Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.create

Tạo một mã thông báo bí mật cho Measurement Protocol.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*/dataStreams/*}/measurementProtocolSecrets

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tài nguyên chính nơi khoá bí mật này sẽ được tạo. Định dạng: Properties/{property}/dataStreams/{dataStream}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của MeasurementProtocolSecret.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của MeasurementProtocolSecret.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit