REST Resource: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets

Tài nguyên: MeasurementProtocolSecret

Giá trị bí mật được dùng để gửi lượt truy cập đến Measurement Protocol.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "displayName": string,
  "secretValue": string
}
Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên của khoá bí mật này. Khoá bí mật này có thể là phần tử con của bất kỳ loại luồng nào. Định dạng: thuộc tính/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

displayName

string

Bắt buộc. Tên hiển thị mà con người có thể đọc được cho khoá bí mật này.

secretValue

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị bí mật của Measurement Protocol. Truyền giá trị này vào trường api_secret của API Measurement Protocol khi gửi lượt truy cập đến tài sản gốc của khoá bí mật này.

Phương thức

create

Tạo một mã thông báo bí mật cho Measurement Protocol.

delete

Xoá MeasurementAudienceSecret đích.

get

Tìm một MeasurementProtocolSecret "GA4" duy nhất.

list

Trả về MeasurementProtocolSecrets con trong Thuộc tính mẹ được chỉ định.

patch

Cập nhật một mã thông báo bí mật cho Measurement Protocol.