Method: properties.dataStreams.getGlobalSiteTag

Trả về thẻ trang web cho luồng web đã chỉ định. Thẻ trang web là các singleton không thể thay đổi.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/globalSiteTag}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của thẻ trang web cần tra cứu. Xin lưu ý rằng thẻ trang web là thẻ singleton và không có mã nhận dạng duy nhất. Định dạng: Properties/{property_id}/dataStreams/{stream_id}/globalSiteTag Ví dụ: "properties/123/dataStreams/456/globalSiteTag"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Tài nguyên chỉ có thể đọc có thẻ dùng để gửi dữ liệu từ một trang web đến một DataStream. Chỉ hiển thị đối với tài nguyên DataStream trên web.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "snippet": string
}
Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên cho tài nguyên GlobalSiteTag này. Định dạng: Properties/{property_id}/dataStreams/{stream_id}/globalSiteTag Ví dụ: "properties/123/dataStreams/456/globalSiteTag"

snippet

string

Không thể thay đổi. Đoạn mã JavaScript sẽ được dán làm mục đầu tiên vào thẻ tiêu đề của mỗi trang web cần đo lường.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit