אירועים

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

באמצעות SDK של מפות ל-Android, אפשר להאזין לאירועים במפה.

דוגמאות קוד

מאגר ApiDemos ב-GitHub כולל דוגמאות שמדגימות אירועים ומאזינים:

קוטלין

Java

אירועי קליק או לחיצה ארוכה במפה

כדי להגיב למשתמש שמקישים על נקודה במפה, אפשר להתקשר ל-GoogleMap.setOnMapClickListener(OnMapClickListener) באמצעות OnMapClickListener שמוגדר במפה. כשמשתמש לוחץ (מקישים) במקום כלשהו במפה, מתקבל אירוע onMapClick(LatLng) שמציין את המיקום במפה. שימו לב שאם אתם צריכים את המיקום המתאים במסך (בפיקסלים), תוכלו לקבל מהמפה Projection כדי להמיר בין קואורדינטות של קווי אורך ורוחב לקואורדינטות של פיקסלים במסך.

ניתן גם להאזין לאירועים של לחיצה ארוכה באמצעות OnMapLongClickListener, שאותו מגדירים במפה על ידי התקשרות ל-GoogleMap.setOnMapLongClickListener(OnMapLongClickListener). ה-listener הזה פועל כמו הכלי מאזין לקליקים ויקבל התראה על אירועים מסוג לחיצה ארוכה באמצעות קריאה חוזרת (callback) של onMapLongClick(LatLng).

השבתה של אירועי לחיצה במצב בסיסי

כדי להשבית אירועי לחיצה במפה במצב בסיסי, קוראים ל-setClickable() בתצוגה שמכילה את MapView או MapFragment. הדבר שימושי, לדוגמה, בעת הצגת מפה או מפות בתצוגת רשימה, כאשר ברצונך שאירוע הקליק יגרום לפעולה שאינה קשורה למפה.

האפשרות להשבית אירועי קליקים זמינה במצב בסיסי בלבד. השבתת אירועי קליק תמנע גם את אפשרות הלחיצה על הסמנים. הפעולה לא תשפיע על אמצעי בקרה אחרים במפה.

עבור MapView:

Kotlinval mapView = findViewById<MapView>(R.id.mapView)
mapView.isClickable = false

   

Java


MapView mapView = findViewById(R.id.mapView);
mapView.setClickable(false);

   

עבור MapFragment:

Kotlinval mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
val view = mapFragment.view
view?.isClickable = false

   

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
View view = mapFragment.getView();
view.setClickable(false);

   

אירועי שינוי במצלמה

תצוגת המפה מעוצבת כמצלמה שמביטה למטה על מישור שטוח. אפשר לשנות את המאפיינים של המצלמה כדי להשפיע על רמת הזום, להציג את היציאה ונקודת המבט של המפה. עיינו במדריך למצלמה. המשתמשים יכולים גם להשפיע על המצלמה על ידי תנועות

באמצעות מאזין להחלפת מצלמה, אפשר לעקוב אחר תנועות המצלמה. האפליקציה יכולה לקבל התראות על אירועים מתמשכים, התחלה וסיום של תנועת המצלמה. אפשר גם לראות למה המצלמה זזה, בין אם הדבר נובע מתנועות משתמש, מאנימציות מובנות ב-API או תנועות שבשליטת המפתח.

הדוגמה הבאה ממחישה את כל המאזינים הזמינים לאירועי מצלמות:

Kotlin

/*
 * Copyright 2018 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package com.example.kotlindemos

import android.graphics.Color
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.CompoundButton
import android.widget.SeekBar
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
class CameraDemoActivity :
    AppCompatActivity(),
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private val SCROLL_BY_PX = 100
  private val TAG = CameraDemoActivity::class.java.name
  private val sydneyLatLng = LatLng(-33.87365, 151.20689)
  private val bondiLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder()
      .target(LatLng(-33.891614, 151.276417))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(300f)
      .tilt(50f)
      .build()

  private val sydneyLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder().
      target(LatLng(-33.87365, 151.20689))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(0f)
      .tilt(25f)
      .build()

  private lateinit var map: GoogleMap
  private lateinit var animateToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationBar: SeekBar
  private var currPolylineOptions: PolylineOptions? = null
  private var isCanceled = false

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.camera_demo)
    animateToggle = findViewById(R.id.animate)
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle)
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar)

    updateEnabledState()

    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    updateEnabledState()
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    // return early if the map was not initialised properly
    with(googleMap) {
      setOnCameraIdleListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveStartedListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveCanceledListener(this@CameraDemoActivity)
      // We will provide our own zoom controls.
      uiSettings.isZoomControlsEnabled = false
      uiSettings.isMyLocationButtonEnabled = true

      // Show Sydney
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydneyLatLng, 10f))
    }
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be used to wrap
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if the map is initialised
   */
  private fun checkReadyThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (!::map.isInitialized) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
      stuffToDo()
    }
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToBondi(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(bondiLocation))
    }
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToSydney(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(sydneyLocation),
          object : CancelableCallback {
            override fun onFinish() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney complete",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onCancel() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney canceled",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
          })
    }
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onStopAnimation(view: View) = checkReadyThen { map.stopAnimation() }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomIn(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn()) }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomOut(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut()) }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltMore(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.min(map.cameraPosition.tilt + 10, 90F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltLess(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.max(map.cameraPosition.tilt - 10, 0F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollLeft(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy((-SCROLL_BY_PX).toFloat(),0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollRight(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX.toFloat(), 0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollUp(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, (-SCROLL_BY_PX).toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollDown(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, SCROLL_BY_PX.toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleAnimate(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleCustomDuration(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private fun updateEnabledState() {
    customDurationToggle.isEnabled = animateToggle.isChecked
    customDurationBar.isEnabled = animateToggle.isChecked && customDurationToggle.isChecked
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private fun changeCamera(update: CameraUpdate, callback: CancelableCallback? = null) {
    if (animateToggle.isChecked) {
      if (customDurationToggle.isChecked) {
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(customDurationBar.progress, 1), callback)
      } else {
        map.animateCamera(update, callback)
      }
    } else {
      map.moveCamera(update)
    }
  }

  override fun onCameraMoveStarted(reason: Int) {
    if (!isCanceled) map.clear()

    var reasonText = "UNKNOWN_REASON"
    currPolylineOptions = PolylineOptions().width(5f)
    when (reason) {
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.BLUE)
        reasonText = "GESTURE"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.RED)
        reasonText = "API_ANIMATION"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.GREEN)
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION"
      }
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted($reasonText)")
    addCameraTargetToPath()
  }

  /**
   * Ensures that currPolyLine options is not null before accessing it
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if currPolylineOptions is not null
   */
  private fun checkPolylineThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (currPolylineOptions != null) stuffToDo()
  }

  override fun onCameraMove() {
    Log.d(TAG, "onCameraMove")
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    checkPolylineThen { addCameraTargetToPath() }
  }

  override fun onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    isCanceled = true // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled")
  }

  override fun onCameraIdle() {
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    currPolylineOptions = null
    isCanceled = false // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle")
  }
  private fun addCameraTargetToPath() {
    currPolylineOptions?.add(map.cameraPosition.target)
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
public class CameraDemoActivity extends AppCompatActivity implements
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  private static final String TAG = CameraDemoActivity.class.getName();

  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private static final int SCROLL_BY_PX = 100;

  public static final CameraPosition BONDI =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.891614, 151.276417))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(300)
          .tilt(50)
          .build();

  public static final CameraPosition SYDNEY =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.87365, 151.20689))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(0)
          .tilt(25)
          .build();

  private GoogleMap map;
  private CompoundButton animateToggle;
  private CompoundButton customDurationToggle;
  private SeekBar customDurationBar;
  private PolylineOptions currPolylineOptions;
  private boolean isCanceled = false;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.camera_demo);
    animateToggle = findViewById(R.id.animate);
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle);
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar);

    updateEnabledState();

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    updateEnabledState();
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;

    map.setOnCameraIdleListener(this);
    map.setOnCameraMoveStartedListener(this);
    map.setOnCameraMoveListener(this);
    map.setOnCameraMoveCanceledListener(this);
    // We will provide our own zoom controls.
    map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false);
    map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);

    // Show Sydney
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-33.87365, 151.20689), 10));
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be called on
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   */
  private boolean checkReady() {
    if (map == null) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  public void onGoToBondi(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(BONDI));
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  public void onGoToSydney(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(SYDNEY), new CancelableCallback() {
      @Override
      public void onFinish() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney complete", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }

      @Override
      public void onCancel() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney canceled", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }
    });
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  public void onStopAnimation(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    map.stopAnimation();
  }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  public void onZoomIn(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
  }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  public void onZoomOut(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut());
  }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  public void onTiltMore(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();
    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;
    float newTilt = currentTilt + 10;

    newTilt = (newTilt > 90) ? 90 : newTilt;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  public void onTiltLess(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();

    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;

    float newTilt = currentTilt - 10;
    newTilt = (newTilt > 0) ? newTilt : 0;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  public void onScrollLeft(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(-SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  public void onScrollRight(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  public void onScrollUp(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, -SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  public void onScrollDown(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  public void onToggleAnimate(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  public void onToggleCustomDuration(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private void updateEnabledState() {
    customDurationToggle.setEnabled(animateToggle.isChecked());
    customDurationBar
        .setEnabled(animateToggle.isChecked() && customDurationToggle.isChecked());
  }

  private void changeCamera(CameraUpdate update) {
    changeCamera(update, null);
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private void changeCamera(CameraUpdate update, CancelableCallback callback) {
    if (animateToggle.isChecked()) {
      if (customDurationToggle.isChecked()) {
        int duration = customDurationBar.getProgress();
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(duration, 1), callback);
      } else {
        map.animateCamera(update, callback);
      }
    } else {
      map.moveCamera(update);
    }
  }

  @Override
  public void onCameraMoveStarted(int reason) {
    if (!isCanceled) {
      map.clear();
    }

    String reasonText = "UNKNOWN_REASON";
    currPolylineOptions = new PolylineOptions().width(5);
    switch (reason) {
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE:
        currPolylineOptions.color(Color.BLUE);
        reasonText = "GESTURE";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.RED);
        reasonText = "API_ANIMATION";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.GREEN);
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION";
        break;
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted(" + reasonText + ")");
    addCameraTargetToPath();
  }

  @Override
  public void onCameraMove() {
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMove");
  }

  @Override
  public void onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    isCanceled = true; // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null;
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled");
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    currPolylineOptions = null;
    isCanceled = false; // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle");
  }

  private void addCameraTargetToPath() {
    LatLng target = map.getCameraPosition().target;
    currPolylineOptions.add(target);
  }
}

אלה מאזיני המצלמה הזמינים:

 • הקריאה החוזרת (callback) onCameraMoveStarted() של OnCameraMoveStartedListener מופעלת כשהמצלמה מתחילה לזוז. שיטת הקריאה החוזרת מקבלת reason עבור תנועת המצלמה. הסיבה לכך יכולה להיות אחת מאלה:

  • הערך REASON_GESTURE מציין שהמצלמה זזה בתגובה לתנועות של המשתמש במפה, כמו הזזה, הטיה, צביטה לצורך שינוי מרחק התצוגה או סיבוב המפה.
  • REASON_API_ANIMATION מציין שה-API הזיז את המצלמה כתגובה לפעולת משתמש שלא מבוססת על תנועות, כמו הקשה על לחצן הזום, הקשה על הלחצן 'המיקום שלי' או לחיצה על סמן.
  • REASON_DEVELOPER_ANIMATION מציין שהאפליקציה יזמה את תנועת המצלמה.
 • הקריאה החוזרת (callback) onCameraMove() של OnCameraMoveListener מופעלת כמה פעמים כשהמצלמה בתנועה או בזמן שהמשתמש מבצע אינטראקציה עם מסך המגע. כמדריך לתדירות ההפעלה של הקריאה החוזרת (callback), חשוב לדעת שה-API מפעיל את הקריאה החוזרת פעם אחת לכל פריים. עם זאת, שימו לב שהקריאה החוזרת מופעלת באופן אסינכרוני ולכן היא לא מסונכרנת עם מה שרואים במסך. כמו כן, יכול להיות שמיקום המצלמה יישאר ללא שינוי בין קריאה חוזרת אחת (callback) של onCameraMove() לבין הבאה אחריה.

 • הקריאה החוזרת (callback) OnCameraIdle() של OnCameraIdleListener מופעלת כשהמצלמה מפסיקה לזוז והמשתמש מפסיק לבצע אינטראקציה עם המפה.

 • הקריאה החוזרת (callback) OnCameraMoveCanceled() של OnCameraMoveCanceledListener מופעלת כשהתנועה הנוכחית של המצלמה מופסקת. מיד אחרי הקריאה החוזרת (callback) של OnCameraMoveCanceled(), הקריאה החוזרת (callback) של onCameraMoveStarted() מופעלת עם reason החדש.

  אם האפליקציה מפעילה באופן מפורש את GoogleMap.stopAnimation(), הקריאה החוזרת (callback) OnCameraMoveCanceled() מופעלת אבל הקריאה החוזרת (callback) של onCameraMoveStarted() לא מופעלת.

כדי להגדיר האזנה במפה, צריך להפעיל את שיטת ההאזנה הקבועה הרלוונטית. לדוגמה, כדי לבקש התקשרות חזרה מ-OnCameraMoveStartedListener, צריך להתקשר אל GoogleMap.setOnCameraMoveStartedListener().

אפשר למצוא את יעד המצלמה (קווי אורך/רוחב), מרחק התצוגה, כיוון והטיה של המצלמה מ-CameraPosition. פרטים על המאפיינים האלה זמינים במדריך מיקום המצלמה.

אירועים בנושא עסקים ונקודות עניין אחרות

כברירת מחדל, נקודות עניין (POI) מופיעות במפה הבסיסית עם הסמלים התואמים שלהן. נקודות עניין כוללות פארקים, בתי ספר, מבני ממשל ועוד, וגם נקודות עניין עסקיות כמו חנויות, מסעדות ומלונות.

אתם יכולים להגיב לאירועים מסוג קליק על נקודת עניין. מומלץ לעיין במדריך לגבי עסקים ונקודות עניין אחרות.

אירועים במפת פנים

אתם יכולים להשתמש באירועים כדי למצוא ולהתאים אישית את הרמה הפעילה של מפת פנים. אפשר להשתמש בממשק OnIndoorStateChangeListener כדי להגדיר קריאה ל-listener כשמתמקדים בבניין חדש או כשמפעילים רמה חדשה בבניין.

כדי לקבל את הבניין שנמצא כרגע במוקד ההתעניינות, מתקשרים אל GoogleMap.getFocusedBuilding(). מרכוז המפה על קו רוחב/אורך ספציפי בדרך כלל ייתן לכם את המבנה באותו קו רוחב/אורך, אבל זה לא מובטח.

אחר כך אפשר לברר את הרמה הפעילה הנוכחית באמצעות שיחה אל IndoorBuilding.getActiveLevelIndex().

Kotlinmap.focusedBuilding?.let { building: IndoorBuilding ->
  val activeLevelIndex = building.activeLevelIndex
  val activeLevel = building.levels[activeLevelIndex]
}

   

Java


IndoorBuilding building = map.getFocusedBuilding();
if (building != null) {
  int activeLevelIndex = building.getActiveLevelIndex();
  IndoorLevel activeLevel = building.getLevels().get(activeLevelIndex);
}

   

האפשרות הזו שימושית אם רוצים להציג תגי עיצוב מותאמים אישית של הרמה הפעילה, כמו סמנים, שכבות-על של קרקע, שכבות-על של אריחים, פוליגונים, קווים פוליגוניים וצורות אחרות.

רמז: כדי לחזור לרמת הרחוב, צריך להגדיר את הרמה המוגדרת כברירת מחדל דרך IndoorBuilding.getDefaultLevelIndex() ולהגדיר אותה כרמה הפעילה באמצעות IndoorLevel.activate().

אירועים של סמנים וחלון מידע

ניתן לך להאזין לאירועים של סמנים, כולל אירועים של לחיצה וגרירה של הסמן, על ידי הגדרת ה-listener המתאים באובייקט GoogleMap שאליו שייך הסמן. מומלץ לעיין במדריך לסימון אירועים.

אפשר גם להאזין לאירועים בחלונות מידע.

אירועים של צורה ושכבת-על

אפשר להאזין לאירועי לחיצה בקווים פוליגוניים, פוליגונים, מעגלים ושכבות-על של קרקע, ולהגיב להם.

אירועי מיקום

האפליקציה שלך יכולה להגיב לאירועים הבאים הקשורים לשכבת 'המיקום שלי':

 • אם המשתמש לוחץ על הלחצן 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) מסוג onMyLocationButtonClick() מה-GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • אם המשתמש לוחץ על הנקודה הכחולה 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) onMyLocationClick() מה-GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

לפרטים נוספים, אפשר לעיין במדריך לשכבת 'המיקום שלי'.