Class CalendarEventActionResponse

การตอบกลับกิจกรรมของปฏิทิน

แสดงการตอบกลับที่ทําการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในปฏิทินที่ผู้ใช้กําลังแก้ไขอยู่โดยตอบสนองต่อการดําเนินการใน UI เช่น การคลิกปุ่ม

// A CalendarEventActionResponse that adds two attendees to an event.
var calendarEventActionResponse = CardService.newCalendarEventActionResponseBuilder()
    .addAttendees(["user1@example.com", "user2@example.com"])
    .build();

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้ ชื่อนี้ใช้สําหรับแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

ไปกลับ

String