Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý

Yêu cầu

Yêu cầu API mã hóa địa lý có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/outputFormat?parameters

trong đó outputFormat có thể là một trong các giá trị sau:

 • json (nên dùng) cho biết kết quả trong JavaScript Object Notation (JSON); hoặc
 • xml cho biết đầu ra ở định dạng XML

Cần có HTTPS cho các yêu cầu sử dụng khóa API.

Một số thông số là bắt buộc trong khi một số khác là tùy chọn. Theo tiêu chuẩn trong URL, các tham số được phân tách bằng ký tự dấu và (&).

Phần còn lại của trang này mô tả mã hoá địa lý và mã hoá địa lý ngược riêng biệt, vì mỗi loại yêu cầu lại có các thông số riêng.

Thông số mã hóa địa lý (tra cứu vĩ độ/kinh độ)

Các thông số bắt buộc trong yêu cầu mã hóa địa lý:

 • address — Địa chỉ đường phố hoặc mã cộng mà bạn muốn mã hóa địa lý. Chỉ định địa chỉ theo định dạng mà dịch vụ bưu chính quốc gia của quốc gia liên quan sử dụng. Bạn nên tránh thêm các phần tử địa chỉ như tên và đơn vị kinh doanh, số phòng hoặc số tầng. Các phần tử của địa chỉ đường phố phải được phân tách bằng dấu cách (ở đây là URL thoát đến %20):
  address=24%20Sussex%20Drive%20Ottawa%20ON
  Định dạng mã cộng như minh họa ở đây (dấu cộng là ký tự thoát URL đối với %2B và dấu cách là ký tự thoát url đối với %20):
  • mã chung là mã vùng 4 ký tự và mã cục bộ 6 ký tự trở lên (849VCWC8+R9 là 849VCWC8%2BR9).
  • mã phức hợp là mã cục bộ dài 6 ký tự trở lên có vị trí rõ ràng (CWC8+R9 Mountain View, CA, USA là CWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA).

  --OR--
  components — Bộ lọc thành phần có các phần tử được phân tách bằng dấu sổ thẳng (|). Bộ lọc thành phần cũng được chấp nhận dưới dạng thông số không bắt buộc nếu bạn cung cấp address. Mỗi phần tử trong bộ lọc thành phần bao gồm một cặp component:value và hạn chế đầy đủ kết quả của bộ mã hoá địa lý. Hãy xem thêm thông tin về tính năng lọc thành phần dưới đây.
 • key — Khoá API của ứng dụng. Khoá này xác định ứng dụng của bạn để quản lý hạn mức. Tìm hiểu cách nhận khóa.

Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để được hướng dẫn thêm.

Các thông số không bắt buộc trong yêu cầu Mã hoá địa lý:

 • bounds – Hộp bao quanh của khung nhìn để phân bổ kết quả theo định dạng địa lý được làm nổi bật hơn. Thông số này sẽ chỉ ảnh hưởng (không hạn chế hoàn toàn) kết quả của bộ mã hóa địa lý. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xu hướng khung nhìn bên dưới.)
 • language – Ngôn ngữ dùng để trả về kết quả.
  • Xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Google thường cập nhật các ngôn ngữ được hỗ trợ nên danh sách này có thể chưa đầy đủ.
  • Nếu bạn không cung cấp language, bộ mã hóa sẽ cố gắng sử dụng ngôn ngữ ưu tiên như đã chỉ định trong tiêu đề Accept-Language hoặc ngôn ngữ gốc của miền gửi yêu cầu.
  • Bộ mã hóa địa lý cố gắng hết sức để cung cấp địa chỉ đường phố mà cả người dùng và người dân địa phương đều có thể đọc được. Để đạt được mục tiêu đó, phương thức này sẽ trả về địa chỉ đường phố bằng ngôn ngữ địa phương, chuyển ngữ thành tập lệnh mà người dùng đọc được nếu cần thiết và quan sát ngôn ngữ ưu tiên. Tất cả các địa chỉ khác đều được trả về bằng ngôn ngữ bạn muốn. Tất cả thành phần địa chỉ đều được trả về trong cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ này được chọn từ thành phần đầu tiên.
  • Nếu tên không có sẵn bằng ngôn ngữ ưa thích, bộ mã hóa địa lý sẽ sử dụng kết quả phù hợp nhất.
  • Ngôn ngữ ưu tiên có ảnh hưởng nhỏ đến tập hợp kết quả mà API chọn trả về, cũng như thứ tự trả về kết quả. Ví dụ: utcatér lần lượt là từ đồng nghĩa với đường phố và hình vuông trong tiếng Hungary.
 • region – Mã vùng, được chỉ định dưới dạng một giá trị gồm hai ký tự của ccTLD ("miền cấp cao nhất"). Thông số này sẽ chỉ ảnh hưởng, không hạn chế hoàn toàn kết quả từ bộ mã hóa địa lý. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xu hướng theo khu vực bên dưới.) Thông số cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành.
 • components – Bộ lọc thành phần có các phần tử được phân tách bằng dấu gạch dọc (|). Bộ lọc thành phần là bắt buộc nếu yêu cầu không chứa address. Mỗi phần tử trong bộ lọc thành phần bao gồm một cặp component:value và hạn chế đầy đủ kết quả của bộ mã hoá địa lý. Hãy xem thêm thông tin về tính năng lọc thành phần dưới đây.

Nội dung trả lời

Phản hồi mã hoá địa lý được trả về ở định dạng được biểu thị bằng cờ output trong yêu cầu URL hoặc ở định dạng JSON theo mặc định.

Trong ví dụ này, API mã hóa địa lý yêu cầu phản hồi json cho truy vấn về ID địa điểm "ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM". Địa điểm này mã của tòa nhà tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA.

Yêu cầu này minh họa bằng cách sử dụng cờ JSON output:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM&key=YOUR_API_KEY

Yêu cầu này minh họa bằng cách sử dụng cờ XML output:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?place_id=ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM&key=YOUR_API_KEY

Chọn các tab bên dưới để xem phản hồi JSON và XML mẫu.

JSON

{
  "results": [
    {
      "address_components": [
        {
          "long_name": "1600",
          "short_name": "1600",
          "types": [
            "street_number"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Amphitheatre Parkway",
          "short_name": "Amphitheatre Pkwy",
          "types": [
            "route"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Mountain View",
          "short_name": "Mountain View",
          "types": [
            "locality",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "Santa Clara County",
          "short_name": "Santa Clara County",
          "types": [
            "administrative_area_level_2",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "California",
          "short_name": "CA",
          "types": [
            "administrative_area_level_1",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "United States",
          "short_name": "US",
          "types": [
            "country",
            "political"
          ]
        },
        {
          "long_name": "94043",
          "short_name": "94043",
          "types": [
            "postal_code"
          ]
        }
      ],
      "formatted_address": "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
      "geometry": {
        "location": {
          "lat": 37.4224428,
          "lng": -122.0842467
        },
        "location_type": "ROOFTOP",
        "viewport": {
          "northeast": {
            "lat": 37.4239627802915,
            "lng": -122.0829089197085
          },
          "southwest": {
            "lat": 37.4212648197085,
            "lng": -122.0856068802915
          }
        }
      },
      "place_id": "ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM",
      "plus_code": {
        "compound_code": "CWC8+X8 Mountain View, CA",
        "global_code": "849VCWC8+X8"
      },
      "types": [
        "street_address"
      ]
    }
  ],
  "status": "OK"
}

Lưu ý rằng phản hồi JSON chứa hai phần tử gốc:

 • "status" chứa siêu dữ liệu theo yêu cầu. Xem Mã trạng thái ở bên dưới.
 • "results" chứa một mảng thông tin địa chỉ được mã hoá địa lý và thông tin hình học.

Nhìn chung, chỉ có một mục trong mảng "results" được trả về để tra cứu địa chỉ,mặc dù bộ mã hóa địa lý có thể trả về một số kết quả khi truy vấn địa chỉ không rõ ràng.

XML

<GeocodeResponse>
  <status>OK</status>
  <result>
    <type>street_address</type>
    <formatted_address>1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA</formatted_address>
    <address_component>
      <long_name>1600</long_name>
      <short_name>1600</short_name>
      <type>street_number</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Amphitheatre Parkway</long_name>
      <short_name>Amphitheatre Pkwy</short_name>
      <type>route</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Mountain View</long_name>
      <short_name>Mountain View</short_name>
      <type>locality</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>Santa Clara County</long_name>
      <short_name>Santa Clara County</short_name>
      <type>administrative_area_level_2</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>California</long_name>
      <short_name>CA</short_name>
      <type>administrative_area_level_1</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>United States</long_name>
      <short_name>US</short_name>
      <type>country</type>
      <type>political</type>
    </address_component>
    <address_component>
      <long_name>94043</long_name>
      <short_name>94043</short_name>
      <type>postal_code</type>
    </address_component>
    <geometry>
      <location>
        <lat>37.4224428</lat>
        <lng>-122.0842467</lng>
      </location>
      <location_type>ROOFTOP</location_type>
      <viewport>
        <southwest>
          <lat>37.4212648</lat>
          <lng>-122.0856069</lng>
        </southwest>
        <northeast>
          <lat>37.4239628</lat>
          <lng>-122.0829089</lng>
        </northeast>
      </viewport>
    </geometry>
    <place_id>ChIJeRpOeF67j4AR9ydy_PIzPuM</place_id>
    <plus_code>
      <global_code>849VCWC8+X8</global_code>
      <compound_code>CWC8+X8 Mountain View, CA</compound_code>
    </plus_code>
  </result>
</GeocodeResponse>

Xin lưu ý rằng phản hồi XML bao gồm một <GeocodeResponse> và hai phần tử cấp cao nhất:

 • <status> chứa siêu dữ liệu theo yêu cầu. Xem Mã trạng thái bên dưới.
 • Không có hoặc có nhiều phần tử <result>, mỗi phần tử chứa một bộ thông tin địa chỉ mã hóa địa lý và thông tin hình học.

Phản hồi XML dài hơn đáng kể so với phản hồi JSON. Vì lý do đó, bạn nên dùng json làm cờ đầu ra ưu tiên, trừ phi dịch vụ của bạn yêu cầu xml vì một lý do nào đó. Ngoài ra, việc xử lý cây XML cũng đòi hỏi bạn phải cẩn thận để tham chiếu đến các nút và phần tử phù hợp. Xem phần Phân tích cú pháp XML bằng XPath để biết một số mẫu thiết kế đề xuất cho quá trình xử lý đầu ra.

 • Kết quả XML được gói trong một phần tử <GeocodeResponse> gốc.
 • JSON biểu thị các mục nhập có nhiều phần tử bằng các mảng số nhiều (types), trong khi XML biểu thị các phần tử này bằng nhiều phần tử số ít (<type>).
 • Các phần tử trống được biểu thị thông qua các mảng trống trong JSON, nhưng không có bất kỳ phần tử nào như vậy trong XML. Một phản hồi không tạo ra kết quả sẽ trả về mảng results trống trong JSON, nhưng không có phần tử <result> nào trong XML chẳng hạn.

Mã trạng thái

Trường "status" trong đối tượng phản hồi Mã hóa địa lý chứa trạng thái của yêu cầu và có thể chứa thông tin gỡ lỗi để giúp bạn theo dõi lý do mã hóa địa lý không hoạt động. Trường "status" có thể chứa các giá trị sau:

 • "OK" cho biết không có lỗi nào xảy ra; địa chỉ đã được phân tích cú pháp thành công và ít nhất một mã địa lý được trả về.
 • "ZERO_RESULTS" cho biết rằng mã địa lý thành công nhưng không trả về kết quả. Điều này có thể xảy ra nếu bộ mã hóa được chuyển address không tồn tại.
 • OVER_DAILY_LIMIT cho biết bất kỳ điều nào sau đây:
  • Khóa API bị thiếu hoặc không hợp lệ.
  • Thanh toán chưa được bật trên tài khoản của bạn.
  • Đã vượt quá giới hạn sử dụng tự đặt.
  • Phương thức thanh toán đã cho không còn hợp lệ (ví dụ: thẻ tín dụng đã hết hạn).

  Xem Câu hỏi thường gặp về Maps để tìm hiểu cách khắc phục vấn đề này.

 • "OVER_QUERY_LIMIT" cho biết bạn đã vượt quá hạn mức.
 • "REQUEST_DENIED" cho biết rằng yêu cầu của bạn đã bị từ chối.
 • "INVALID_REQUEST" thường cho biết rằng truy vấn (address, components hoặc latlng) bị thiếu.
 • "UNKNOWN_ERROR" cho biết không thể xử lý yêu cầu do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.

Thông báo lỗi

Khi bộ mã hóa địa lý trả về mã trạng thái không phải OK, có thể có thêm trường error_message trong đối tượng phản hồi Mã hóa địa lý. Trường này chứa thông tin chi tiết hơn về lý do đằng sau mã trạng thái đã cho.

Kết quả

Khi bộ mã hóa địa lý trả về kết quả, bộ mã hóa sẽ đặt các kết quả đó vào một mảng (JSON) results. Ngay cả khi bộ mã hoá địa lý không trả về kết quả nào (chẳng hạn như nếu địa chỉ không tồn tại), thì bộ mã hoá vẫn trả về một mảng results trống. (phản hồi XML chứa từ 0 phần tử <result> trở lên.)

Kết quả điển hình bao gồm các trường sau:

 • Mảng types[] cho biết loại của kết quả trả về. Mảng này chứa một tập hợp các thẻ từ 0 trở lên xác định loại tính năng được trả về trong kết quả. Ví dụ: mã địa lý của "Chicago" trả về "địa phương" cho biết rằng "Chicago" là một thành phố và cũng trả về "địa phương về chính trị" cho biết đó là một thực thể chính trị. Các thành phần có thể có mảng loại trống khi không có loại đã biết nào cho thành phần địa chỉ đó. API có thể thêm các giá trị kiểu mới nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Loại địa chỉ và thành phần địa chỉ.
 • formatted_address là một chuỗi chứa địa chỉ mà con người có thể đọc được.

  Thông thường, địa chỉ này tương đương với địa chỉ bưu điện. Xin lưu ý rằng một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, không cho phép phân phối địa chỉ bưu chính thực sự do các quy định hạn chế.

  Địa chỉ được định dạng bao gồm một hoặc nhiều thành phần địa chỉ theo logic. Ví dụ: địa chỉ "111 8th Avenue, New York, NY" bao gồm các thành phần sau: "111" (số đường phố), "8th Avenue" (tuyến đường), "New York" (thành phố) và "NY" (tiểu bang của Hoa Kỳ).

  Không phân tích cú pháp địa chỉ đã định dạng theo phương thức lập trình. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thành phần địa chỉ riêng lẻ mà phản hồi API bao gồm ngoài trường địa chỉ được định dạng.

 • address_components[] là một mảng chứa các thành phần riêng biệt áp dụng cho địa chỉ này.

  Mỗi thành phần địa chỉ thường chứa các trường sau:

  • types[] là một mảng cho biết loại thành phần địa chỉ. Xem danh sách các loại được hỗ trợ.
  • long_name là nội dung mô tả đầy đủ hoặc tên của thành phần địa chỉ do Geocoder trả về.
  • short_name là tên viết tắt cho thành phần địa chỉ, nếu có. Ví dụ: thành phần địa chỉ cho tiểu bang Alaska có thể có long_name là "Alaska" và short_name là "AK" sử dụng chữ viết tắt gồm 2 chữ cái.

  Hãy lưu ý những thông tin sau đây về mảng address_components[]:

  • Mảng thành phần địa chỉ có thể chứa nhiều thành phần hơn formatted_address.
  • Mảng này không nhất thiết phải bao gồm tất cả thực thể chính trị có chứa địa chỉ, ngoài những thực thể có trong formatted_address. Để truy xuất tất cả các thực thể chính trị có chứa một địa chỉ cụ thể, bạn nên sử dụng quy trình mã hóa địa lý ngược, chuyển vĩ độ/kinh độ của địa chỉ dưới dạng tham số vào yêu cầu.
  • Định dạng của phản hồi không được đảm bảo sẽ giữ nguyên giữa các yêu cầu. Cụ thể, số lượng address_components sẽ thay đổi tuỳ theo địa chỉ được yêu cầu và có thể thay đổi theo thời gian đối với cùng một địa chỉ. Một thành phần có thể thay đổi vị trí trong mảng. Loại thành phần có thể thay đổi. Có thể thiếu một thành phần cụ thể trong phản hồi sau đó.

  Để xử lý mảng thành phần, bạn nên phân tích cú pháp phản hồi và chọn các giá trị phù hợp thông qua biểu thức. Xem hướng dẫn phân tích cú pháp phản hồi.

 • postcode_localities[] là một mảng biểu thị tất cả địa phương trong mã bưu chính. Mã này chỉ xuất hiện khi kết quả là một mã bưu chính chứa nhiều địa phương.
 • geometry chứa các thông tin sau:
  • location chứa vĩ độ, giá trị kinh độ và vị trí địa lý được mã hóa địa lý. Đối với hoạt động tra cứu địa chỉ thông thường, trường này thường là nơi quan trọng nhất.
  • location_type lưu trữ dữ liệu bổ sung về vị trí đã chỉ định. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ các giá trị sau:

   • "ROOFTOP" cho biết kết quả trả về là một mã địa lý chính xác mà chúng tôi có thông tin vị trí chính xác theo độ chính xác về địa chỉ đường phố.
   • "RANGE_INTERPOLATED" cho biết kết quả trả về phản ánh một giá trị xấp xỉ (thường là trên đường) được nội suy giữa hai điểm chính xác (chẳng hạn như nút giao). Kết quả nội suy thường được trả về khi mã địa lý tầng thượng không có sẵn cho địa chỉ đường phố.
   • "GEOMETRIC_CENTER" cho biết kết quả được trả về là tâm hình học của một kết quả như đa giác (ví dụ: đường phố) hoặc đa giác (khu vực).
   • "APPROXIMATE" cho biết rằng kết quả trả về là kết quả gần đúng.
  • viewport chứa khung nhìn được đề xuất để hiển thị kết quả trả về, được chỉ định dưới dạng hai giá trị vĩ độ, kinh độ, xác định góc southwestnortheast của hộp giới hạn khung nhìn. Nhìn chung, khung nhìn được dùng để đóng khung kết quả khi hiển thị cho người dùng.
  • bounds (không bắt buộc trả về) lưu trữ hộp giới hạn. Giá trị này có thể chứa đầy đủ kết quả trả về. Xin lưu ý rằng các giới hạn này có thể không khớp với khung nhìn đề xuất. (Ví dụ: San Francisco bao gồm các quần đảo Flalla, là một phần của thành phố, nhưng có lẽ không nên được trả lại trong khung nhìn.)
 • plus_code (xem Mã vị trí mởmã cộng) là một tham chiếu vị trí được mã hoá, được lấy từ vĩ độ và kinh độ, đại diện cho một khu vực: 1/8000 của độ bằng 1/8000 độ (khoảng 14m x 14m tại đường xích đạo) trở xuống. Bạn có thể sử dụng mã cộng để thay thế cho địa chỉ đường phố tại những địa chỉ không tồn tại (nơi các tòa nhà không được đánh số hoặc chưa được đặt tên đường). API không phải lúc nào cũng trả về mã cộng.

  Khi dịch vụ trả về mã cộng, nó được định dạng là mã toàn cầu và mã kết hợp:

  • global_code là mã vùng gồm 4 ký tự và mã cục bộ dài 6 ký tự (849VCWC8+R9).
  • compound_code là mã cục bộ dài 6 ký tự trở lên có vị trí rõ ràng (CWC8+R9, Mountain View, CA, USA). Không được phân tích cú pháp nội dung này theo phương thức lập trình.
  Nếu có, API sẽ trả về cả mã chung và mã ghép. Tuy nhiên, nếu kết quả nằm ở một vị trí hẻo lánh (ví dụ: đại dương hoặc sa mạc), thì chỉ có thể trả về mã toàn cầu.
 • partial_match cho biết rằng bộ mã hoá địa lý không trả về kết quả khớp chính xác cho yêu cầu ban đầu, mặc dù bộ mã hoá có thể khớp với một phần của địa chỉ đã yêu cầu. Bạn nên kiểm tra yêu cầu ban đầu để tìm lỗi chính tả và/hoặc địa chỉ không đầy đủ.

  Kết quả trùng khớp một phần thường xảy ra nhất đối với các địa chỉ đường phố không tồn tại trong phạm vi địa phương mà bạn chuyển trong yêu cầu. Kết quả trùng khớp một phần cũng có thể được trả về khi một yêu cầu khớp với hai hoặc nhiều vị trí ở cùng một địa phương. Ví dụ: "Hillpar St, Bristol, UK" sẽ trả về kết quả khớp một phần cho cả Henry Street và Henrietta Street. Lưu ý rằng nếu một yêu cầu bao gồm thành phần địa chỉ sai chính tả, thì dịch vụ mã hoá địa lý có thể đề xuất một địa chỉ thay thế. Các đề xuất được kích hoạt theo cách này cũng sẽ được đánh dấu là khớp một phần.

 • place_id là giá trị nhận dạng duy nhất có thể dùng với các API khác của Google. Ví dụ: bạn có thể sử dụng place_id trong yêu cầu API Địa điểm để nhận thông tin chi tiết về một doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như số điện thoại, giờ mở cửa, bài đánh giá của người dùng và các thông tin khác. Xem tổng quan về mã địa điểm.

Loại địa chỉ và loại thành phần địa chỉ

Mảng types[] trong kết quả cho biết loại địa chỉ. Ví dụ về các loại địa chỉ bao gồm địa chỉ đường phố, quốc gia hoặc pháp nhân chính trị. Ngoài ra, còn có một mảng types[] trong address_components[], cho biết loại của từng phần trong địa chỉ. Ví dụ bao gồm số nhà hoặc quốc gia. (Dưới đây là danh sách đầy đủ các loại.) Địa chỉ có thể có nhiều loại. Các loại này có thể được coi là 'thẻ'. Ví dụ: nhiều thành phố được gắn thẻ bằng loại political và loại locality.

Các loại sau đây được mã hoá địa lý hỗ trợ và trả về trong cả mảng loại địa chỉ và loại thành phần địa chỉ:

 • street_address cho biết địa chỉ đường phố chính xác.
 • route biểu thị tuyến đường có tên (chẳng hạn như "US 101").
 • intersection cho biết giao lộ chính, thường là hai đường chính.
 • political biểu thị một thực thể chính trị. Thông thường, loại này cho biết một hình đa giác của một số chính quyền dân sự.
 • country cho biết pháp nhân chính trị quốc gia và thường là loại đơn đặt hàng cao nhất được Geocoder trả về.
 • administrative_area_level_1 cho biết một thực thể dân sự bậc nhất dưới cấp quốc gia. Ở Hoa Kỳ, các cấp hành chính này là các tiểu bang. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này. Trong hầu hết các trường hợp, tên ngắn của admin_area_level_1 sẽ phù hợp chặt chẽ với phân mục ISO 3166-2 và các danh sách được lưu hành rộng rãi khác; tuy nhiên, điều này không được đảm bảo vì các kết quả mã hóa địa lý của chúng tôi dựa trên nhiều loại tín hiệu và dữ liệu vị trí.
 • administrative_area_level_2 biểu thị một pháp nhân dân sự cấp hai dưới cấp quốc gia. Ở Hoa Kỳ, các cấp hành chính này là hạt. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_3 cho biết một pháp nhân dân sự cấp ba trong cấp quốc gia. Loại này cho biết một bộ phận dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_4 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 4 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một bộ phận dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_5 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 5 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một bộ phận dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_6 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 6 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một bộ phận dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • administrative_area_level_7 cho biết một pháp nhân dân sự cấp bảy trong cấp quốc gia. Loại này cho biết một bộ phận dân sự nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng có những cấp hành chính này.
 • colloquial_area cho biết một tên thay thế thường dùng cho thực thể.
 • locality cho biết một pháp nhân thành phố hoặc thị trấn hợp nhất.
 • sublocality cho biết một thực thể dân sự bậc nhất thuộc địa phương. Đối với một số vị trí, bạn có thể nhận được một trong các loại bổ sung sau: sublocality_level_1 đến sublocality_level_5. Mỗi cấp hạt là một pháp nhân dân sự. Số lớn hơn cho biết khu vực địa lý nhỏ hơn.
 • neighborhood cho biết vùng lân cận đã đặt tên
 • premise cho biết vị trí được đặt tên, thường là một tòa nhà hoặc tập hợp các tòa nhà có tên chung
 • subpremise cho biết một thực thể bậc nhất bên dưới một vị trí có tên, thường là một toà nhà đơn nhất trong tập hợp các toà nhà có tên thường gọi
 • plus_code cho biết tham chiếu vị trí đã mã hoá, được lấy từ vĩ độ và kinh độ. Bạn có thể sử dụng mã cộng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở các địa điểm không tồn tại (nơi các tòa nhà không được đánh số hoặc đường phố không được đặt tên). Hãy xem https://plus.codes để biết thông tin chi tiết.
 • postal_code cho biết mã bưu chính được dùng để gửi thư trong quốc gia.
 • natural_feature cho biết đối tượng địa lý tự nhiên nổi bật.
 • airport cho biết sân bay.
 • park cho biết một công viên được đặt tên.
 • point_of_interest biểu thị một địa điểm ưa thích đã đặt tên. Thông thường, các "POI" này là các thực thể địa phương nổi bật không dễ dàng phù hợp với danh mục khác, chẳng hạn như "Tòa nhà Empire State" hoặc "Eiffel Tower".

Danh sách loại trống cho biết không có loại dữ liệu đã biết nào cho thành phần địa chỉ cụ thể, chẳng hạn như Lieu-dit ở Pháp.

Ngoài các nội dung nêu trên, các thành phần địa chỉ có thể bao gồm các loại được liệt kê ở đây. Danh sách này chưa đầy đủ và có thể thay đổi.

 • floor cho biết số tầng của địa chỉ tòa nhà.
 • establishment thường biểu thị một địa điểm chưa được phân loại.
 • landmark cho biết một địa điểm lân cận được dùng làm tệp đối chiếu để hỗ trợ việc di chuyển.
 • point_of_interest biểu thị một địa điểm ưa thích đã đặt tên.
 • parking cho biết một bãi đỗ xe hoặc một công trình đỗ xe.
 • post_box cho biết một hộp thư cụ thể.
 • postal_town cho biết một nhóm các khu vực địa lý, chẳng hạn như localitysublocality, được dùng cho địa chỉ gửi thư ở một số quốc gia.
 • room biểu thị phòng có địa chỉ tòa nhà.
 • street_number cho biết số nhà chính xác trên phố.
 • bus_station, train_stationtransit_station cho biết vị trí của trạm xe buýt, xe lửa hoặc trạm phương tiện công cộng.

Xu hướng khung nhìn

Trong yêu cầu Mã hóa địa lý, bạn có thể hướng dẫn dịch vụ Mã hóa địa lý ưu tiên các kết quả trong một khung nhìn nhất định (được biểu thị dưới dạng một vùng bao quanh). Bạn có thể thực hiện việc này trong URL yêu cầu bằng cách đặt tham số bounds.

Tham số bounds xác định toạ độ (vĩ độ/kinh độ) của các góc tây nam và đông bắc của hộp giới hạn này bằng ký tự sổ thẳng (|) để phân tách các tọa độ này.

Ví dụ: một mã địa lý cho "Washington" thường trả về tiểu bang Washington của Hoa Kỳ:

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Washington&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Washington",
        "short_name" : "WA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Washington, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 49.0024442,
         "lng" : -116.91558
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 45.543541,
         "lng" : -124.8489739
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 47.7510741,
        "lng" : -120.7401385
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 49.0024442,
         "lng" : -116.91558
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 45.543541,
         "lng" : -124.8489739
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJ-bDD5__lhVQRuvNfbGh4QpQ",
     "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Tuy nhiên, việc thêm một đối số bounds xác định một vùng bao quanh xung quanh phía đông bắc Hoa Kỳ sẽ dẫn đến mã địa lý này trả về thành phố Washington, D.C.:

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Washington&bounds=36.47,-84.72%7C43.39,-65.90&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Washington",
        "short_name" : "Washington",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "District of Columbia",
        "short_name" : "District of Columbia",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "District of Columbia",
        "short_name" : "DC",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Washington, DC, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 38.9958641,
         "lng" : -76.90939299999999
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 38.7916449,
         "lng" : -77.119759
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 38.9071923,
        "lng" : -77.03687069999999
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 38.9958641,
         "lng" : -76.90939299999999
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 38.7916449,
         "lng" : -77.119759
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJW-T2Wt7Gt4kRKl2I1CJFUsI",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Xu hướng khu vực

Trong yêu cầu Mã hoá địa lý, bạn có thể hướng dẫn dịch vụ Mã hoá địa lý trả về kết quả sai lệch đối với một khu vực cụ thể bằng cách sử dụng tham số region. Tham số này sẽ lấy một đối số ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) chỉ định độ lệch của khu vực. Hầu hết mã ccTLD đều giống với mã ISO 3166-1, trừ một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD của Vương quốc Anh là "uk" (.co.uk) trong khi mã ISO 3166-1 là "gb" (về mặt kỹ thuật là pháp nhân "Vương quốc Anh và Bắc Ireland").

Kết quả mã hóa địa lý có thể không phù hợp đối với mọi miền mà ứng dụng chính của Google Maps chính thức ra mắt. Xin lưu ý rằng xu hướng chỉ ưu tiên kết quả cho một miền cụ thể. Nếu có kết quả liên quan hơn ở bên ngoài miền này, thì kết quả đó có thể được đưa vào.

Ví dụ: một mã địa lý cho "Toledo" sẽ trả về kết quả này, vì miền mặc định cho API mã hóa địa lý được đặt thành Hoa Kỳ. Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Toledo&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "Toledo",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Lucas County",
        "short_name" : "Lucas County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Ohio",
        "short_name" : "OH",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Toledo, OH, USA",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 41.732844,
         "lng" : -83.454229
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 41.580266,
         "lng" : -83.69423700000002
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 41.6639383,
        "lng" : -83.55521200000001
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 41.732844,
         "lng" : -83.454229
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 41.580266,
         "lng" : -83.69423700000002
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJeU4e_C2HO4gRRcM6RZ_IPHw",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu Mã hóa địa lý đối với "Toledo" cùng với region=es (Tây Ban Nha) sẽ trả về thành phố Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Toledo&region=es&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "Toledo",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Toledo",
        "short_name" : "TO",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Castile-La Mancha",
        "short_name" : "CM",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Spain",
        "short_name" : "ES",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Toledo, Spain",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 39.88605099999999,
         "lng" : -3.9192423
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 39.8383676,
         "lng" : -4.0796176
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 39.8628316,
        "lng" : -4.027323099999999
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 39.88605099999999,
         "lng" : -3.9192423
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 39.8383676,
         "lng" : -4.0796176
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJ8f21C60Lag0R_q11auhbf8Y",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Lọc thành phần

Trong một phản hồi Mã hoá địa lý, API mã hoá địa lý có thể trả về kết quả địa chỉ bị giới hạn ở một khu vực cụ thể. Bạn có thể chỉ định các giới hạn bằng cách sử dụng bộ lọc components. Bộ lọc bao gồm danh sách các cặp component:value được phân tách bằng dấu sổ thẳng (|). Các giá trị bộ lọc hỗ trợ cùng một phương pháp sửa lỗi chính tả và khớp một phần như các yêu cầu Mã hóa địa lý khác. Nếu bộ mã hoá địa lý tìm thấy một phần trùng khớp cho bộ lọc thành phần, thì phản hồi sẽ chứa trường partial_match.

components có thể được lọc gồm có:

 • postal_code khớp với postal_codepostal_code_prefix.
 • country khớp với tên quốc gia hoặc mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO 3166-1. API tuân theo tiêu chuẩn ISO để xác định các quốc gia và bộ lọc này sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng mã ISO tương ứng của quốc gia.

components sau đây có thể được dùng để tác động đến kết quả, nhưng sẽ không được thực thi:

 • route khớp với tên dài hoặc ngắn của tuyến đường.
 • locality so khớp với các loại localitysublocality.
 • administrative_area khớp với mọi cấp trong administrative_area.

Lưu ý về lọc thành phần:

 • Đừng lặp lại các bộ lọc thành phần này trong yêu cầu, nếu không API sẽ trả về Invalid_request: country, postal_code, route
 • Nếu yêu cầu chứa các bộ lọc thành phần lặp lại, API sẽ đánh giá các bộ lọc đó là AND, chứ không phải OR.
 • Kết quả thu được nhất quán với Google Maps, đôi khi cho ra ZERO_RESULTS phản hồi không mong muốn. Việc sử dụng tính năng Tự động hoàn thành địa điểm có thể mang lại kết quả tốt hơn trong một số trường hợp sử dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Câu hỏi thường gặp này.
 • Đối với mỗi thành phần địa chỉ, hãy chỉ định thành phần đó trong tham số address hoặc trong bộ lọc components, chứ không phải cả hai. Việc chỉ định các giá trị giống nhau trong cả hai có thể dẫn đến ZERO_RESULTS.

Một mã địa lý cho "High St, Hastings" với components=country:GB trả về kết quả ở Hastings, Anh chứ không phải ở Hastings-On-Hudson, Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=high+st+hasting&components=country:GB&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "High Street",
        "short_name" : "High St",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Hastings",
        "short_name" : "Hastings",
        "types" : [ "postal_town" ]
      },
      {
        "long_name" : "East Sussex",
        "short_name" : "East Sussex",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "England",
        "short_name" : "England",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United Kingdom",
        "short_name" : "GB",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "TN34 3EY",
        "short_name" : "TN34 3EY",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "High St, Hastings TN34 3EY, UK",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 50.8601041,
         "lng" : 0.5957329
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 50.8559061,
         "lng" : 0.5906163
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 50.85830319999999,
        "lng" : 0.5924594
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 50.8601041,
         "lng" : 0.5957329
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 50.8559061,
         "lng" : 0.5906163
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJ-Ws929sa30cRKgsMNVkPyws",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu mã hóa địa lý của địa phương "Santa Cruz" với components=country:ES trả lại Santa Cruz de Tenerife ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=locality:santa+cruz|country:ES&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "short_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Cruz de Tenerife",
        "short_name" : "TF",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Canary Islands",
        "short_name" : "CN",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Spain",
        "short_name" : "ES",
        "types" : [ "country", "political" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Santa Cruz de Tenerife, Spain",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 28.487616,
         "lng" : -16.2356646
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 28.4280248,
         "lng" : -16.3370045
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 28.4636296,
        "lng" : -16.2518467
      },
      "location_type" : "APPROXIMATE",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 28.487616,
         "lng" : -16.2356646
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 28.4280248,
         "lng" : -16.3370045
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJcUElzOzMQQwRLuV30nMUEUM",
     "types" : [ "locality", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Tính năng lọc thành phần chỉ trả về phản hồi ZERO_RESULTS nếu bạn cung cấp các bộ lọc loại trừ lẫn nhau.

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=administrative_area:TX|country:FR&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [],
  "status" : "ZERO_RESULTS"
}

Bạn có thể tạo các truy vấn hợp lệ mà không cần thông số địa chỉ, bằng cách sử dụng bộ lọc components. (Khi mã hoá địa lý một địa chỉ đầy đủ, bạn phải sử dụng tham số address nếu yêu cầu đó có tên và số tòa nhà.)

Yêu cầu:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?components=route:Annankatu|administrative_area:Helsinki|country:Finland&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "Annankatu",
        "short_name" : "Annankatu",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Helsinki",
        "short_name" : "HKI",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Finland",
        "short_name" : "FI",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "00101",
        "short_name" : "00101",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Annankatu, 00101 Helsinki, Finland",
     "geometry" : {
      "bounds" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 60.168997,
         "lng" : 24.9433353
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 60.16226160000001,
         "lng" : 24.9332897
        }
      },
      "location" : {
        "lat" : 60.1657808,
        "lng" : 24.938451
      },
      "location_type" : "GEOMETRIC_CENTER",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 60.168997,
         "lng" : 24.9433353
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 60.16226160000001,
         "lng" : 24.9332897
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJARW7C8sLkkYRgl4je4-RPUM",
     "types" : [ "route" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}