Class ElevationSampler

ElevationSampler

Cho phép lấy mẫu độ cao tại các vị trí cụ thể.
Ví dụ bên dưới cho thấy cách bạn có thể sử dụng lớp này để xác định điểm cao nhất dọc theo tuyến đường từ Denver đến Grand Junction ở Colorado, vẽ biểu đồ điểm đó trên bản đồ và lưu bản đồ vào Google Drive.

// Get directions from Denver to Grand Junction.
var directions = Maps.newDirectionFinder()
  .setOrigin('Denver, CO')
  .setDestination('Grand Junction, CO')
  .setMode(Maps.DirectionFinder.Mode.DRIVING)
  .getDirections();
var route = directions.routes[0];

// Get elevation samples along the route.
var numberOfSamples = 30;
var response = Maps.newElevationSampler()
  .samplePath(route.overview_polyline.points, numberOfSamples)

// Determine highest point.
var maxElevation = Number.MIN_VALUE;
var highestPoint = null;
for (var i = 0; i < response.results.length; i++) {
 var sample = response.results[i];
 if (sample.elevation > maxElevation) {
  maxElevation = sample.elevation;
  highestPoint = sample.location;
 }
}

// Add the path and marker to a map.
var map = Maps.newStaticMap()
  .addPath(route.overview_polyline.points)
  .addMarker(highestPoint.lat, highestPoint.lng);

// Save the map to your drive
DocsList.createFile(Utilities.newBlob(map.getMapImage(), 'image/png', 'map.png'));

Xem thêm

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
sampleLocation(latitude, longitude)ObjectTrả về dữ liệu độ cao cho một điểm duy nhất (vĩ độ/lng).
sampleLocations(points)ObjectTrả về dữ liệu độ cao cho một chuỗi điểm (vĩ độ/lng).
sampleLocations(encodedPolyline)ObjectTrả về dữ liệu độ cao cho các điểm trong một hình nhiều đường được mã hoá.
samplePath(points, numSamples)ObjectTrả về dữ liệu độ cao cho một số mẫu dọc theo một đường, được xác định bằng một chuỗi các điểm.
samplePath(encodedPolyline, numSamples)ObjectTrả về dữ liệu độ cao cho một số mẫu dọc theo một đường, được xác định bằng cách sử dụng hình nhiều đường được mã hoá.

Tài liệu chi tiết

sampleLocation(latitude, longitude)

Trả về dữ liệu độ cao cho một điểm duy nhất (vĩ độ/lng).

// Gets the elevation of Times Square using a point.
var data = Maps.newElevationSampler().sampleLocation(40.759011, -73.984472);
Logger.log(data.results[0].elevation);

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
latitudeNumbervĩ độ của điểm cần lấy mẫu
longitudeNumberkinh độ của điểm cần lấy mẫu

Cầu thủ trả bóng

Object – Đối tượng JSON chứa dữ liệu về độ cao, như được mô tả tại đây


sampleLocations(points)

Trả về dữ liệu độ cao cho một chuỗi điểm (vĩ độ/lng).

// Gets the elevation of Times Square and Central Park using points.
var data = Maps.newElevationSampler().sampleLocations([
  // Times Square
  40.759011, -73.984472,
  // Central Park
  40.777052, -73.975464
]);
Logger.log('Times Square: ' + data.results[0].elevation);
Logger.log('Central Park: ' + data.results[1].elevation);

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
pointsNumber[]mảng các cặp vĩ độ/kinh độ

Cầu thủ trả bóng

Object – Đối tượng JSON chứa dữ liệu về độ cao, như được mô tả tại đây


sampleLocations(encodedPolyline)

Trả về dữ liệu độ cao cho các điểm trong một hình nhiều đường được mã hoá.

// Gets the elevation of Times Square and Central Park using a polyline.
var data = Maps.newElevationSampler().sampleLocations('yvwwF|aqbMwoBiw@');
Logger.log('Times Square: ' + data.results[0].elevation);
Logger.log('Central Park: ' + data.results[1].elevation);

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
encodedPolylineStringmột hình nhiều đường đã mã hoá gồm các điểm cần lấy mẫu

Cầu thủ trả bóng

Object – Đối tượng JSON chứa dữ liệu về độ cao, như được mô tả tại đây


samplePath(points, numSamples)

Trả về dữ liệu độ cao cho một số mẫu dọc theo một đường, được xác định bằng một chuỗi các điểm.

// Gets the elevation of five points between Times Square and Central Park.
var data = Maps.newElevationSampler().samplePath([
  // Times Square
  40.759011, -73.984472,
  // Central Park
  40.777052, -73.975464
], 5);
for (var i = 0; i < data.results.length; i++) {
 Logger.log(data.results[i].elevation);
}

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
pointsNumber[]một mảng các cặp vĩ độ/kinh độ xác định một đường dẫn để lấy mẫu qua
numSamplesIntegersố điểm cần lấy mẫu dọc theo đường dẫn của điểm

Cầu thủ trả bóng

Object – Đối tượng JSON chứa dữ liệu về độ cao, như được mô tả tại đây


samplePath(encodedPolyline, numSamples)

Trả về dữ liệu độ cao cho một số mẫu dọc theo một đường, được xác định bằng cách sử dụng hình nhiều đường được mã hoá.

// Gets the elevation of five points between Times Square and Central Park.
var data = Maps.newElevationSampler().samplePath('yvwwF|aqbMwoBiw@', 5);
for (var i = 0; i < data.results.length; i++) {
 Logger.log(data.results[i].elevation);
}

Các tham số

TênLoạiNội dung mô tả
encodedPolylineStringmột đường đa điểm được mã hoá gồm các điểm xác định đường dẫn để lấy mẫu
numSamplesIntegersố điểm cần lấy mẫu dọc theo đường dẫn của điểm

Cầu thủ trả bóng

Object – Đối tượng JSON chứa dữ liệu về độ cao, như được mô tả tại đây