העברת מקום למקום (open_now, utc_offset)

השדות opening_hours.open_now ו-utc_offset הוצאו משימוש ב-20 בנובמבר 2019 ויושבתו ב-20 בפברואר 2021. השדות האלה הוצאו משימוש רק ב-Places Library, Maps JavaScript API. במדריך הזה מוסבר איך לעדכן את הקוד כדי להפסיק להשתמש בשדות האלה.

השדה opening_hours.open_now

בקטע הזה מוסבר איך מעדכנים את הפונקציונליות הזו לכל סוג של בקשה למקומות.

בקשות לפרטי מקום

השדה opening_hours.open_now מוחלף ב-method opening_hours.isOpen().

בבקשות של פרטי מקום, במקום לבקש את opening_hours.open_now בפרמטר הבקשה fields, צריך לכלול את opening_hours ו-utc_offset_minutes בפרמטר הבקשה fields, ואז קוראים ל-method opening_hours.isOpen() באובייקט google.maps.places.PlaceResult שמוחזר כדי לבדוק אם המקום פתוח. בדוגמה הבאה מוצגת בקשה של פרטי המקום שקובעת אם המקום פתוח:

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
 placeId: '...',
 fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
 }, function (place, status) {
  if (status !== 'OK') return; // something went wrong
  const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
  if (isOpenAtTime) {
    // We know it's open.
  }

  const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
  if (isOpenNow) {
    // We know it's open.
  }
});

חיפוש בקשות למקומות

בבקשות לחיפוש מקום אין תחליף לשדה opening_hours.open_now. מומלץ ליצור בקשה להוספת פרטי מקום כדי לקבל את הפרטים של opening_hours.

בקשות של חיפוש בקרבת מקום וחיפוש טקסט

בבקשות לחיפוש בקרבת מקום ולחיפוש טקסט, אפשר להשתמש בפרמטר הבקשה openNow, וכך לסנן תוצאות כך שיכללו רק מקומות פתוחים כרגע.

 • openNow:false מחזירה את כל המקומות.
 • openNow:true מחזיר רק מקומות שפתוחים עכשיו.

כדי להציג את כל המקומות וגם לציין את הסטטוס openNow, קודם צריך לשלוח בקשה באמצעות openNow:false לקבלת כל המקומות, ואז לשלוח בקשה באמצעות openNow:true כדי לקבל מקומות פתוחים בלבד. לאחר מכן, ממזגים את התשובות.

השדה utc_offset

בבקשות של פרטי מקום, השדה utc_offset יוחלף בשדה utc_offset_minutes. פשוט מחליפים את המופעים של utc_offset ב-utc_offset_minutes בפרמטר fields של הבקשה, וכשקוראים את המידע הזה מ-PlaceResult.