Method: properties.getDataRetentionSettings

Trả về chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu singleton cho tài sản này.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataRetentionSettings}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của chế độ cài đặt cần tra cứu. Định dạng: thuộc tính/{property}/dataretentionSettings Ví dụ: "properties/1000/dataretentionSettings"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của DataRetentionSettings.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit