Method: properties.googleAdsLinks.create

Tạo một GoogleAdsLink.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/googleAdsLinks

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Định dạng ví dụ: thuộc tính/1234

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của GoogleAdsLink.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của GoogleAdsLink.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit