Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý ngược (tra cứu địa chỉ)

Thuật ngữ mã hoá địa lý thường đề cập đến việc dịch một địa chỉ mà con người có thể đọc được thành một vị trí trên bản đồ. Quá trình thực hiện ngược lại, dịch một vị trí trên bản đồ thành một địa chỉ mà con người có thể đọc được, được gọi là mã hoá địa lý ngược.

Yêu cầu mã hóa địa lý ngược

Thông số bắt buộc

 • latlng – Vĩ độ và kinh độ xác định vị trí bạn muốn tìm địa chỉ gần nhất mà con người có thể đọc được.
 • key — Khoá API của ứng dụng. Khoá này giúp xác định ứng dụng của bạn để quản lý hạn mức. Tìm hiểu cách lấy khoá.

Thông số tùy chọn

Đây là các thông số không bắt buộc mà bạn có thể đưa vào một yêu cầu mã hoá địa lý ngược:

 • language — Ngôn ngữ sử dụng để trả về kết quả.
  • Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Google thường cập nhật các ngôn ngữ được hỗ trợ, nên danh sách này có thể chưa đầy đủ.
  • Nếu language không được cung cấp, bộ mã hoá địa lý sẽ cố gắng sử dụng ngôn ngữ ưu tiên như được chỉ định trong tiêu đề Accept-Language hoặc ngôn ngữ bản địa của miền mà yêu cầu được gửi đi.
  • Bộ mã hoá địa lý sẽ cố gắng hết sức để cung cấp một địa chỉ đường phố mà cả người dùng và người dân địa phương có thể đọc được. Để đạt được mục tiêu đó, phương thức này trả về địa chỉ đường phố bằng ngôn ngữ địa phương, được chuyển tự sang một tập lệnh mà người dùng có thể đọc được nếu cần, đồng thời quan sát ngôn ngữ ưu tiên. Tất cả các địa chỉ khác sẽ được trả về bằng ngôn ngữ ưu tiên. Tất cả các thành phần địa chỉ đều được trả về bằng cùng một ngôn ngữ, được chọn từ thành phần đầu tiên.
  • Nếu không có tên bằng ngôn ngữ ưu tiên, thì bộ mã hoá địa lý sẽ sử dụng kết quả khớp gần nhất.
 • region — Mã vùng, được chỉ định dưới dạng một ccTLD (miền cấp cao nhất) có hai ký tự. Tham số này cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành.
 • result_type – Bộ lọc gồm một hoặc nhiều loại địa chỉ, được phân tách bằng một dấu gạch đứng (|). Nếu tham số chứa nhiều loại địa chỉ, API sẽ trả về tất cả địa chỉ khớp với bất kỳ loại nào. Lưu ý về quá trình xử lý: Tham số result_type không restrict hoạt động tìm kiếm ở(các) loại địa chỉ được chỉ định. Thay vào đó, result_type hoạt động như một bộ lọc sau khi tìm kiếm: API tìm nạp tất cả kết quả cho latlng được chỉ định, sau đó loại bỏ những kết quả không khớp với(các) loại địa chỉ đã chỉ định. Các giá trị sau được hỗ trợ:
  • street_address cho biết địa chỉ đường phố chính xác.
  • route cho biết một tuyến đường được đặt tên (chẳng hạn như "US 101").
  • intersection cho biết một nút giao chính, thường có hai con đường chính.
  • political cho biết một pháp nhân chính trị. Thông thường, loại này biểu thị một đa giác của một số hành chính dân sự.
  • country cho biết pháp nhân chính trị quốc gia và thường là loại đơn đặt hàng cao nhất được Bộ mã hoá địa lý trả về.
  • administrative_area_level_1 cho biết pháp nhân dân sự cấp thứ nhất dưới cấp quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các cấp hành chính này được coi là tiểu bang. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này. Trong hầu hết các trường hợp, tên ngắn copyright_area_level_1 sẽ khớp gần với các phân mục ISO 3166-2 và các danh sách được lưu hành rộng rãi khác. Tuy nhiên, điều này không được đảm bảo vì kết quả mã hóa địa lý của chúng tôi dựa trên nhiều tín hiệu và dữ liệu vị trí.
  • administrative_area_level_2 cho biết pháp nhân dân sự cấp hai thấp hơn cấp quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các cấp hành chính này là các hạt. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • administrative_area_level_3 cho biết một pháp nhân dân sự cấp ba cấp thấp hơn cấp quốc gia. Loại này cho biết một phân cấp dân cư nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • administrative_area_level_4 cho biết một pháp nhân dân sự cấp 4 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một phân cấp dân cư nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • administrative_area_level_5 cho biết pháp nhân dân sự cấp năm dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một phân cấp dân cư nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • administrative_area_level_6 cho biết pháp nhân dân sự bậc 6 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một phân cấp dân cư nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • administrative_area_level_7 cho biết pháp nhân dân sự bậc 7 dưới cấp quốc gia. Loại này cho biết một phân cấp dân cư nhỏ. Không phải quốc gia nào cũng quy định các cấp hành chính này.
  • colloquial_area cho biết tên thay thế thường dùng cho thực thể.
  • locality cho biết một pháp nhân chính trị được thành lập ở thành phố hoặc thị trấn.
  • sublocality cho biết một pháp nhân dân sự bậc nhất ở dưới một địa phương. Đối với một số vị trí, bạn có thể nhận được một trong các loại bổ sung: sublocality_level_1 thành sublocality_level_5. Mỗi cấp địa phương là một pháp nhân dân sự. Số lớn hơn nghĩa là khu vực địa lý nhỏ hơn.
  • neighborhood cho biết vùng lân cận được đặt tên
  • premise cho biết một vị trí được đặt tên, thường là một toà nhà hoặc tập hợp các toà nhà có cùng tên
  • subpremise cho biết thực thể thứ nhất bên dưới một vị trí được đặt tên, thường là một toà nhà số ít trong một tập hợp các toà nhà có cùng một tên
  • plus_code cho biết tham chiếu vị trí đã mã hoá, lấy từ vĩ độ và kinh độ. Mã Cộng có thể được dùng để thay thế cho địa chỉ đường phố ở những nơi không tồn tại (nơi toà nhà không được đánh số hoặc đường không được đặt tên). Hãy xem https://plus.codes để biết thông tin chi tiết.
  • postal_code cho biết mã bưu chính dùng để gửi thư qua đường bưu điện trong quốc gia.
  • natural_feature cho biết một đối tượng tự nhiên nổi bật.
  • airport cho biết sân bay.
  • park cho biết một công viên được đặt tên.
  • point_of_interest cho biết địa điểm yêu thích đã đặt tên. Thông thường, các "POI" này là các thực thể địa phương nổi bật và không dễ nằm vừa trong danh mục khác, chẳng hạn như "Toà nhà Empire State" hoặc "Eiffer Tower".
 • location_type – Bộ lọc một hoặc nhiều loại vị trí, được phân tách bằng một dấu gạch đứng (|). Nếu tham số chứa nhiều loại vị trí, API sẽ trả về tất cả địa chỉ khớp với loại vị trí bất kỳ. Lưu ý về quá trình xử lý: Tham số location_type không restrict hoạt động tìm kiếm ở các loại vị trí được chỉ định. Thay vào đó, location_type hoạt động như một bộ lọc sau khi tìm kiếm: API tìm nạp tất cả kết quả cho latlng được chỉ định, sau đó loại bỏ những kết quả không khớp với loại vị trí đã chỉ định. Những giá trị sau đây được hỗ trợ:
  • "ROOFTOP" chỉ trả về các địa chỉ mà Google có thông tin vị trí chính xác tới độ chính xác của địa chỉ đường phố.
  • "RANGE_INTERPOLATED" chỉ trả về các địa chỉ phản ánh một giá trị gần đúng (thường là trên một con đường) được nội suy giữa hai điểm chính xác (chẳng hạn như giao lộ). Phạm vi nội suy thường cho biết rằng không có mã địa lý trên các mái nhà đối với một địa chỉ đường phố.
  • "GEOMETRIC_CENTER" chỉ trả về các tâm hình học của một vị trí, chẳng hạn như hình nhiều đường (ví dụ: đường phố) hoặc đa giác (vùng).
  • "APPROXIMATE" chỉ trả về các địa chỉ có đặc điểm là gần đúng.
 • extra_computations – Giá trị duy nhất được phép cho tham số này là ADDRESS_DESCRIPTORS. Hãy xem mã mô tả địa chỉ để biết thêm chi tiết.

Nếu có cả bộ lọc result_typelocation_type thì API chỉ trả về các kết quả khớp với cả giá trị result_typelocation_type. Nếu không có giá trị bộ lọc nào được chấp nhận, API sẽ trả về ZERO_RESULTS.

Ví dụ về mã hoá địa lý ngược

Truy vấn sau chứa giá trị vĩ độ/kinh độ cho một vị trí ở Brooklyn:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

Truy vấn ở trên trả về kết quả sau:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "277",
        "short_name" : "277",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "sublocality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings",
        "short_name" : "Kings",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "277 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.714232,
        "lng" : -73.9612889
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.7155809802915,
         "lng" : -73.9599399197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.7128830197085,
         "lng" : -73.96263788029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJd8BlQ2BZwokRAFUEcm_qrcA",
     "types" : [ "street_address" ]
   },

 ... Additional <code>results[]</code> ...

Xin lưu ý rằng bộ mã hoá địa lý ngược trả về nhiều kết quả. Kết quả "formatted_address" không chỉ là địa chỉ bưu điện, mà mà bằng bất kỳ cách nào để đặt tên địa lý cho vị trí. Ví dụ: khi mã hoá địa lý cho một điểm ở thành phố Chicago, điểm được mã hoá địa lý có thể được biểu thị dưới dạng địa chỉ đường phố, là thành phố (Chicago), thành tiểu bang (Illinois) hoặc quốc gia (Hoa Kỳ). Tất cả đều là "địa chỉ" tới bộ mã hoá địa lý. Bộ mã hoá địa lý ngược sẽ trả về bất kỳ loại nào trong số này dưới dạng kết quả hợp lệ.

Bộ mã hoá địa lý ngược khớp với các pháp nhân chính trị (quốc gia, tỉnh, thành phố và vùng lân cận), địa chỉ đường phố và mã bưu chính.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các giá trị formatted_address mà truy vấn trước trả về.

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MCM New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MCM"
  },
  "results" : [
   {
     "formatted_address" : "277 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     ...
     "types" : [ "street_address" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     ...
     "types" : [ "premise" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "277 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     ...
     "types" : [ "establishment", "point_of_interest" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "291-275 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     ...
     "types" : [ "route" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "plus_code" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "South Williamsburg, Brooklyn, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "neighborhood", "political" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "Brooklyn, NY 11211, USA",
     ...
     "types" : [ "postal_code" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "Williamsburg, Brooklyn, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "neighborhood", "political" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "Kings County, Brooklyn, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "Brooklyn, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "New York, NY, USA",
     ...
     "types" : [ "locality", "political" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "New York, USA",
     ...
     "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
   },
   {
     "formatted_address" : "United States",
     ...
     "types" : [ "country", "political" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

API này trả về nhiều loại địa chỉ, từ địa chỉ đường phố cụ thể nhất cho đến các pháp nhân chính trị ít cụ thể hơn, chẳng hạn như khu vực lân cận, thành phố, hạt và tiểu bang. Địa chỉ chính xác hơn thường là kết quả nổi bật nhất, như trong trường hợp này. Nếu bạn muốn so khớp một loại địa chỉ cụ thể, hãy xem phần bên dưới về cách hạn chế kết quả theo loại. Do đó, vị trí của các kết quả so với nhau có thể khác nhau.

Mã hóa địa lý ngược được lọc theo loại

Ví dụ sau đây lọc các địa chỉ được trả về để chỉ bao gồm những địa chỉ có loại vị trí là ROOFTOP và loại địa chỉ là street_address.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452
&location_type=ROOFTOP&result_type=street_address&key=YOUR_API_KEY

Lưu ý: Những bộ lọc này chỉ hợp lệ để mã hoá địa lý ngược.

Phản hồi mã hoá địa lý ngược

Định dạng của phản hồi mã hoá địa lý ngược giống như phản hồi Mã hoá địa lý. Xem Phản hồi mã hoá địa lý. Dưới đây là những mã trạng thái có thể có trong phản hồi mã hoá địa lý ngược.

Mã trạng thái mã hoá địa lý ngược

Trường "status" trong đối tượng phản hồi Mã hoá địa lý có chứa trạng thái của yêu cầu và có thể chứa thông tin gỡ lỗi để giúp bạn theo dõi lý do khiến mã hoá địa lý ngược không hoạt động. Trường "status" có thể chứa các giá trị sau:

 • "OK" cho biết không có lỗi nào xảy ra và ít nhất một địa chỉ đã được trả về.
 • "ZERO_RESULTS" chỉ ra rằng quá trình mã hoá địa lý ngược đã thành công nhưng không trả về kết quả nào. Điều này có thể xảy ra nếu bộ mã hoá địa lý được truyền một latlng ở một vị trí từ xa.
 • "OVER_QUERY_LIMIT" cho biết bạn đã vượt quá hạn mức.
 • "REQUEST_DENIED" cho biết yêu cầu đã bị từ chối. Có thể là do yêu cầu bao gồm tham số result_type hoặc location_type nhưng không bao gồm khoá API.
 • "INVALID_REQUEST" thường cho biết một trong những điều sau:
  • Thiếu truy vấn (address, components hoặc latlng).
  • Bạn đã cung cấp result_type hoặc location_type không hợp lệ.
 • "UNKNOWN_ERROR" cho biết rằng không thể xử lý yêu cầu do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.

Mã cộng mã hóa địa lý ngược

Trường plus_code trong phản hồi Mã hoá địa lý chứa mã cộng gần đúng nhất theo vĩ độ và kinh độ được truy vấn. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, mảng kết quả JSON đều chứa kết quả Mã hoá địa lý đầy đủ với loại plus_code và một địa chỉ chứa mã dấu cộng. Đảm bảo khoảng cách giữa mã cộng được giải mã và điểm yêu cầu dưới 10 mét.