Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.approve

Phê duyệt Đề xuất DisplayVideo360AdvertiserLink. DisplayVideo360AdvertiserLinkRecommendation sẽ bị xoá và chúng tôi sẽ tạo một DisplayVideo360AdvertiserLink mới.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:approve

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của Đề xuất DisplayVideo360AdvertiserLink để phê duyệt. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/displayVideo360AdvertiserLinkRecommendations/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thông báo phản hồi cho RPC displayVideo360AdvertiserLink recommendationss.approval RPC.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "displayVideo360AdvertiserLink": {
    object (DisplayVideo360AdvertiserLink)
  }
}
Trường

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit