Enum ParagraphHeading

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ส่วนหัวสําหรับย่อหน้า

การแจกแจงส่วนหัวย่อหน้ามาตรฐาน

ใช้การแจงนับ ParagraphHeading เพื่อกําหนดค่ารูปแบบส่วนหัวสําหรับ ParagraphElement

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Append a paragraph, with heading 1.
var par1 = body.appendParagraph("Title");
par1.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1);

// Append a paragraph, with heading 2.
var par2 = body.appendParagraph("SubTitle");
par2.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING2);

// Append a paragraph, with normal heading.
var par3 = body.appendParagraph("Text");
par3.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.NORMAL);

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
NORMALEnumตัวเลือกส่วนหัวสําหรับข้อความปกติ
HEADING1Enumตัวเลือกส่วนหัวที่สูงที่สุด
HEADING2Enumตัวเลือกส่วนหัวที่ 2
HEADING3Enumตัวเลือกส่วนหัวที่ 3
HEADING4Enumตัวเลือกส่วนหัวที่ 4
HEADING5Enumตัวเลือกส่วนหัวที่ 5
HEADING6Enumตัวเลือกส่วนหัวที่ต่ําที่สุด
TITLEEnumตัวเลือกส่วนหัวของชื่อ
SUBTITLEEnumตัวเลือกส่วนหัวของคําบรรยาย