Ô chế độ xem phố

Ví dụ về Chế độ xem đường phốThẻ thông tin của Chế độ xem đường phố cũng tương tự như Thẻ thông tin 2D, ngoại trừ việc các thẻ này chứa hình ảnh toàn cảnh được chụp ở cấp đường phố. Thông qua Chế độ xem đường phố, bạn có thể khám phá các địa danh trên thế giới, xem các kỳ quan thiên nhiên và tham quan các địa điểm như bảo tàng, nhà thi đấu, nhà hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ. Điểm cuối API này cấp cho bạn quyền truy cập vào:

 • Các ô trong Chế độ xem đường phố trên Google Maps
 • Siêu dữ liệu của Chế độ xem đường phố
 • Hình thu nhỏ của Chế độ xem đường phố

Bạn có thể ghép các ô hình ảnh được chụp từ cấp đường phố lại với nhau để tạo ra một hiệu ứng toàn cảnh như thực tế. Bạn có thể truy vấn tối đa 100 mã ảnh toàn cảnh cho một nhóm vị trí (chẳng hạn như một tuyến đường) và nhận siêu dữ liệu chi tiết hơn về vị trí máy ảnh.

Người xem phải ghép các Thẻ thông tin của Chế độ xem đường phố lại với nhau. Ví dụ: trình xem ảnh toàn cảnh tuỳ chỉnh Chế độ xem đường phố.

Sau khi có khoá API, bạn có thể truy cập hình ảnh trong Chế độ xem đường phố bằng cách thực hiện các bước sau.

 1. Nhận mã thông báo phiên hoạt động. Hãy nhớ đặt giá trị của mapType thành streetview.

 2. Sử dụng mã thông báo phiên để lấy giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh (panoId) của một hoặc nhiều vị trí địa lý.

 3. Sử dụng giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh từ phản hồi tìm kiếm panoId để nhận:

  1. Siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố. Bạn cũng có thể nhận siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố bằng cách truyền một tập hợp toạ độ và bán kính.

  2. Hình thu nhỏ Chế độ xem đường phố.

  3. Thẻ thông tin Chế độ xem đường phố.

Phương pháp Chế độ xem đường phố

Bạn có thể truy cập hình ảnh và siêu dữ liệu trong Chế độ xem đường phố bằng cách gọi một trong bốn phương thức sau.

Phương thức Nội dung mô tả
https://tile.googleapis.com/v1/streetview/tiles Trả về từng Thẻ thông tin của Chế độ xem đường phố. Bạn có thể truy xuất Thẻ thông tin Chế độ xem đường phố ở sáu mức thu phóng: từ 512 pixel, tối đa 13.312 pixel.
https://tile.googleapis.com/v1/streetview/panoIds Cho phép bạn tìm kiếm tối đa 100 địa điểm cùng lúc. Trả về mã ảnh toàn cảnh cho tất cả vị trí có hình ảnh.
https://tile.googleapis.com/v1/streetview/thumbnail Trả về hình thu nhỏ JPEG của một cảnh trong Chế độ xem đường phố. Cho phép bạn cung cấp tiêu đề, cao độ, phương diện và trường nhìn. Kích thước tối thiểu là 16x16 pixel. Kích thước tối đa là 250 x 600 pixel.
https://tile.googleapis.com/v1/streetview/metadata Cung cấp thông tin chi tiết về ảnh toàn cảnh được chỉ định. Thông tin chi tiết bao gồm địa chỉ có liên quan và đường liên kết đến các ảnh toàn cảnh liền kề.

Bạn có thể tìm thấy giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh của một hoặc nhiều vị trí địa lý bằng cách truyền toạ độ (lat, lng) đến phương thức panoIds. Nội dung yêu cầu là một đối tượng JSON chứa một mảng locations và một radius (không bắt buộc), như trong ví dụ về mã JSON sau đây.

curl -X POST -d '{
 "locations": [
  {"lat": -33.883837, "lng": 151.209307},
  {"lat": -33.883700, "lng": 151.210307},
  {"lat": 0, "lng": 0}
 ],
 "radius": 50
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/streetview/panoIds?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY"
locations
Mảng locations phải chứa ít nhất một tập hợp giá trị toạ độ, nhưng bạn có thể thêm nhiều giá trị hơn – tối đa là 100 giá trị.
radius
Giá trị radius (tính bằng mét) xác định bán kính của hình tròn xung quanh một vị trí nhất định, để tìm ảnh toàn cảnh. Giá trị mặc định là 50 mét.

Phản hồi cho PanoId

API Thẻ thông tin của bản đồ sẽ cố gắng tìm ảnh toàn cảnh gần nhất với từng vị trí, rồi trả về mã ảnh toàn cảnh của chúng. Yêu cầu panoIds thành công sẽ trả về một đối tượng JSON chứa mảng panoIds. Mảng này chứa danh sách các mã nhận dạng toàn cảnh, theo thứ tự bạn đã yêu cầu. Nếu API Thẻ thông tin của bản đồ không tìm thấy ảnh toàn cảnh nào cho các vị trí mà bạn yêu cầu, thì một chuỗi trống sẽ được trả về tại vị trí đó trong mảng. Để biết ví dụ, hãy xem mã JSON sau.

{
 "panoIds": [
  "ACfH-n2HcBvRry_3oc9grw",
  "f5DJZatBAAAXHlooS2wKbw",
  ""
 ]
}

Bạn có thể sử dụng panoIds để:

Siêu dữ liệu của Chế độ xem đường phố

Yêu cầu siêu dữ liệu của Chế độ xem đường phố truy xuất thông tin về ảnh toàn cảnh. Yêu cầu siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố là một yêu cầu HTTPS GET. Bạn có thể truy xuất thông tin về ảnh toàn cảnh theo một trong hai cách:

 • Nếu bạn truyền một pano_id, thì Map Tiles API sẽ trả về siêu dữ liệu cho ảnh toàn cảnh đó.

 • Nhưng nếu bạn truyền latlng, thì Map Tiles API sẽ trả về siêu dữ liệu cho ảnh toàn cảnh gần nhất trong bán kính tìm kiếm nhất định.

Truyền một tập hợp các toạ độ và bán kính

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/metadata?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&lat=lat&lng=lng&radius=meters"

Vì mã nhận dạng ảnh toàn cảnh là tạm thời, nên bạn nên truyền một bộ toạ độ và giá trị radius trong yêu cầu siêu dữ liệu ban đầu của Chế độ xem đường phố. Để biết ví dụ, hãy xem đoạn mã sau.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/metadata?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&lat=47.62066&lng=-122.34923&radius=50"

Truyền mã nhận dạng toàn cảnh của hình ảnh Chế độ xem đường phố

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/metadata?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&panoId=panoId"

Phản hồi siêu dữ liệu

Mã JSON sau đây là một ví dụ về phản hồi siêu dữ liệu thông thường.

{
 "panoId": "rZ9KeTyhA11i0VppYNzsSg",
 "lat": 37.420864219339165,
 "lng": -122.08446528377291,
 "imageHeight": 6656,
 "imageWidth": 13312,
 "tileHeight": 512,
 "tileWidth": 512,
 "heading": 94.35,
 "tilt": 88.39652,
 "roll": 1.7181772,
 "imageryType": "outdoor",
 "date": "2023-01",
 "copyright": "© 2023 Google",
 "reportProblemLink": "https://cbks0.googleapis.com/cbk?output=report&panoid=rZ9KeTyhA11i0VppYNzsSg&cb_client=api&cbp=1,0,,0,0&hl=en-US&gl=us",
 "addressComponents": [
 {
  "longName": "United States",
  "shortName": "United States",
  "types": [
  "country"
  ]
 },
 {
  "longName": "Mountain View, California",
  "shortName": "Mountain View, California",
  "types": [
  "locality"
  ]
 },
 {
  "longName": "Charleston Rd",
  "shortName": "Charleston Rd",
  "types": [
  "route"
  ]
 },
 {
  "longName": "1635",
  "shortName": "1635",
  "types": [
  "street_number"
  ]
 }
 ],
 "links": [
 {
  "panoId": "Yw4pqzA4FEq1qs-BwZSvSQ",
  "heading": 274.47998046875,
  "text": "Charleston Rd"
 },
 {
  "panoId": "1cODYwFRw1aZ45IignDIMw",
  "heading": 94.47999572753906,
  "text": "Charleston Rd"
 }
 ]
}

Danh sách sau đây chứa định nghĩa của các trường trong nội dung phản hồi.

panoId
Mã nhận dạng duy nhất của ảnh toàn cảnh này. Bạn không nên để Mã nhận dạng ảnh toàn cảnh hợp lệ trong hơn một phiên người dùng.
lat, lng
Toạ độ (vĩ độ và kinh độ) của ảnh toàn cảnh. Các giá trị này có thể khác với toạ độ mà bạn đã chuyển trong yêu cầu vì vị trí chụp nhanh đến ảnh toàn cảnh gần nhất.
imageHeight, imageWidth
Kích thước của ảnh toàn cảnh được ghép.
tileHeight, tileWidth
Kích thước của một ô ảnh toàn cảnh.
heading
Hướng của la bàn, được đo bằng độ, theo chiều kim đồng hồ từ hướng Bắc. Các tiêu đề được trả về trong phạm vi [0.360], với 0 đại diện cho hướng Bắc.
tilt
Độ nghiêng của ảnh toàn cảnh, được đo bằng độ từ cực nam của ảnh toàn cảnh đến đường chân trời. Giá trị được trả về nằm trong phạm vi [0, 180]. Giá trị 90 độ cho biết đường chân trời đã được căn chỉnh ở xích đạo của ảnh toàn cảnh.
roll
Chế độ xoay theo chiều kim đồng hồ xung quanh đường ngắm được áp dụng cho ảnh toàn cảnh để cân bằng đường chân trời. Giá trị được trả về nằm trong khoảng [0, 360].
imageryType
Cho biết loại hình ảnh. Các giá trị hợp lệ là indooroutdoor.
date
Ngày chụp ảnh. Không phải hình ảnh nào cũng có dữ liệu về ngày. Tuy nhiên, nếu có, trường này sẽ chứa tổ hợp năm (YYYY) và tháng (MM). Ví dụ: 2023-05 hoặc 2024.
copyright
Văn bản bản quyền mà bạn phải hiển thị để ghi công cùng với hình ảnh Chế độ xem đường phố.
reportProblemLink
Một siêu liên kết để người dùng của bạn sử dụng để báo cáo vấn đề về thẻ thông tin Chế độ xem đường phố này. Bạn phải hiển thị siêu liên kết này ở góc dưới cùng bên phải của hình ảnh và siêu liên kết này phải bao gồm văn bản liên kết có nội dung như "Báo cáo vấn đề về hình ảnh này".
addressComponent
Mã địa lý có cấu trúc chứa thông tin chi tiết về địa chỉ của ảnh toàn cảnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mã hoá địa lý yêu cầu và phản hồi trong tài liệu về API mã hoá địa lý.
links
Danh sách mã ảnh toàn cảnh liên kết đến mã này. Cũng chứa tiêu đề mà liên kết được tìm thấy. Ví dụ: nếu tiêu đề là 180°, thì ảnh toàn cảnh được liên kết sẽ nằm ở phía nam của ảnh toàn cảnh hiện tại. Xin lưu ý rằng do tính chất tạm thời của mã nhận dạng ảnh toàn cảnh, bạn không nên dựa vào các mã này trong nhiều phiên người dùng.

Hình thu nhỏ của Chế độ xem đường phố

Bạn có thể yêu cầu hình ảnh trong Chế độ xem đường phố ở định dạng thumbnail. Hình thu nhỏ là hình ảnh không xếp kề với kích thước, tiêu đề, cao độ và trường nhìn do người dùng xác định. Hình thu nhỏ có độ phân giải thấp hơn thẻ thông tin và có kích thước tệp nhỏ hơn. Bạn đưa ra yêu cầu về hình thu nhỏ bằng cách gửi yêu cầu GET đến điểm cuối thumbnail, như được minh hoạ trong nguyên mẫu mã sau.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/thumbnail?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&panoId=panoId&height=FROM_16_TO_250&width=FROM_16_TO_600&pitch=FROM-90_TO_90&yaw=FROM-360_TO_360&fov=FROM_30_TO_120"

Hãy xem xét mã ví dụ sau đây để tải hình thu nhỏ của hình ảnh trong Chế độ xem đường phố chụp ở Whistler, Canada xuống.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/thumbnail?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&panoId=Zzl28rqGJgaL2IdkUleP8A&height=200&width=200&pitch=0&yaw=250&fov=80" --output /tmp/example_thumbnail.png

Hình thu nhỏ chế độ xem đường phố ở Whistler, Canada

Thông số bắt buộc

panoId
Mã nhận dạng duy nhất của hình thu nhỏ mà bạn muốn. Bạn có thể nhận giá trị mã nhận dạng ảnh toàn cảnh từ điểm cuối panoIds hoặc từ điểm cuối metadata – cả hai đều chấp nhận toạ độ địa lý và trả về panoId thích hợp.
session
Mã thông báo phiên hợp lệ.
key
Khoá API của bạn.

Thông số tùy chọn

height
Chỉ định chiều cao của hình thu nhỏ bằng pixel, từ 16 pixel đến 250 pixel. Nếu bạn không chỉ định chiều cao, thì chiều cao sẽ mặc định theo giá trị tối đa cho phép là 250 pixel. Nếu bạn chỉ định một giá trị nằm ngoài phạm vi, thì hình thu nhỏ sẽ chụp theo giá trị hợp lệ gần nhất.
width
Chỉ định chiều rộng của hình thu nhỏ tính bằng pixel, từ 16 pixel đến 600 pixel. Nếu bạn không chỉ định chiều rộng, thì chiều rộng sẽ mặc định sẽ là giá trị tối đa được phép là 600 pixel. Nếu bạn chỉ định một giá trị nằm ngoài phạm vi, thì hình thu nhỏ sẽ ghép theo giá trị hợp lệ gần nhất.
pitch
Chỉ định góc của máy ảnh dọc theo trục dọc. Các giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 (bao gồm cả phạm vi này). Giá trị mặc định là 0.
yaw
Chỉ định hướng của máy ảnh dọc theo trục ngang. Các giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ -360 đến 360 (bao gồm cả phạm vi này). Giá trị mặc định là 0.
fov
Chỉ định trường khung hiển thị theo chiều ngang, biểu thị bằng độ, với giá trị tối đa là 120. Khi xử lý khung nhìn có kích thước cố định, như với hình ảnh Chế độ xem đường phố có kích thước đã đặt, trường nhìn biểu thị mức thu phóng; trong đó các giá trị nhỏ hơn chỉ định mức thu phóng cao hơn. Giá trị mặc định là 90.

Ô hình ảnh trong Chế độ xem đường phố

Sau khi có panoId, bạn có thể yêu cầu một ô hình ảnh trong Chế độ xem đường phố. Yêu cầu thẻ thông tin là yêu cầu HTTPS GET. Hãy xem ví dụ sau.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/streetview/tiles/z/x/y?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&panoId=panoId"

Trong ví dụ về mã này, z là mức thu phóng, còn xycác toạ độ ô của ô Chế độ xem đường phố mà bạn muốn. Mức thu phóng trong ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố phải nằm trong phạm vi [0,5], với 0 thể hiện trường nhìn rộng nhất.

Cấp thu phóng Trường xem gần đúng
0 360°
1 180°
2 90°
3 45°
4 22.5°
5 11.25°

Phản hồi cho Thẻ thông tin của Chế độ xem đường phố

Yêu cầu thẻ thông tin Chế độ xem đường phố thành công sẽ trả về hình ảnh có định dạng và kích thước mà bạn đã chỉ định trong phản hồi createSession.

Kết quả của một yêu cầu Thẻ thông tin thành công

Ở mức thu phóng bằng 0, toàn bộ ảnh toàn cảnh sẽ được đổi kích thước thành ô có kích thước tileWidth x tileHeight. Vì ảnh toàn cảnh có kích thước lớn hơn, nên thẻ thông tin sẽ chứa không gian trống theo kích thước y:

Mức thu phóng bằng 0

Ở mức thu phóng năm, ảnh toàn cảnh với kích thước đầy đủ được sử dụng và chia thành các ô.

Bạn phải hiển thị thông tin bản quyền với mọi ảnh toàn cảnh về Chế độ xem đường phố. Chuỗi hiển thị có thể khác nhau giữa các ảnh toàn cảnh. Để nhận thông tin về bản quyền, bạn phải yêu cầu siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố, sau đó có thể tham khảo trường copyright của phản hồi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phân bổ dữ liệu.