Tổng quan về API mã hoá địa lý

API mã hoá địa lý là dịch vụ chấp nhận một địa điểm dưới dạng địa chỉ, vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm. Google Analytics 4 chuyển đổi địa chỉ thành vĩ độ và kinh độ và mã địa điểm, hoặc chuyển đổi toạ độ vĩ độ và kinh độ hoặc mã địa điểm thành một địa chỉ.

Lý do sử dụng API mã hoá địa lý

Sử dụng API mã hóa địa lý cho trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động khi bạn muốn sử dụng dữ liệu mã hóa địa lý trong các bản đồ do một trong các API Nền tảng Google Maps cung cấp. Với API mã hoá địa lý, bạn sử dụng địa chỉ để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc chuyển đổi một điểm đánh dấu trên bản đồ thành một địa chỉ. Dịch vụ này được thiết kế để mã hoá địa lý các địa chỉ tĩnh được xác định trước nhằm đặt nội dung ứng dụng trên bản đồ.

Những gì bạn có thể làm với API mã hóa địa lý

Bạn có thể sử dụng API mã hoá địa lý để thu thập dữ liệu mã hoá địa lý cho một hoặc nhiều địa chỉ hoặc địa điểm, bao gồm:

  • Toạ độ địa lý cho địa chỉ.
  • Địa chỉ cho các tập hợp toạ độ vĩ độ và kinh độ.
  • Địa chỉ cho mã địa điểm.

Bạn có thể kiểm soát vị trí kết quả xuất hiện và ràng buộc kết quả ở một khu vực, hạt hoặc mã bưu chính cụ thể.

API mã hoá địa lý hoạt động như thế nào

API mã hóa địa lý thực hiện cả mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược:

  • Mã hoá địa lý: Chuyển đổi các địa chỉ như "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" thành toạ độ vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm. Bạn có thể sử dụng những toạ độ này để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc căn giữa hay định vị lại bản đồ trong khung xem.
  • Mã hoá địa lý ngược: Chuyển đổi vĩ độ/kinh độ hoặc Mã địa điểm thành địa chỉ có thể đọc được. Bạn có thể sử dụng địa chỉ cho nhiều trường hợp, bao gồm cả giao hàng hoặc đến lấy hàng.

Bản minh hoạ sau sử dụng Dịch vụ mã hoá địa lý thông qua API JavaScript của Maps để minh hoạ cách API mã hoá địa lý hoạt động. Mở bản đồ trong một thẻ riêng để xem các tuỳ chọn và thông tin chi tiết khác.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API mã hoá địa lý cùng với dữ liệu mà mỗi điểm cuối trả về.

Tài nguyên về dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Mã hoá địa lý Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem phần Kết quả trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý.
  • JSON
  • XML
Mã hoá địa lý ngược Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem phần Phản hồi mã hoá địa lý ngược trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý ngược.
Mã hoá vị trí địa lý Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem phần Phản hồi mã hóa địa lý ngược trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý tại địa điểm.

Cách sử dụng API mã hoá địa lý

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Thử yêu cầu mã hóa địa lý Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm API mã hoá địa lý trực tiếp từ cURL hoặc một trình duyệt. Bạn sẽ cần cung cấp đúng tham số tra cứu cho hoạt động tra cứu địa chỉ hoặc thành phần. Xem bài viết Thông số mã hoá địa lý để biết thông tin chi tiết.
3 Thử một yêu cầu mã hoá địa lý ngược Cung cấp toạ độ vĩ độ/kinh độ cùng với khoá API của bạn để lấy các thành phần địa chỉ cho địa chỉ gần nhất mà con người có thể đọc được cho vị trí đó. Xem Yêu cầu mã hóa địa lý ngược để biết chi tiết.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Tất cả các điểm cuối trong API mã hoá địa lý đều trả về cùng một dữ liệu ở định dạng JSON hoặc XML. Hãy xem bài viết Mã hoá địa lý phản hồi để tìm hiểu nội dung giải thích về dữ liệu, mã trạng thái và thông báo lỗi.
5 Kết hợp dữ liệu mã hoá địa lý vào ứng dụng của bạn! Bạn có thể sử dụng dữ liệu mã hoá địa lý để lấy địa chỉ từ các điểm đánh dấu bản đồ hoặc để cung cấp điểm đánh dấu trên bản đồ dựa trên một địa chỉ đã biết.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các mẫu này xuống từ GitHub, nơi bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo