Tài liệu tham khảo về lớp GMSPeriod

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPeriod

Tổng quan

Một lớp đại diện cho một khoảng thời gian mà địa điểm hoạt động trong GMSPlace.

Thành phần này chứa GMSEvent mở và một GMSEvent đóng không bắt buộc. Sự kiện đóng sẽ bằng không nếu khoảng thời gian mở 24 giờ.

Thuộc tính

GMSEventopenEvent
 Sự kiện mở trong khoảng thời gian này.
GMSEventcloseEvent
 Sự kiện kết thúc của giai đoạn này.

Tài liệu về thuộc tính

– (GMSEvent*) openEvent [read, assign]

Sự kiện mở trong khoảng thời gian này.

Mỗi GMSPeriod được đảm bảo sẽ có một sự kiện mở. Nếu khoảng thời gian đại diện cho thời gian mở 24 giờ, thì nó sẽ chỉ có openEvent với thời gian là "0000".

– (GMSEvent*) closeEvent [read, assign]

Sự kiện kết thúc của giai đoạn này.

Có thể không có giá trị nếu khoảng thời gian mở 24 giờ.