Mã thông báo phiên

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Tính năng Tự động hoàn thành theo địa điểm sử dụng mã thông báo phiên để nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của nội dung tìm kiếm tự động hoàn thành của người dùng thành một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán. Phiên hoạt động bắt đầu khi người dùng bắt đầu nhập truy vấn và kết thúc khi họ chọn một địa điểm và thực hiện lệnh gọi đến Thông tin chi tiết về địa điểm. Mỗi phiên có thể có nhiều truy vấn tự động hoàn thành, theo sau là một lựa chọn về vị trí. (Các) khoá API dùng cho mỗi yêu cầu trong một phiên phải thuộc cùng một dự án trên Google Cloud Console. Sau khi một phiên kết thúc, mã thông báo này sẽ không còn hợp lệ. Ứng dụng của bạn phải tạo một mã mới cho mỗi phiên. Nếu tham số sessiontoken bị bỏ qua hoặc nếu bạn sử dụng lại mã thông báo phiên, thì phiên đó sẽ được tính phí như thể không có mã phiên nào được cung cấp (mỗi yêu cầu sẽ được tính phí riêng).

Bạn nên áp dụng các nguyên tắc sau:

 • Sử dụng mã phiên cho tất cả các phiên tự động hoàn thành.
 • Tạo mã thông báo mới cho mỗi phiên.
 • Đảm bảo rằng(các) khoá API dùng cho tất cả yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm và Thông tin chi tiết về địa điểm trong một phiên đều thuộc cùng một dự án trên Google Cloud Console.
 • Hãy nhớ chuyển một mã thông báo phiên duy nhất cho mỗi phiên mới. Việc sử dụng cùng một mã thông báo cho nhiều phiên sẽ khiến mỗi yêu cầu được tính phí riêng.

Bạn có thể tuỳ ý bỏ qua mã thông báo phiên tự động hoàn thành khỏi yêu cầu. Nếu bạn bỏ qua mã phiên hoạt động, thì mỗi yêu cầu sẽ được lập hoá đơn riêng, kích hoạt SKU Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu. Nếu bạn sử dụng lại mã thông báo phiên, phiên đó sẽ bị coi là không hợp lệ và các yêu cầu sẽ bị tính phí như thể không có mã phiên nào được cung cấp.

Ví dụ:

Khi người dùng nhập một truy vấn, một yêu cầu tự động hoàn thành sẽ được gọi mỗi vài lần nhấn phím (không phải mỗi ký tự) và một danh sách kết quả có thể có sẽ được trả về. Khi người dùng lựa chọn trong danh sách kết quả, lựa chọn đó sẽ được tính là một yêu cầu, và mọi yêu cầu đưa ra trong quá trình tìm kiếm sẽ được nhóm lại và được tính là một yêu cầu duy nhất. Nếu người dùng chọn một địa điểm, cụm từ tìm kiếm sẽ không mất phí và chỉ tính phí yêu cầu dữ liệu về địa điểm. Nếu người dùng không đưa ra lựa chọn trong vòng vài phút đầu phiên, thì hệ thống sẽ chỉ tính phí cụm từ tìm kiếm.

Hãy cùng tìm hiểu luồng sự kiện này từ góc độ của một ứng dụng.

 1. Một người dùng bắt đầu nhập truy vấn để tìm kiếm "Paris, France".
 2. Khi phát hiện hoạt động đầu vào của người dùng, ứng dụng sẽ tạo một mã thông báo phiên mới có tên "Token A".
 3. Khi người dùng nhập, API sẽ thực hiện một yêu cầu tự động hoàn thành sau mỗi vài ký tự, hiển thị một danh sách mới các kết quả có thể có cho mỗi yêu cầu:
  "P"
  "Par"
  "Paris",
  "Paris, Fr"
 4. Khi người dùng đưa ra lựa chọn:
  • Tất cả các yêu cầu đến từ truy vấn này sẽ được nhóm lại và thêm vào phiên biểu thị bằng "Mã thông báo A" dưới dạng một yêu cầu duy nhất.
  • Lựa chọn của người dùng được tính là một yêu cầu Chi tiết về địa điểm và được thêm vào phiên được biểu thị bằng "Mã thông báo A".
 5. Phiên kết thúc và ứng dụng sẽ loại bỏ "Mã thông báo A".

Để biết thêm thông tin về cách tính phí các yêu cầu Tự động hoàn thành, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Tạo mã thông báo phiên

Bạn có thể tạo mã thông báo phiên bằng cách sử dụng bất kỳ cơ chế lập trình nào mà bạn muốn. Bạn nên sử dụng mã nhận dạng duy nhất (UUID) phiên bản 4 cho mã thông báo phiên.