Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.create

Tạo DisplayVideo360AdvertiserLink. Điều này chỉ có thể được sử dụng bởi những người dùng có sự uỷ quyền thích hợp trên cả tài sản Google Analytics và nhà quảng cáo Display & Video 360. Những người dùng không có quyền truy cập vào nhà quảng cáo Display & Video 360 nên chuyển sang tạo một Đề xuất liên kết Display & Video360.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinks

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Định dạng ví dụ: thuộc tính/1234

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của DisplayVideo360AdvertiserLink.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của DisplayVideo360AdvertiserLink.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit