Method: properties.audiences.create

Tạo Đối tượng.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/audiences

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
parent

string

Bắt buộc. Định dạng ví dụ: thuộc tính/1234

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Audience.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của Audience.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit