Tổng quan về API Quản trị của Google Analytics

Tóm tắt: Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Quản trị của Google Analytics Phiên bản 1.0.

Giới thiệu

API Quản trị của Google Analytics cho phép truy cập theo phương thức lập trình vào dữ liệu cấu hình Google Analytics 4 (GA4) và chỉ tương thích với các tài sản GA4. Tìm hiểu thêm về tài sản GA4.

Bạn có thể sử dụng API Quản trị của Google Analytics để:

Phương thức hiện có

Cấp phép tài khoản

  • accounts.provisionAccountTicket

    Phương thức này trả về trường accountTicketId cần có trong URL của Điều khoản dịch vụ: https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID. Sau khi người dùng truy cập vào URL của Điều khoản dịch vụ và chấp nhận Điều khoản dịch vụ, quá trình tạo tài khoản Google Analytics sẽ hoàn tất (Mẫu cấp phép tài khoản).

Quản lý tài khoản

Quản lý chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu

Liệt kê thông tin tóm tắt về tài khoản

Tìm sự kiện trong nhật ký thay đổi

Quản lý tài sản

Xác nhận việc thu thập dữ liệu người dùng

Quản lý chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu

Quản lý chế độ cài đặt tín hiệu của Google (Alpha)

Quản lý luồng dữ liệu

Quản lý bí mật về Measurement Protocol

Quản lý giản đồ giá trị lượt chuyển đổi SKAdNetwork (Alpha)

Quản lý sự kiện chuyển đổi

Quản lý phương diện tuỳ chỉnh

Quản lý chỉ số tuỳ chỉnh

Liên kết dự án Firebase

Tạo thẻ Google (Alpha)

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng tích hợp Search Ads 360 với Analytics cho tài sản GA4.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng BigQuery Export cho tài sản GA4.

Quản lý quyền của người dùng (phiên bản Alpha)

Báo cáo về quyền truy cập vào dữ liệu (Alpha)

Hãy xem hướng dẫn về Báo cáo quyền truy cập dữ liệu để biết thêm thông tin về tính năng này.

Quản lý đối tượng (Alpha)

Tìm hiểu thêm về đối tượng trong Google Analytics.

Quản lý tập dữ liệu mở rộng (Alpha)

Tìm hiểu thêm về Tập dữ liệu mở rộng trong Google Analytics 360.

Chọn không tự động thiết lập GA4 (giai đoạn thử nghiệm alpha)

Tìm hiểu thêm về cách quản lý trạng thái chọn không tham gia cho quy trình thiết lập GA4 tự động cho tài sản UA.