Thông báo lỗi trong API tĩnh của Chế độ xem phố

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API tĩnh của Chế độ xem phố có thể gặp lỗi hoặc cảnh báo khi xảy ra lỗi. Hướng dẫn này giải thích từng thông báo lỗi và cung cấp thêm thông tin hướng dẫn về cách khắc phục lỗi.

Yêu cầu không hợp lệ

Trong trường hợp có một yêu cầu không hợp lệ, API tĩnh của Chế độ xem phố sẽ trả về mã trạng thái 4xx của HTTP và một thông báo mô tả vấn đề đó. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện lỗi đó. Lưu ý: Đây chưa phải là danh sách đầy đủ các lỗi có thể xảy ra. Vui lòng kiểm tra mã lỗi thực tế và thông báo mà API trả về để biết thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể.

Ví dụ về điều kiện lỗi Mã trạng thái
Yêu cầu này bao gồm một tham số không hợp lệ, hoặc thiếu một tham số bắt buộc. Ví dụ: thông số size không nằm trong phạm vi giá trị số dự kiến hoặc bị thiếu trong yêu cầu. 400 BAD REQUEST
Khoá API được bao gồm trong yêu cầu không hợp lệ. 403 FORBIDDEN

Các lỗi ngăn không cho hình ảnh chế độ xem phố hiển thị

Nếu yêu cầu hợp lệ nhưng xảy ra một lỗi khác khiến hình ảnh chế độ xem phố không hiển thị, thì API Chế độ xem phố sẽ trả về văn bản hoặc hình ảnh lỗi thay vì hình ảnh chế độ xem phố, tuỳ thuộc vào lỗi. Một ví dụ về điều kiện lỗi như vậy là khi ứng dụng vượt quá giới hạn sử dụng.

Hình ảnh lỗi được hiển thị thay vì bản đồ
Hình ảnh: Hình ảnh lỗi được hiển thị thay vì hình ảnh chế độ xem phố

Nếu bạn sử dụng API tĩnh của Chế độ xem phố mà không có khoá API hoặc nếu tính năng thanh toán chưa được bật trên tài khoản của bạn, thì trang đó sẽ hiển thị một hình ảnh lỗi thay vì một hình ảnh chế độ xem phố và kèm theo đường liên kết cho biết loại lỗi. Ví dụ: "g.co/outdoorerror/key"

Giải pháp và lỗi không cần khoá
Lỗi hạn mức sử dụng: đã vượt quá giới hạn tải bản đồ hàng ngày Bạn đang sử dụng API tĩnh của Chế độ xem phố mà không có khóa API. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải:
  1. Nhận khoá API
  2. Bật tính năng thanh toán
  3. Ký URL của bạn
Lỗi hạn mức sử dụng: URL yêu cầu thiếu chữ ký số Yêu cầu của bạn thiếu chữ ký số (bắt buộc). Để giải quyết, hãy ký URL của bạn