Class Format

Format

Narzędzie do formatowania służące do generowania dokumentu XML z 3 wstępnie zdefiniowanymi formatami, które można dostosowywać.

// Log an XML document with specified formatting options.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getCompactFormat()
  .setLineSeparator('\n')
  .setEncoding('UTF-8')
  .setIndent('  ')
  .format(document);
Logger.log(output);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
format(document)StringNa wyjściu generuje podany Document jako sformatowany ciąg znaków.
format(element)StringNa wyjściu generuje dany węzeł Element jako sformatowany ciąg znaków.
setEncoding(encoding)FormatUstawia kodowanie znaków, których ma używać formater.
setIndent(indent)FormatUstawia ciąg znaków używany do wcięcia węzłów podrzędnych względem ich elementów nadrzędnych.
setLineSeparator(separator)FormatUstawia ciąg znaków, który będzie wstawiany za każdym razem, gdy narzędzie formatowania normalnie wstawia podział wiersza.
setOmitDeclaration(omitDeclaration)FormatOkreśla, czy narzędzie formatowania ma pomijać deklarację XML, np. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
setOmitEncoding(omitEncoding)FormatOkreśla, czy narzędzie formatowania ma pomijać kodowanie w deklaracji XML, np. pole kodowania w <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Szczegółowa dokumentacja

format(document)

Na wyjściu generuje podany Document jako sformatowany ciąg znaków.

Parametry

NazwaTypOpis
documentDocumentdokument do sformatowania

Powroty

String – sformatowany dokument,


format(element)

Na wyjściu generuje dany węzeł Element jako sformatowany ciąg znaków.

Parametry

NazwaTypOpis
elementElementelement do sformatowania

Powroty

String – sformatowany element,


setEncoding(encoding)

Ustawia kodowanie znaków, których ma używać formater. Argument encoding musi być akceptowanym kodowaniem XML, takim jak ISO-8859-1, US-ASCII, UTF-8 lub UTF-16.

// Log an XML document with encoding that does not support certain special characters.
var xml = '<root><a><b>ಠ‿ಠ</b><b>ಠ‿ಠ</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getRawFormat()
  .setEncoding('ISO-8859-1')
  .format(document);
Logger.log(output);

Parametry

NazwaTypOpis
encodingStringkodowania, które należy zastosować

Powroty

Format – formater służący do tworzenia łańcuchów.


setIndent(indent)

Ustawia ciąg znaków używany do wcięcia węzłów podrzędnych względem ich elementów nadrzędnych. Ustawienie wcięcia innego niż null spowoduje, że narzędzie formatowania wstawi podział wiersza po każdym węźle.

// Log an XML document with each child node indented four spaces.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getCompactFormat()
  .setIndent('  ')
  .format(document);
Logger.log(output);

Parametry

NazwaTypOpis
indentStringużyj wcięcia

Powroty

Format – formater służący do tworzenia łańcuchów.


setLineSeparator(separator)

Ustawia ciąg znaków, który będzie wstawiany za każdym razem, gdy narzędzie formatowania normalnie wstawia podział wiersza. Trzy wstępnie zdefiniowane programy formatujące mają różne warunki, w których wstawiają podział wiersza. Domyślny separator wierszy to \r\n.

// Log an XML document with several spaces and a pipe character in place of line breaks.
var xml = '<root><a><b>Text!</b><b>More text!</b></a></root>';
var document = XmlService.parse(xml);
var output = XmlService.getRawFormat()
  .setLineSeparator(' | ')
  .format(document);
Logger.log(output);

Parametry

NazwaTypOpis
separatorStringseparatora, którego chcesz użyć

Powroty

Format – formater służący do tworzenia łańcuchów.


setOmitDeclaration(omitDeclaration)

Określa, czy narzędzie formatowania ma pomijać deklarację XML, np. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Parametry

NazwaTypOpis
omitDeclarationBooleantrue, aby pominąć deklarację XML; false, aby ją uwzględnić

Powroty

Format – formater służący do tworzenia łańcuchów.


setOmitEncoding(omitEncoding)

Określa, czy narzędzie formatowania ma pomijać kodowanie w deklaracji XML, np. pole kodowania w <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Parametry

NazwaTypOpis
omitEncodingBooleantrue – pominięcie kodowania w deklaracji XML; false – aby je uwzględnić

Powroty

Format – formater służący do tworzenia łańcuchów.