Max Zoom

Lớp MaxZoomService

Lớp google.maps.MaxZoomService

Dịch vụ để thu thập mức thu phóng cao nhất mà tại đó hình ảnh vệ tinh sẵn có cho một vị trí cụ thể.

Truy cập bằng cách gọi const {MaxZoomService} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

MaxZoomService
MaxZoomService()
Tham số: Không có
Tạo một thực thể mới của MaxZoomService có thể được dùng để gửi truy vấn về mức thu phóng tối đa hiện có cho hình ảnh vệ tinh.
getMaxZoomAtLatLng
getMaxZoomAtLatLng(latlng[, callback])
Các thông số: 
Giá trị trả về:  Promise<MaxZoomResult>
Trả về mức thu phóng tối đa mà hình ảnh chi tiết hiện có tại một LatLng cụ thể cho loại bản đồ satellite. Do yêu cầu này không đồng bộ, nên bạn phải truyền một hàm callback sẽ được thực thi sau khi yêu cầu hoàn tất. Hàm này được truyền một MaxZoomResult.

Giao diện MaxZoomResult

Giao diện google.maps.MaxZoomResult

Kết quả MaxZoom ở định dạng JSON được truy xuất từ MaxZoomService.

zoom
Loại:  number
Mức thu phóng tối đa tìm thấy tại LatLng cho trước.
status optional
Loại:  MaxZoomStatus optional
Trạng thái của yêu cầu. Thuộc tính này chỉ được định nghĩa khi sử dụng lệnh gọi lại với MaxZoomService.getMaxZoomAtLatLng (không được xác định khi sử dụng Promise).

Hằng số MaxZoomStatus

Hằng số google.maps.MaxZoomStatus

Trạng thái được MaxZoomService trả về khi hoàn tất lệnh gọi đến getMaxZoomAtLatLng(). Hãy chỉ định các biến này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên của hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.MaxZoomStatus.OK.

Truy cập bằng cách gọi const {MaxZoomStatus} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

ERROR Đã xảy ra lỗi không xác định.
OK Phản hồi chứa MaxZoomResult hợp lệ.