Enum DeveloperMetadataVisibility

ระดับการเข้าถึงข้อมูลเมตานักพัฒนาซอฟต์แวร์

การแจงนับประเภทระดับการเข้าถึงข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOCUMENTEnumข้อมูลเมตาที่เห็นเอกสารเข้าถึงได้จากโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร
PROJECTEnumข้อมูลเมตาที่แสดงของโปรเจ็กต์จะแสดงและเข้าถึงได้โดยโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างข้อมูลเมตาเท่านั้น อย่าใช้ข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แสดงโปรเจ็กต์เป็นกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลลับ ซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเอกสารได้