Method: properties.create

Tạo một tài sản "GA4" có vị trí và thuộc tính được chỉ định.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/properties

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Property.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của Property.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit