Method: accountSummaries.list

Trả về bản tóm tắt tất cả tài khoản mà phương thức gọi có thể truy cập.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/accountSummaries

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
pageSize

integer

Số lượng tài nguyên Accountsummary tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này, ngay cả khi có các trang bổ sung. Nếu không chỉ định, hệ thống sẽ trả về tối đa 50 tài nguyên. Giá trị tối đa là 200; (các giá trị cao hơn sẽ bị buộc thành giá trị tối đa)

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi accountSummaries.list trước đó. Cung cấp URL này để truy xuất trang tiếp theo. Khi phân trang, tất cả các tham số khác được cung cấp cho accountSummaries.list phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thư phản hồi cho RPC accountSummaries.list.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "accountSummaries": [
  {
   object (AccountSummary)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Trường
accountSummaries[]

object (AccountSummary)

Bản tóm tắt tài khoản của tất cả tài khoản mà người gọi có quyền truy cập.

nextPageToken

string

Mã thông báo này có thể được gửi dưới dạng pageToken để truy xuất trang tiếp theo. Nếu trường này bị bỏ qua, thì không có trang tiếp theo nào.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

AccountSummary

Tài nguyên ảo thể hiện thông tin tổng quan về một tài khoản và tất cả các tài sản GA4 con của tài khoản đó.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "account": string,
 "displayName": string,
 "propertySummaries": [
  {
   object (PropertySummary)
  }
 ]
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên cho bản tóm tắt tài khoản này. Định dạng: accountSummaries/{account_id} Ví dụ: "accountSummaries/1000"

account

string

Tên tài nguyên của tài khoản được tham chiếu đến bởi định dạng tóm tắt tài khoản này Định dạng: accounts/{account_id} Ví dụ: "accounts/1000"

displayName

string

Tên hiển thị của tài khoản được đề cập trong bản tóm tắt tài khoản này.

propertySummaries[]

object (PropertySummary)

Danh sách bản tóm tắt cho các tài khoản con của tài khoản này.

PropertySummary

Tài nguyên ảo đại diện cho siêu dữ liệu của một tài sản GA4.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "property": string,
 "displayName": string,
 "propertyType": enum (PropertyType),
 "parent": string
}
Trường
property

string

Tên tài nguyên của tài sản được tham chiếu đến thông tin tóm tắt về tài sản này Định dạng: thuộc tính/{property_id} Ví dụ: "properties/1000"

displayName

string

Tên hiển thị cho cơ sở lưu trú được đề cập trong phần tóm tắt về cơ sở lưu trú này.

propertyType

enum (PropertyType)

Loại cơ sở lưu trú.

parent

string

Tên tài nguyên gốc logic của tài sản này.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng giao diện người dùng Di chuyển thuộc tính để thay đổi đơn vị quảng cáo gốc. Định dạng: accounts/{account}, thuộc tính/{property} Ví dụ: "accounts/100", "properties/200"