Dodawanie mapy

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

W tym artykule opisujemy, jak dodać mapę podstawową do aplikacji na Androida po skonfigurowaniu projektu pod kątem użycia pakietu SDK Map Google na Androida. Po dodaniu mapy możesz zmienić typ mapy i jej funkcje.

Przegląd

Maps SDK na Androida udostępnia kilka klas, których aplikacja może używać do zarządzania cyklem życia, funkcjonalnością i danymi mapy. Klasy obsługują interakcje użytkowników na podstawie modelu interfejsu Androida, np. ustawianie początkowego stanu mapy i reagowanie na gesty wprowadzane przez użytkownika w czasie działania.

Główny interfejs i klasy do obsługi map:

 • GoogleMap – punkt wejścia do zarządzania bazowymi funkcjami i danymi mapy. Aplikacja ma dostęp do obiektu GoogleMap dopiero po pobraniu go z obiektu SupportMapFragment lub MapView.

 • SupportMapFragmentfragment do zarządzania cyklem życia obiektu GoogleMap.

 • MapViewwidok do zarządzania cyklem życia obiektu GoogleMap.

 • OnMapReadyCallback – interfejs wywołania zwrotnego, który obsługuje zdarzenia i interakcje użytkownika z obiektem GoogleMap.

Obiekt GoogleMap automatycznie wykonuje te operacje:

 • Łączę z usługą Mapy Google.
 • Pobieram fragmenty mapy.
 • Wyświetlam kafelki na ekranie urządzenia.
 • Wyświetlanie różnych elementów sterujących, takich jak przesuwanie i powiększanie.
 • Reagowanie na gesty przesuwania i powiększania przez przesuwanie mapy oraz powiększanie i pomniejszanie.

Aby użyć w aplikacji obiektu GoogleMap, musisz użyć obiektu SupportMapFragment lub MapView jako obiektu kontenera mapy, a następnie pobrać obiekt GoogleMap z kontenera. Klasy kontenerów wywodzą się z fragmentu lub widoku Androida, dlatego udostępniają mapie funkcje zarządzania cyklem życia i możliwości interfejsu ich klas podstawowych Androida. Klasa SupportMapFragment to bardziej nowoczesny i popularny kontener dla obiektu GoogleMap.

Wyświetl kod

Poniższy kod pochodzi z pełnej aktywności Java używanej w tym temacie przy statycznym dodawaniu fragmentu. Projekt na Androida został utworzony na podstawie pustego szablonu projektu, a następnie zaktualizowano na podstawie przewodnika po konfiguracji projektu. Po wykonaniu czynności opisanych w tym temacie Twój kod może się różnić w zależności od szablonu projektu.

 package com.example.mapsetup;

 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

 import android.os.Bundle;

 import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
 import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
 import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
 import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
 import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

 // Implement OnMapReadyCallback.
 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     // Set the layout file as the content view.
     setContentView(R.layout.activity_main);

     // Get a handle to the fragment and register the callback.
     SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
         .findFragmentById(R.id.map);
     mapFragment.getMapAsync(this);

   }

   // Get a handle to the GoogleMap object and display marker.
   @Override
   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
     googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
         .position(new LatLng(0, 0))
         .title("Marker"));
   }
 }

Dodawanie mapy

W tej sekcji opisujemy, jak dodać mapę podstawową, używając fragmentu jako kontenera mapy. Możesz jednak użyć widoku. Przykład znajdziesz w sekcji RawMapViewDemoActivity na GitHubie.

Podstawowe kroki:

 1. Aby pobrać pakiet SDK, uzyskaj klucz interfejsu API i dodaj wymagane platformy, wykonaj te czynności:

  1. Skonfiguruj w konsoli Google Cloud

  2. Używanie klucza interfejsu API

  3. Konfigurowanie projektu w Android Studio

 2. Dodaj obiekt SupportMapFragment do działania, które będzie obsługiwać mapę. Fragment możesz dodać statycznie lub dynamicznie.

 3. Wdróż interfejs OnMapReadyCallback.

 4. Ustaw plik układu jako widok treści.

 5. Jeśli fragment został dodany statycznie, uzyskaj dla niego uchwyt.

 6. Zarejestruj wywołanie zwrotne.

 7. Pobierz nick obiektu GoogleMap.

Dodaj obiekt SupportMapFragment

Obiekt SupportMapFragment możesz dodać do aplikacji statycznie lub dynamicznie. Najprostszym sposobem jest dodanie jej statycznie. Jeśli dodasz fragment dynamicznie, możesz wykonać na nim dodatkowe działania, takie jak usunięcie go i zastąpienie w czasie działania.

Aby dodać fragment statycznie

W pliku układu działania, które ma obsługiwać mapę:

 1. Dodaj element fragment.
 2. Dodaj deklarację nazwy xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto". Umożliwia to korzystanie z niestandardowych atrybutów XML maps.
 3. W elemencie fragment ustaw atrybut android:name na com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment.
 4. W elemencie fragment dodaj atrybut android:id i ustaw go na identyfikator zasobu R.id.map (@+id/map).

Oto przykład całego pliku układu zawierającego element fragment:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  android:id="@+id/map"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Aby dodać fragment dynamicznie

W aktywności:

 1. Utwórz instancję SupportMapFragment.
 2. Zatwierdź transakcję, która dodaje fragment do aktywności. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Fragmenty transakcji.

Na przykład:

Kotlinval mapFragment = SupportMapFragment.newInstance()
supportFragmentManager
  .beginTransaction()
  .add(R.id.my_container, mapFragment)
  .commit()

   

Java


SupportMapFragment mapFragment = SupportMapFragment.newInstance();
getSupportFragmentManager()
  .beginTransaction()
  .add(R.id.my_container, mapFragment)
  .commit();

   

Wdróż interfejs OnMapReadyCallback

Zaktualizuj deklarację dotyczącą aktywności w ten sposób:

Kotlinclass MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  // ...
}

   

Java


class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {
  // ...
}

   

Ustawianie widoku treści

W metodzie onCreate aktywności wywołaj metodę setContentView i ustaw plik układu jako widok treści.

Jeśli na przykład plik układu nazywa się main.xml:

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.main)
}

   

Java


@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
}

   

Pobierz uchwyt dla fragmentu i zarejestruj wywołanie zwrotne

 1. Aby uzyskać uchwyt do fragmentu, wywołaj metodę FragmentManager.findFragmentById i przekaż jej identyfikator zasobu fragmentu w pliku układu. Jeśli fragment został dodany dynamicznie, pomiń ten krok, ponieważ nick został już pobrany.

 2. Wywołaj metodę getMapAsync, aby ustawić wywołanie zwrotne dla fragmentu.

Jeśli np. dodasz fragment statycznie:

Kotlinval mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
mapFragment.getMapAsync(this)

   

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
mapFragment.getMapAsync(this);

   

Pobieranie nicka obiektu GoogleMap

Użyj metody wywołania zwrotnego onMapReady, aby uzyskać uchwyt do obiektu GoogleMap. Wywołanie zwrotne jest aktywowane, gdy mapa jest gotowa do odbioru danych wejściowych użytkownika. Udostępnia niepustą instancję klasy GoogleMap, której można używać do aktualizowania mapy.

W tym przykładzie wywołanie zwrotne onMapReady pobiera uchwyt do obiektu GoogleMap, a następnie do mapy dodawany jest znacznik:

Kotlinoverride fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
      .position(LatLng(0.0, 0.0))
      .title("Marker")
  )
}

   

Java


@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
    .position(new LatLng(0, 0))
    .title("Marker"));
}

   

Zrzut ekranu z mapą i znacznikiem wyśrodkowanym na wyspie Null.

Gdy skompilujesz i uruchomisz aplikację, wyświetli się mapa ze znacznikiem na Wyspie Null (zero stopni szerokości geograficznej i zero stopni długości geograficznej).

Wyświetl kod dla całego działania:

Wyświetl całą aktywność


Co dalej?

Po wykonaniu tych czynności możesz skonfigurować ustawienia mapy.