Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.get

Tìm một MeasurementProtocolSecret "GA4" duy nhất.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataStreams/*/measurementProtocolSecrets/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của mã bí mật cho giao thức đo lường cần tra cứu. Định dạng: thuộc tính/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của MeasurementProtocolSecret.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit