Method: properties.conversionEvents.create

Tạo một sự kiện chuyển đổi có các thuộc tính đã chỉ định.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/conversionEvents

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của tài sản mẹ nơi sự kiện chuyển đổi này sẽ được tạo. Định dạng: thuộc tính/123

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của ConversionEvent.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của ConversionEvent.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit