REST Resource: places.photos

Tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào được liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

getMedia

Nhận nội dung nghe nhìn dạng ảnh có chuỗi tham chiếu ảnh.