Method: accounts.getDataSharingSettings

Nhận chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu trên một tài khoản. Chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu là singleton.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=accounts/*/dataSharingSettings}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của chế độ cài đặt cần tra cứu. Định dạng: accounts/{account}/dataSharingSettings Ví dụ: "accounts/1000/datasharingSettings"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thông báo về tài nguyên thể hiện chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu của một tài khoản Google Analytics.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "sharingWithGoogleSupportEnabled": boolean,
  "sharingWithGoogleAssignedSalesEnabled": boolean,
  "sharingWithGoogleAnySalesEnabled": boolean,
  "sharingWithGoogleProductsEnabled": boolean,
  "sharingWithOthersEnabled": boolean
}
Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên. Định dạng: accounts/{account}/dataSharingSettings Ví dụ: "accounts/1000/datasharingSettings"

sharingWithGoogleSupportEnabled

boolean

Cho phép Nhóm hỗ trợ Google truy cập vào dữ liệu để giúp khắc phục sự cố.

sharingWithGoogleAssignedSalesEnabled

boolean

Cho phép các nhóm bán hàng của Google được chỉ định cho khách hàng này truy cập vào dữ liệu để đề xuất thay đổi cấu hình nhằm cải thiện kết quả. Các hạn chế đối với nhóm bán hàng vẫn áp dụng khi được bật.

sharingWithGoogleAnySalesEnabled

boolean

Cho phép mọi nhân viên bán hàng của Google truy cập vào dữ liệu để đề xuất thay đổi cấu hình nhằm cải thiện kết quả.

sharingWithGoogleProductsEnabled

boolean

Cho phép Google sử dụng dữ liệu này để cải thiện các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google.

sharingWithOthersEnabled

boolean

Cho phép Google chia sẻ dữ liệu ẩn danh ở dạng tổng hợp với người khác.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit