Places Service

הסיווג PlacesService

google.maps.places.PlacesService סיווג

מכילה שיטות שקשורות לחיפוש מקומות ולאחזור פרטים על מקום.

ניתן לגשת באמצעות חיוג אל const {PlacesService} = await google.maps.importLibrary("places"). ראה ספריות ב-Maps JavaScript API.

PlacesService
PlacesService(attrContainer)
פרמטרים: 
יוצר מופע חדש של PlacesService שמעבד שיוך (Attribution) במאגר שציינתם.
findPlaceFromPhoneNumber
findPlaceFromPhoneNumber(request, callback)
פרמטרים: 
ערך החזרה: ללא
מאחזרת רשימה של מקומות על סמך מספר טלפון. ברוב המקרים אמור להיות רק פריט אחד ברשימת התוצאות, אבל אם הבקשה לא ברורה, ייתכן שתוחזר יותר מתוצאה אחת. ערכי ה-PlaceResult שמועברים לקריאה החוזרת הם קבוצות משנה של PlaceResult מלא. האפליקציה שלך יכולה לקבל PlaceResult מפורט יותר לגבי כל מקום. לשם כך, יש להתקשר אל PlacesService.getDetails ולהעביר את PlaceResult.place_id אל המקום הרצוי.
findPlaceFromQuery
findPlaceFromQuery(request, callback)
פרמטרים: 
ערך החזרה: ללא
שולפת רשימה של מקומות על סמך מחרוזת שאילתה. ברוב המקרים אמור להיות רק פריט אחד ברשימת התוצאות, אבל אם הבקשה לא ברורה, ייתכן שתוחזר יותר מתוצאה אחת. ערכי ה-PlaceResult שמועברים לקריאה החוזרת הם קבוצות משנה של PlaceResult מלא. האפליקציה שלך יכולה לקבל PlaceResult מפורט יותר לגבי כל מקום. לשם כך, יש להתקשר אל PlacesService.getDetails ולהעביר את PlaceResult.place_id אל המקום הרצוי.
getDetails
getDetails(request, callback)
פרמטרים: 
ערך החזרה: ללא
מאחזר פרטים על המקום שזוהה על ידי placeId הנתון.
nearbySearch
nearbySearch(request, callback)
פרמטרים: 
ערך החזרה: ללא
מאחזרת רשימה של מקומות ליד מיקום מסוים, לפי מילת מפתח או סוג. יש לציין תמיד את המיקום על ידי העברת הפרמטרים LatLngBounds או location ו-radius. ערכי ה-PlaceResult שמועברים לקריאה החוזרת הם קבוצות משנה של ה-PlaceResult המלא. האפליקציה שלך יכולה לקבל PlaceResult מפורט יותר לגבי כל מקום. לשם כך, יש לשלוח בקשה לפרטי מקום ולהעביר את PlaceResult.place_id לגבי המקום הרצוי. ניתן להשתמש באובייקט PlaceSearchPagination כדי לאחזר דפי תוצאות נוספים (null אם זה דף התוצאות האחרון או אם יש רק דף אחד של תוצאות).
textSearch
textSearch(request, callback)
פרמטרים: 
ערך החזרה: ללא
אחזור רשימה של מקומות על סמך מחרוזת שאילתה (לדוגמה, "פיצה בתל אביב" או "חנויות נעליים ליד תל אביב"). הפרמטרים של המיקום הם אופציונליים. אם המיקום מצוין, התוצאות יוטות רק לתוצאות בקרבת מקום, ולא למקומות בתוך האזור. כדאי להשתמש ב-textSearch כשרוצים לחפש מקומות באמצעות מחרוזת שרירותית, ובמקרים שבהם לא רוצים להגביל את תוצאות החיפוש למיקום מסוים. ניתן להשתמש באובייקט PlaceSearchPagination כדי לאחזר דפי תוצאות נוספים (null אם זה דף התוצאות האחרון או אם יש רק דף אחד של תוצאות).

ממשק PlaceDetailsRequest

ממשק google.maps.places.PlaceDetailsRequest

שאילתה לגבי פרטי מקום שתישלח אל PlacesService.

placeId
סוג:  string
מזהה המקום של המקום שלגביו מבקשים פרטים.
fields optional
סוג:  Array<string> optional
שדות שייכללו בתשובה המפורטת, שיחויבו. אם לא צוינו שדות או מועבר ['ALL'], כל השדות הזמינים יוחזרו ויחויבו (לא מומלץ לפריסות של סביבת ייצור). לרשימת השדות יש לעיין ב-PlaceResult. אפשר לציין שדות מקוננים באמצעות נתיבי נקודות (לדוגמה, "geometry.location").
language optional
סוג:  string optional
מזהה השפה של השפה שבה צריך להחזיר את הפרטים. כאן אפשר לעיין ברשימת השפות הנתמכות.
region optional
סוג:  string optional
קוד האזור של האזור שבו נמצא המשתמש. הפעולה הזו עשויה להשפיע על בחירת התמונות שיוחזרו, ואולי גם על דברים נוספים. קוד האזור מקבל ערך בן שני תווים של ccTLD ("דומיין ברמה העליונה"). רוב הקודים של ccTLD זהים לקודי ISO 3166-1, למעט כמה יוצאים מן הכלל. לדוגמה, הדומיין ברמה העליונה של קוד מדינה (ccTLD) בבריטניה הוא "uk" (.co.uk) אבל קוד ISO 3166-1 שלו הוא "gb" (טכני עבור הישות "בריטניה וצפון אירלנד").
sessionToken optional
סוג:  AutocompleteSessionToken optional
קובץ עזר ייחודי המשמש לקיבוץ בקשת הפרטים עם סשן של השלמה אוטומטית.

ממשק FindPlaceFromPhoneNumberRequest

ממשק google.maps.places.FindPlaceFromPhoneNumberRequest

מקום חיפוש מתוך הבקשה לחיפוש טקסט שיישלח אל PlacesService.findPlaceFromPhoneNumber.

fields
סוג:  Array<string>
שדות שיצורפו לתשובה, שיחויב עליהם. אם מועבר ['ALL'], כל השדות הזמינים יוחזרו ויחויבו (לא מומלץ עבור פריסות של סביבת ייצור). לרשימת השדות יש לעיין ב-PlaceResult. אפשר לציין שדות מקוננים באמצעות נתיבי נקודות (לדוגמה, "geometry.location").
phoneNumber
סוג:  string
מספר הטלפון של המקום שצריך לחפש. הפורמט צריך להיות E.164.
language optional
סוג:  string optional
מזהה השפה עבור השפה שבה יש להחזיר שמות וכתובות, כאשר זה אפשרי. כאן אפשר לעיין ברשימת השפות הנתמכות.
locationBias optional
סוג:  LocationBias optional
הטיות שבהן נעשה שימוש בעת חיפוש 'מקום'. התוצאה תטה את הקהל ל-LocationBias הנתון, אך לא רק.

ממשק FindPlaceFromQueryRequest

ממשק google.maps.places.FindPlaceFromQueryRequest

מקום חיפוש מתוך הבקשה לחיפוש טקסט שיישלח אל PlacesService.findPlaceFromQuery.

fields
סוג:  Array<string>
שדות שיצורפו לתשובה, שיחויב עליהם. אם מועבר ['ALL'], כל השדות הזמינים יוחזרו ויחויבו (לא מומלץ עבור פריסות של סביבת ייצור). לרשימת השדות יש לעיין ב-PlaceResult. אפשר לציין שדות מקוננים באמצעות נתיבי נקודות (לדוגמה, "geometry.location").
query
סוג:  string
שאילתת הבקשה. לדוגמה, השם או הכתובת של מקום.
language optional
סוג:  string optional
מזהה השפה עבור השפה שבה יש להחזיר שמות וכתובות, כאשר זה אפשרי. כאן אפשר לעיין ברשימת השפות הנתמכות.
locationBias optional
סוג:  LocationBias optional
הטיות שבהן נעשה שימוש בעת חיפוש 'מקום'. התוצאה תטה את הקהל ל-LocationBias הנתון, אך לא רק.

ממשק PlaceSearchRequest

ממשק google.maps.places.PlaceSearchRequest

שאילתת חיפוש מקום שתישלח אל PlacesService.

bounds optional
הגבולות שבהם יש לחפש מקומות. המערכת תתעלם גם מ-location וגם מ-radius אם המדיניות bounds מוגדרת.
keyword optional
סוג:  string optional
מונח שיותאם לכל השדות הזמינים, כולל, בין היתר, שם, סוג וכתובת, כמו גם ביקורות של לקוחות ותוכן אחר של צד שלישי.
language optional
סוג:  string optional
מזהה השפה עבור השפה שבה יש להחזיר שמות וכתובות, כאשר זה אפשרי. כאן אפשר לעיין ברשימת השפות הנתמכות.
location optional
סוג:  LatLng|LatLngLiteral optional
המיקום שסביבו יש לחפש 'מקומות'.
maxPriceLevel optional
סוג:  number optional
המסנן מגביל את התוצאות רק למקומות שבהם רמת המחיר שצוינה או העלות נמוכה יותר. הערכים החוקיים הם בטווח בין 0 (הכי זול) עד 4 (היקר ביותר), כולל. הערך חייב להיות גדול מ-minPrice או שווה לו, אם צוין.
minPriceLevel optional
סוג:  number optional
מגבילים תוצאות רק למקומות ברמת המחיר שצוינה או יותר. הערכים החוקיים הם בטווח בין 0 (הכי זול) עד 4 (היקר ביותר), כולל. חייב להיות קטן מ-maxPrice או שווה לו, אם צוין.
name optional
סוג:  string optional
שווה ערך ל-keyword. הערכים בשדה הזה משולבים עם הערכים בשדה keyword ומועברים כחלק מאותה מחרוזת חיפוש.
openNow optional
סוג:  boolean optional
הצגת התוצאות מוגבלת רק למקומות שפתוחים כרגע.
radius optional
סוג:  number optional
המרחק מהמיקום הנתון שבו יש לחפש מקומות במטרים. הערך המקסימלי המותר הוא 50,000.
rankBy optional
סוג:  RankBy optional
ברירת מחדל: RankBy.PROMINENCE
מציינת את שיטת הדירוג שבה המערכת תשתמש להחזרת תוצאות. שים לב: כאשר rankBy מוגדר ל-DISTANCE, עליך לציין location אבל אי אפשר לציין radius או bounds.
type optional
סוג:  string optional
חיפוש מקומות מהסוג הנתון. הסוג מתורגם לשפה המקומית של מיקום היעד של הבקשה ומשמש כמחרוזת שאילתה. אם צוינה גם שאילתה, היא תקושר למחרוזת הסוג המותאמת לשוק המקומי. תוצאות מסוג אחר לא יופיעו בתגובה. אפשר להשתמש בשדה הזה כדי לבצע חיפושים קטגוריים עצמאיים בשפה ובאזור. הסוגים החוקיים מוצגים כאן.

ממשק TextSearchRequest

ממשק google.maps.places.TextSearchRequest

בקשה לחיפוש טקסט תישלח אל PlacesService.

bounds optional
הגבולות המשמשים להטיה של תוצאות בעת חיפוש מקומות (אופציונלי). המערכת תתעלם גם מ-location וגם מ-radius אם המדיניות bounds מוגדרת. התוצאות לא יוגבלו למשתמשים בגבולות האלה, אבל התוצאות בתוכו יקבלו דירוג גבוה יותר.
language optional
סוג:  string optional
מזהה השפה עבור השפה שבה יש להחזיר שמות וכתובות, כאשר זה אפשרי. כאן אפשר לעיין ברשימת השפות הנתמכות.
location optional
סוג:  LatLng|LatLngLiteral optional
מרכז האזור ששימש להטיה של התוצאות כשמחפשים 'מקומות'.
query optional
סוג:  string optional
מונח השאילתה של הבקשה. לדוגמה, השם של מקום ('מגדל אייפל'), קטגוריה ואחריה שם המיקום ('פיצה בתל אביב'), או שם של מקום ואחריו סימן מיקום ('סטארבקס בסידני').
radius optional
סוג:  number optional
רדיוס האזור המשמש להטיה של התוצאות בעת חיפוש מקומות, במטרים.
region optional
סוג:  string optional
קוד אזור שאליו יש להטות את התוצאות. קוד האזור מקבל ערך בן שני תווים של ccTLD ("דומיין ברמה העליונה"). רוב הקודים של ccTLD זהים לקודי ISO 3166-1, למעט כמה יוצאים מן הכלל. לדוגמה, הדומיין ברמה העליונה של קוד מדינה (ccTLD) בבריטניה הוא "uk" (.co.uk) אבל קוד ISO 3166-1 שלו הוא "gb" (טכני עבור הישות "בריטניה וצפון אירלנד").
type optional
סוג:  string optional
חיפוש מקומות מהסוג הנתון. הסוג מתורגם לשפה המקומית של מיקום היעד של הבקשה ומשמש כמחרוזת שאילתה. אם צוינה גם שאילתה, היא תקושר למחרוזת הסוג המותאמת לשוק המקומי. תוצאות מסוג אחר לא יופיעו בתגובה. אפשר להשתמש בשדה הזה כדי לבצע חיפושים קטגוריים עצמאיים בשפה ובאזור. הסוגים החוקיים מוצגים כאן.

קבועים של RankBy

google.maps.places.RankBy קבועים

אפשרויות דירוג ל-PlaceSearchRequest.

ניתן לגשת באמצעות חיוג אל const {RankBy} = await google.maps.importLibrary("places"). ראה ספריות ב-Maps JavaScript API.

DISTANCE מדרגים תוצאות לפי מרחק מהמיקום.
PROMINENCE הדירוגים מציבים את התוצאות לפי מידת הבולטוּת שלהן.

typedef של LocationBias

google.maps.places.LocationBias typedef

תגי LocationBias מייצגים גבול רך או רמז לשימוש כשמחפשים מקומות. יכול להיות שהתוצאות יגיעו מחוץ לאזור שצוין. כדי להשתמש בכתובת ה-IP של המשתמש הנוכחי כהטיה, אפשר לציין את המחרוזת "IP_BIAS". הערה: אם משתמשים ב-Circle, חובה להגדיר את המרכז והרדיוס.

LatLng|LatLngLiteral|LatLngBounds|LatLngBoundsLiteral|Circle|CircleLiteral|string

typedef של LocationRestriction

google.maps.places.LocationRestriction typedef

הגבלת מיקום מייצגת גבול מחמיר לשימוש בעת חיפוש מקומות.

LatLngBounds|LatLngBoundsLiteral

קבועים של PlacesServiceStatus

google.maps.places.PlacesServiceStatus קבועים

הסטטוס שהוחזר על ידי PlacesService לאחר השלמת החיפושים. צריך לציין את הערכים האלה לפי ערך או על ידי שימוש בשם הקבוע. לדוגמה, 'OK' או google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK.

ניתן לגשת באמצעות חיוג אל const {PlacesServiceStatus} = await google.maps.importLibrary("places"). ראה ספריות ב-Maps JavaScript API.

INVALID_REQUEST הבקשה הזו לא הייתה חוקית.
NOT_FOUND המקום שצוין לא נמצא.
OK התשובה מכילה תוצאה חוקית.
OVER_QUERY_LIMIT האפליקציה חרגה ממכסת הבקשות שלה.
REQUEST_DENIED האפליקציה לא מורשית להשתמש בPlacesService.
UNKNOWN_ERROR לא ניתן לעבד את הבקשה PlacesService עקב שגיאה בחיבור לשרת. ניסיון חוזר של הבקשה עשוי להתבצע בהצלחה.
ZERO_RESULTS לא נמצאה תוצאה לבקשה הזו.

ממשק PlaceSearchPagination

ממשק google.maps.places.PlaceSearchPagination

אובייקט המשמש לאחזור דפים נוספים של תוצאות של 'מקומות'.

hasNextPage
סוג:  boolean
האפשרות מציינת אם יש תוצאות נוספות. true כשיש דף תוצאות נוסף.
nextPage
nextPage()
פרמטרים: ללא
ערך החזרה: ללא
מאחזר את דף התוצאות הבא. עושה שימוש באותה פונקציית קריאה חוזרת שניתנה לבקשת החיפוש הראשונה.

ממשק PlaceResult (תוצאות החיפוש)

ממשק google.maps.places.PlaceResult

מגדיר מידע על מקום.

address_components optional
סוג:  Array<GeocoderAddressComponent> optional
אוסף רכיבי הכתובת עבור המיקום של המקום הזה. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
adr_address optional
סוג:  string optional
ייצוג כתובת המקום במיקרו פורמט של מודעה. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
aspects optional
סוג:  Array<PlaceAspectRating> optional
ההיבטים המדורגים של מקום זה, בהתבסס על ביקורות המשתמשים של Google ו-Zagat. הדירוגים מדורגים בסולם של 0 עד 30.
business_status optional
סוג:  BusinessStatus optional
דגל שמציין את סטטוס הפעילות של המקום, אם זה עסק (מציין אם המקום פעיל או סגור זמנית או לצמיתות). אם אין נתונים זמינים, הדגל לא נמצא בתגובות של חיפוש או פרטים.
formatted_address optional
סוג:  string optional
הכתובת המלאה של המקום.
formatted_phone_number optional
סוג:  string optional
מספר הטלפון של המקום, בפורמט שתואם ל מוסכמה האזורית של המספר. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
geometry optional
סוג:  PlaceGeometry optional
מידע שקשור לגיאומטריה של המקום.
html_attributions optional
סוג:  Array<string> optional
טקסט ייחוס שיוצג לתוצאת המקום הזו. השדה html_attributions הזמין תמיד מוחזר ללא קשר לבקשה לfields, וצריך להציג אותו.
icon optional
סוג:  string optional
כתובת URL למקור תמונה שיכול לייצג את הקטגוריה של המקום הזה.
icon_background_color optional
סוג:  string optional
צבע רקע לשימוש עם סמל של מקום. למידע נוסף, יש לעיין ב-PlaceResult.icon_mask_base_uri.
icon_mask_base_uri optional
סוג:  string optional
כתובת URL קטועה למסכת סמל. כדי לגשת לסוגים שונים של סמלים, אפשר להוסיף סיומת קובץ לסוף (לדוגמה, .svg או .png).
international_phone_number optional
סוג:  string optional
מספר הטלפון של המקום בפורמט לחיוג בינלאומי. הפורמט הבינלאומי כולל את קוד המדינה, ולפניו מופיע סימן הפלוס (+). האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
name optional
סוג:  string optional
שם המקום. הערה: אם המשתמש הזין 'מקומות', זהו הטקסט הגולמי כפי שהוקלד על ידי המשתמש. יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש בנתונים אלה, מכיוון שמשתמשים זדוניים עלולים לנסות להשתמש בהם כוקטור להתקפות של החדרת קוד (מידע נוסף זמין בכתובת http://en.wikipedia.org/wiki/Code_injection).
opening_hours optional
סוג:  PlaceOpeningHours optional
מגדיר מתי המקום נפתח או נסגר.
permanently_closed optional
סוג:  boolean optional
דגל שמציין אם המקום סגור, לצמיתות או זמנית אם המקום פעיל, או אם אין נתונים זמינים, הדגל לא מופיע בתגובה.
photos optional
סוג:  Array<PlacePhoto> optional
תמונות של המקום הזה. האוסף יכיל עד עשרה אובייקטים מסוג PlacePhoto.
place_id optional
סוג:  string optional
מזהה ייחודי של המקום.
plus_code optional
סוג:  PlacePlusCode optional
מגדיר קודי מיקום פתוחים או "קודי OLC" עבור המקום.
price_level optional
סוג:  number optional
רמת המחיר של המקום, בסולם של 0 עד 4. רמות המחירים מפוענחות באופן הבא:
  • 0: בחינם
  • 1: לא יקר
  • 2: בינונית
  • 3: יקר
  • 4: יקר מאוד
rating optional
סוג:  number optional
דירוג, מ-1.0 עד 5.0, על סמך ביקורות של משתמשים על המקום הזה.
reviews optional
סוג:  Array<PlaceReview> optional
רשימת ביקורות על המקום הזה. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
types optional
סוג:  Array<string> optional
מערך של סוגים של המקום הזה (לדוגמה, ["political", "locality"] או ["restaurant", "establishment"]).
url optional
סוג:  string optional
כתובת האתר של הדף הרשמי של Google של המקום הזה. זהו הדף בבעלות Google שמכיל את המידע הזמין הטוב ביותר על המקום. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
user_ratings_total optional
סוג:  number optional
מספר דירוגי המשתמשים שתרמו לPlaceResult.rating של המקום הזה.
utc_offset optional
סוג:  number optional
הסטייה משעון UTC לפי אזור הזמן הנוכחי של המקום, בדקות. לדוגמה, שעון קיץ בסידני שבאוסטרליה מקדים את שעון UTC ב-11 שעות, ולכן utc_offset יהיה 660. באזורי זמן אחרי שעון UTC, ההיסט הוא שלילי. למשל, utc_offset הוא -60 עבור כף ורדה. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
utc_offset_minutes optional
סוג:  number optional
הסטייה משעון UTC לפי אזור הזמן הנוכחי של המקום, בדקות. לדוגמה, שעון קיץ בסידני שבאוסטרליה מקדים את שעון UTC ב-11 שעות, ולכן utc_offset_minutes יהיה 660. באזורי זמן אחרי שעון UTC, ההיסט הוא שלילי. למשל, utc_offset_minutes הוא -60 עבור כף ורדה. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
vicinity optional
סוג:  string optional
הכתובת הפשוטה של המקום, כולל שם הרחוב, מספר הרחוב והאזור, אבל לא המחוז/המדינה, המיקוד או המדינה. לדוגמה, מיקום המשרדים של Google בסידני, אוסטרליה, הוא "48 Pirrama Road, Pyrmont". האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
website optional
סוג:  string optional
האתר המוסמך של המקום הזה, למשל דף הבית של עסק. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.

הממשק של PlaceAspectRating

ממשק google.maps.places.PlaceAspectRating

מגדיר מידע על היבט של המקום שמשתמשים כתבו עליו ביקורת.

rating
סוג:  number
הדירוג של היבט זה. בביקורות יחידות, זהו מספר שלם בין 0 ל-3. לדירוגים מצטברים של מקום, זהו מספר שלם בין 0 ל-30.
type
סוג:  string
סוג הגובה-רוחב. לדוגמה, "food", "decor", "service" או "overall".

קבועים של BusinessStatus

google.maps.places.BusinessStatus קבועים

הסטטוס התפעולי של המקום, אם מדובר בעסק, שהוחזר בתוצאה של המקום (מציין אם המקום פעיל או סגור זמנית או לצמיתות). צריך לציין את הערכים האלה לפי ערך, או לפי שם הקבוע (לדוגמה: 'OPERATIONAL' או google.maps.places.BusinessStatus.OPERATIONAL).

ניתן לגשת באמצעות חיוג אל const {BusinessStatus} = await google.maps.importLibrary("places"). ראה ספריות ב-Maps JavaScript API.

CLOSED_PERMANENTLY העסק נסגר לצמיתות.
CLOSED_TEMPORARILY העסק סגור זמנית.
OPERATIONAL העסק פועל כרגיל.

ממשק PlaceGeometry

ממשק google.maps.places.PlaceGeometry

מגדיר מידע על הגיאומטריה של מקום מסוים.

location optional
סוג:  LatLng optional
המיקום של המקום.
viewport optional
סוג:  LatLngBounds optional
אזור התצוגה המועדף בעת הצגת המקום הזה במפה. המאפיין הזה יהיה null אם אזור התצוגה המועדף למקום לא ידוע. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.

ממשק PlaceOpeningHours

ממשק google.maps.places.PlaceOpeningHours

הגדרת מידע על שעות הפתיחה של מקום.

open_now optional
סוג:  boolean optional
האם המקום פתוח בשעה הנוכחית.
periods optional
סוג:  Array<PlaceOpeningHoursPeriod> optional
פתיחת פרקי זמן של כל יום בשבוע, החל מיום ראשון, בסדר כרונולוגי. ימים שבהם המקום לא פתוח לא נכללים. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails.
weekday_text optional
סוג:  Array<string> optional
מערך של שבע מחרוזות שמייצגות את שעות הפתיחה בפורמט המתאים לכל יום בשבוע. שירות המקומות יפורמט ויתאימה את שעות הפתיחה לשפה הנוכחית. סדר הרכיבים במערך הזה תלוי בשפה. חלק מהשפות מתחילות את השבוע ביום שני, ואילו אחרות מתחילות ביום ראשון. האפשרות הזו זמינה רק עם PlacesService.getDetails. קריאות אחרות יכולות להחזיר מערך ריק.
isOpen
isOpen([date])
פרמטרים: 
  • dateDate optional
הערך המוחזר:  boolean|undefined
בודקים אם המקום פתוח עכשיו (כשלא עובר תאריך) או בתאריך הנתון. אם אין במקום הזה PlaceResult.utc_offset_minutes או PlaceOpeningHours.periods, מוחזר undefined (PlaceOpeningHours.periods זמין רק דרך PlacesService.getDetails). שיטה זו לא מביאה בחשבון שעות חריגות, כמו שעות פתיחה בחגים.

ממשק PlaceOpeningHoursPeriod

ממשק google.maps.places.PlaceOpeningHoursPeriod

מגדיר מידע מובנה על שעות הפתיחה של מקום מסוים. הערה: אם מקום פתוח תמיד, הקטע close לא יופיע בתשובה. לקוחות יכולים להסתמך על כך שהמשפט 'פתוח תמיד' מיוצג כתקופה של open שמכילה את day עם הערכים 0 ו-time עם הערך "0000", בלי close.

open
שעת הפתיחה של המקום.
close optional
סוג:  PlaceOpeningHoursTime optional
שעת הסגירה של המקום.

ממשק PlaceOpeningHoursTime

ממשק google.maps.places.PlaceOpeningHoursTime

מגדיר מתי מקום מסוים נפתח או נסגר.

day
סוג:  number
הימים בשבוע, כמספר בטווח [0, 6], החל מיום ראשון. לדוגמה, 2 פירושו יום שלישי.
hours
סוג:  number
השעות של PlaceOpeningHoursTime.time כמספר, בטווח [0, 23]. הנתון הזה יופיע בדיווח לפי אזור הזמן של המקום.
minutes
סוג:  number
הדקות של PlaceOpeningHoursTime.time כמספר, בטווח [0, 59]. הנתון הזה ידווחו באזור הזמן של המקום.
time
סוג:  string
השעה בפורמט של 24 שעות בפורמט "hhmm". הערכים נמצאים בטווח ["0000", "2359"]. השעה תדווח לפי אזור הזמן של המקום.
nextDate optional
סוג:  number optional
חותמת הזמן (כאלפיות שנייה מאז תחילת התקופה, מתאימה לשימוש עם new Date()) מייצגת את המופע הבא של PlaceOpeningHoursTime הזה. הוא מחושב לפי ה-PlaceOpeningHoursTime.day בשבוע, ה-PlaceOpeningHoursTime.time וה-PlaceResult.utc_offset_minutes. אם הערך של PlaceResult.utc_offset_minutes הוא undefined, הערך של nextDate יהיה undefined.

ממשק PlacePlusCode

ממשק google.maps.places.PlacePlusCode

מגדיר קודי מיקום פתוחים או קודי פלוס למקום. ניתן להשתמש ב-OLC כתחליף לכתובות רחובות במקומות שבהם הם לא קיימים (שבהם מבנים אינם ממוספרים או שאינם מסומנים בשמות של רחובות).

global_code
סוג:  string
קוד פלוס עם 1/8,000 מהמעלה על 1/8,000 ממרחק של מעלה. לדוגמה: "8FVC9G8F+5W".
compound_code optional
סוג:  string optional
קוד פלוס עם 1/8,000 מהמעלה על 1/8,000 מעלות של אזור שבו מועלים ארבעת התווים הראשונים (קידומת האזור) ומוחלפים בתיאור של הרשות המוניציפאלית. לדוגמה: "9G8F+5W Zurich, Switzerland". אם אין אזור מתאים שבו ניתן לקצר את הקוד, שדה זה יושמט.

ממשק PlacePhoto

ממשק google.maps.places.PlacePhoto

מייצג רכיב תמונה של מקום.

height
סוג:  number
גובה התמונה בפיקסלים.
html_attributions
סוג:  Array<string>
טקסט הייחוס שיוצג עבור התמונה הזו.
width
סוג:  number
רוחב התמונה בפיקסלים.
getUrl
getUrl([opts])
פרמטרים: 
הערך המוחזר:  string
מחזירה את כתובת ה-URL של התמונה שתואמת לאפשרויות שצוינו.

ממשק PhotoOptions

ממשק google.maps.places.PhotoOptions

הגדרת אפשרויות לבקשת תמונות.

maxHeight optional
סוג:  number optional
הגובה המקסימלי בפיקסלים של התמונה שהוחזרה.
maxWidth optional
סוג:  number optional
הרוחב המקסימלי בפיקסלים של התמונה שהוחזרה.

ממשק PlaceReview

ממשק google.maps.places.PlaceReview

מייצג ביקורת אחת על מקום.

author_name
סוג:  string
השם של כותב הביקורת.
language
סוג:  string
קוד שפה IETF שמציין את השפה שבה נכתבה הביקורת. שימו לב שהקוד כולל רק את תג השפה הראשי, ללא תג משני שמציין מדינה או אזור. לדוגמה, כל הביקורות באנגלית מתויגות בתור 'en' ולא בתור 'en-AU' או 'en-UK'.
profile_photo_url
סוג:  string
כתובת URL אל תמונת הפרופיל של המשווק.
relative_time_description
סוג:  string
מחרוזת בפורמט של מועד אחרון שבו מוצג זמן הבדיקה ביחס לשעה הנוכחית, בצורה שמתאימה לשפה ולמדינה. לדוגמה: "a month ago".
text
סוג:  string
הטקסט של הביקורת.
time
סוג:  number
חותמת הזמן של הביקורת, מבוטאת בשניות מאז תחילת התהליך.
aspects optional
סוג:  Array<PlaceAspectRating> optional
ההיבטים שהביקורת דירגה. הדירוגים בסולם של 0 עד 3.
author_url optional
סוג:  string optional
כתובת URL של הפרופיל של כותב הביקורת. undefined כשהפרופיל של כותב הביקורת לא זמין.
rating optional
סוג:  number optional
הדירוג של הביקורת הזו, מספר בין 1.0 ל-5.0 (כולל).