Trường dữ liệu địa điểm

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Các trường dữ liệu về địa điểm xác định các loại dữ liệu về Địa điểm cần trả về khi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm. Trang này liệt kê tất cả các trường dữ liệu về địa điểm và giải thích cách chúng được hỗ trợ cho mỗi API/SDK (khả năng hỗ trợ cho các trường địa điểm thay đổi tuỳ theo nền tảng và/hoặc tính năng).

Để biết thêm thông tin về cách tính phí các yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm, hãy xem Việc sử dụng và thanh toán.

Bảng sau đây liệt kê tất cả giá trị trường dữ liệu địa điểm được hỗ trợ theo bậc giá và nền tảng.

Dữ liệu cơ bản

Trường API Địa điểm Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Thành phần địa chỉ address_component address_component Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS GMSPlaceFieldAddressComponents
Address (Địa chỉ) adr_address adr_address --- ---
Trạng thái doanh nghiệp business_status business_status Place.Field.BUSINESS_STATUS GMSPlaceFieldBusinessStatus
Địa chỉ đã định dạng formatted_address formatted_address Place.Field.ADDRESS GMSPlaceFieldFormattedAddress
Khung nhìn geometry/viewport geometry.viewport Place.Field.VIEWPORT GMSPlaceFieldViewport
Vị trí geometry/location geometry.location Place.Field.LAT_LNG GMSPlaceFieldCoordinate
Biểu tượng icon icon --- ---
URI cơ sở mặt nạ biểu tượng icon_mask_base_uri icon_mask_base_uri Place.Field.ICON_URL GMSPlaceFieldIconImageURL
Màu nền của biểu tượng icon_background_color icon_background_color Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
Tên name name Place.Field.NAME GMSPlaceFieldName
Đã đóng cửa vĩnh viễn (không dùng nữa) permanently_closed permanently_closed --- ---
Ảnh photos photos Place.Field.PHOTO_METADATAS GMSPlaceFieldPhotos
Mã địa điểm place_id place_id Place.Field.ID GMSPlaceFieldPlaceID
Plus code plus_code plus_code Place.Field.PLUS_CODE GMSPlaceFieldPlusCode
Loại type type Place.Field.TYPES GMSPlaceFieldTypes
URL url url --- ---
Chênh lệch UTC utc_offset utc_offset_minutes Place.Field.UTC_OFFSET GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
Vùng lân cận vicinity vicinity --- ---
Lối vào cho xe lăn wheelchair_accessible_entrance --- --- ---

Trường dữ liệu liên hệ

Trường API Địa điểm Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Số điện thoại formatted_phone_number formatted_phone_number --- ---
Số điện thoại quốc tế international_phone_number international_phone_number Place.Field.PHONE_NUMBER GMSPlaceFieldPhoneNumber
Giờ mở cửa opening_hours opening_hours Place.Field.OPENING_HOURS GMSPlaceFieldOpeningHours
Giờ mở cửa hiện tại current_opening_hours --- --- ---
Giờ mở cửa phụ secondary_opening_hours --- --- ---
Trang web website website Place.Field.WEBSITE_URI GMSPlaceFieldWebsite

Trường dữ liệu không khí

Trường API Địa điểm Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Nhận món ở khu vực trước nhà hàng curbside_pickup --- --- ---
Phân phối delivery --- --- ---
Ăn tại chỗ dine_in --- --- ---
Tóm tắt của người biên tập editorial_summary --- --- ---
Mức giá price_level price_level Place.Field.PRICE_LEVEL GMSPlaceFieldPriceLevel
Xếp hạng rating rating Place.Field.RATING GMSPlaceFieldRating
Có thể phân phát reservable --- --- ---
Bài đánh giá reviews reviews --- ---
Phục vụ bia serves_beer --- --- ---
Phục vụ bữa sáng serves_breakfast --- --- ---
Phục vụ bữa sáng muộn serves_brunch --- --- ---
Phục vụ bữa tối serves_dinner --- --- ---
Phục vụ bữa trưa serves_lunch --- --- ---
Phục vụ đồ ăn chay serves_vegetarian_food --- --- ---
Phục vụ rượu vang serves_wine --- --- ---
Mua mang đi takeout --- --- ---
Tổng số xếp hạng của người dùng user_ratings_total user_ratings_total Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL GMSPlaceFieldUserRatingsTotal

Hỗ trợ SDK địa điểm cho trường iOS

Ngoài các trường được liệt kê ở trên, SDK Địa điểm dành cho iOS bao gồm loại dữ liệu GMSPlaceFieldAll có tác dụng trả về tất cả các trường dữ liệu có sẵn.

findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: KHÔNG hỗ trợ các trường sau:

  • GMSPlaceFieldAddressComponents
  • GMSPlaceFieldOpeningHours
  • GMSPlaceFieldPhoneNumber
  • GMSPlaceFieldWebsite
  • GMSPlaceFieldUtcOffsetMinutes