HTML Service

HTML

Dịch vụ này cho phép các ứng dụng Apps Script trả về HTML, thường là dưới dạng giao diện người dùng. Nếu mới sử dụng lớp này, bạn cũng nên xem hướng dẫn về Dịch vụ html

.

Lớp

TênMô tả ngắn
HtmlOutputĐối tượng HtmlOutput có thể được phân phát từ một tập lệnh.
HtmlOutputMetaTagMột đối tượng đại diện cho một thẻ meta được thêm vào trang bằng cách gọi HtmlOutput.addMetaTag(name, content).
HtmlServiceDịch vụ trả về nội dung HTML và văn bản khác từ một tập lệnh.
HtmlTemplateĐối tượng mẫu để xây dựng HTML động.
SandboxModeMột giá trị enum đại diện cho các chế độ hộp cát có thể dùng cho tập lệnh HtmlService phía máy khách.
XFrameOptionsModeMột giá trị enum đại diện cho các chế độ X-Frame-Options có thể dùng cho tập lệnh HtmlService phía máy khách.

HtmlOutput

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addMetaTag(name, content)HtmlOutputThêm thẻ meta vào trang.
append(addedContent)HtmlOutputThêm nội dung mới vào nội dung của HtmlOutput này.
appendUntrusted(addedContent)HtmlOutputThêm nội dung mới vào nội dung của HtmlOutput này bằng cách sử dụng ký tự thoát theo ngữ cảnh.
asTemplate()HtmlTemplateTrả về HtmlTemplate được hỗ trợ bởi HtmlOutput này.
clear()HtmlOutputXoá nội dung hiện tại.
getAs(contentType)BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob được chuyển đổi thành loại nội dung được chỉ định.
getBlob()BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng một blob.
getContent()StringXem nội dung của HtmlOutput này.
getFaviconUrl()StringLấy URL của thẻ liên kết biểu tượng trang web được thêm vào trang bằng cách gọi setFaviconUrl(iconUrl).
getHeight()IntegerLấy chiều cao ban đầu của hộp thoại tuỳ chỉnh trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Biểu mẫu.
getMetaTags()HtmlOutputMetaTag[]Lấy một mảng các đối tượng đại diện cho thẻ meta được thêm vào trang bằng cách gọi addMetaTag(name, content).
getTitle()StringLấy tiêu đề của trang đầu ra.
getWidth()IntegerLấy chiều rộng ban đầu của hộp thoại tuỳ chỉnh trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Biểu mẫu.
setContent(content)HtmlOutputThiết lập nội dung của HtmlOutput này.
setFaviconUrl(iconUrl)HtmlOutputThêm thẻ liên kết cho biểu tượng trang web vào trang.
setHeight(height)HtmlOutputĐặt chiều cao ban đầu của hộp thoại tuỳ chỉnh trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Biểu mẫu.
setSandboxMode(mode)HtmlOutputPhương thức này hiện không có hiệu lực. Trước đây, phương thức này đặt sandbox mode dùng cho tập lệnh phía máy khách.
setTitle(title)HtmlOutputĐặt tiêu đề cho trang đầu ra.
setWidth(width)HtmlOutputĐặt chiều rộng ban đầu của một hộp thoại tuỳ chỉnh trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Biểu mẫu.
setXFrameOptionsMode(mode)HtmlOutputĐặt trạng thái cho tiêu đề X-Frame-Options của trang để kiểm soát việc ngăn chặn hành vi nhấp chuột.

HtmlOutputMetaTag

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getContent()StringLấy nội dung của thẻ meta này.
getName()StringLấy tên của HtmlOutputMetaTag này.

HtmlService

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
SandboxModeSandboxModeMột giá trị enum đại diện cho các chế độ hộp cát có thể dùng cho tập lệnh HtmlService phía máy khách.
XFrameOptionsModeXFrameOptionsModeMột giá trị enum đại diện cho các chế độ X-Frame-Options có thể dùng cho tập lệnh HtmlService phía máy khách.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createHtmlOutput()HtmlOutputTạo đối tượng HtmlOutput mới có thể được trả về qua tập lệnh.
createHtmlOutput(blob)HtmlOutputTạo đối tượng HtmlOutput mới từ tài nguyên BlobSource.
createHtmlOutput(html)HtmlOutputTạo đối tượng HtmlOutput mới có thể được trả về qua tập lệnh.
createHtmlOutputFromFile(filename)HtmlOutputTạo đối tượng HtmlOutput mới từ một tệp trong trình soạn thảo mã.
createTemplate(blob)HtmlTemplateTạo đối tượng HtmlTemplate mới từ tài nguyên BlobSource.
createTemplate(html)HtmlTemplateTạo đối tượng HtmlTemplate mới có thể được trả về qua tập lệnh.
createTemplateFromFile(filename)HtmlTemplateTạo đối tượng HtmlTemplate mới từ một tệp trong trình soạn thảo mã.
getUserAgent()StringLấy chuỗi tác nhân người dùng cho trình duyệt hiện tại.

HtmlTemplate

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
evaluate()HtmlOutputĐánh giá mẫu này và trả về đối tượng HtmlOutput.
getCode()StringTạo một chuỗi mã JavaScript có thể được đánh giá dựa trên tệp mẫu.
getCodeWithComments()StringTạo một chuỗi mã JavaScript có thể đánh giá, trong đó mỗi dòng mã chứa dòng ban đầu từ mẫu dưới dạng nhận xét.
getRawContent()StringTrả về nội dung chưa xử lý của mẫu này.

SandboxMode

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
EMULATEDEnumMột chế độ hộp cát cũ mô phỏng chế độ nghiêm ngặt của ECMAScript 5 chỉ bằng các tính năng có trong ECMAScript 3.
IFRAMEEnumChế độ hộp cát sử dụng hộp cát iframe thay vì công nghệ hộp cát Caja mà các chế độ EMULATEDNATIVE sử dụng.
NATIVEEnumChế độ hộp cát được xây dựng dựa trên chế độ nghiêm ngặt của ECMAScript 5.

XFrameOptionsMode

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
ALLOWALLEnumHệ thống sẽ không đặt tiêu đề X-Frame-Options nào.
DEFAULTEnumĐặt giá trị mặc định cho tiêu đề X-Frame-Options, giúp duy trì các giả định bảo mật thông thường.