Class DecoratedText

DecoratedText

วิดเจ็ตที่แสดงข้อความพร้อมการตกแต่งที่ไม่บังคับ คีย์ที่เป็นไปได้ประกอบด้วยไอคอน ป้ายกำกับด้านบน และป้ายกำกับด้านล่าง จำเป็นต้องตั้งค่าเนื้อหาข้อความและคีย์ใดคีย์หนึ่งโดยใช้ setText(text) และ DecoratedText, DecoratedText, setTopLabel(text) หรือ setBottomLabel(text) อย่างใดอย่างหนึ่ง คลาสนี้มีไว้เพื่อแทนที่ KeyValue

ใช้ได้กับส่วนเสริมของ Google Workspace และแอป Google Chat

var decoratedText = CardService.newDecoratedText()
  .setText("Text")
  .setTopLabel("TopLabel");

var multilineDecoratedText = CardService.newDecoratedText()
  .setText("Text")
  .setTopLabel("TopLabel")
  .setWrapText(true)
  .setBottomLabel("BottomLabel");

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
setAuthorizationAction(action)DecoratedTextตั้งค่าการดำเนินการการให้สิทธิ์ซึ่งจะเปิด URL ไปยังขั้นตอนการให้สิทธิ์เมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setBottomLabel(text)DecoratedTextตั้งค่าข้อความป้ายกำกับที่จะใช้เป็นคีย์และแสดงอยู่ใต้เนื้อหาข้อความ
setButton(button)DecoratedTextตั้งค่า Button ที่ปรากฏทางด้านขวาของข้อความ
setComposeAction(action, composedEmailType)DecoratedTextตั้งค่าการทำงานที่เขียนอีเมลฉบับร่างเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setEndIcon(endIcon)DecoratedTextตั้งค่า IconImage ที่ไม่บังคับ ซึ่งจะแสดงทางด้านขวาของเนื้อหา
setOnClickAction(action)DecoratedTextตั้งค่าการทำงานที่จะดำเนินการเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setOnClickOpenLinkAction(action)DecoratedTextตั้งค่าการดำเนินการที่เปิด URL ในแท็บเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setOpenLink(openLink)DecoratedTextตั้งค่า URL ที่จะเปิดเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์
setStartIcon(startIcon)DecoratedTextตั้งค่า IconImage ที่ไม่บังคับให้แสดงก่อนเนื้อหาข้อความ
setSwitchControl(switchToSet)DecoratedTextตั้งค่า Switch ที่แสดงทางด้านขวาของเนื้อหา
setText(text)DecoratedTextตั้งค่าข้อความที่จะใช้เป็นค่า
setTopLabel(text)DecoratedTextตั้งค่าข้อความป้ายกำกับที่จะใช้เป็นคีย์และแสดงอยู่เหนือเนื้อหาข้อความ
setWrapText(wrapText)DecoratedTextตั้งค่าว่าข้อความของค่าควรแสดงในบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด

เอกสารโดยละเอียด

setAuthorizationAction(action)

ตั้งค่าการดำเนินการการให้สิทธิ์ซึ่งจะเปิด URL ไปยังขั้นตอนการให้สิทธิ์เมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ การดำเนินการนี้จะเปิด URL ในหน้าต่างใหม่ เมื่อผู้ใช้ทำตามขั้นตอนการให้สิทธิ์เสร็จสิ้นและกลับไปที่แอปพลิเคชันแล้ว ส่วนเสริมจะโหลดซ้ำ

ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

// ...

var action = CardService.newAuthorizationAction().setAuthorizationUrl('url');
CardService.newTextButton().setText('Authorize').setAuthorizationAction(action);

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionAuthorizationActionออบเจ็กต์ที่ระบุการดำเนินการการให้สิทธิ์ที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setBottomLabel(text)

ตั้งค่าข้อความป้ายกำกับที่จะใช้เป็นคีย์และแสดงอยู่ใต้เนื้อหาข้อความ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
textStringข้อความป้ายกำกับ

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setButton(button)

ตั้งค่า Button ที่ปรากฏทางด้านขวาของข้อความ DecoratedText รองรับปุ่มได้เพียงปุ่มเดียวหรือสวิตช์ 1 ตัวเท่านั้น

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
buttonButtonปุ่มที่จะเพิ่ม

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setComposeAction(action, composedEmailType)

ตั้งค่าการทำงานที่เขียนอีเมลฉบับร่างเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ComposeActionResponse ที่กำหนดค่าโดยใช้ ComposeActionResponseBuilder.setGmailDraft(draft)

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('composeEmailCallback');
CardService.newTextButton()
  .setText('Compose Email')
  .setComposeAction(action, CardService.ComposedEmailType.REPLY_AS_DRAFT);

// ...

function composeEmailCallback() {
 var thread = GmailApp.getThreadById(e.threadId);
 var draft = thread.createDraftReply('This is a reply');
 return CardService.newComposeActionResponseBuilder()
   .setGmailDraft(draft)
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionActionออบเจ็กต์ที่ระบุการดำเนินการเขียนที่จะดำเนินการเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้
composedEmailTypeComposedEmailTypeค่า enum ที่ระบุว่าฉบับร่างที่เขียนเป็นฉบับร่างแบบสแตนด์อโลนหรือฉบับร่างของการตอบกลับ

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setEndIcon(endIcon)

ตั้งค่า IconImage ที่ไม่บังคับ ซึ่งจะแสดงทางด้านขวาของเนื้อหา DecoratedText รองรับได้เพียงปุ่มเดียว สวิตช์ 1 รายการ หรือไอคอน 1 รายการเท่านั้น

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
endIconIconImageไอคอนที่จะเพิ่ม

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setOnClickAction(action)

ตั้งค่าการทำงานที่จะดำเนินการเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ActionResponse

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('notificationCallback');
CardService.newTextButton().setText('Create notification').setOnClickAction(action);

// ...

function notificationCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNotification(CardService.newNotification()
     .setText("Some info to display to user"))
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionActionการดำเนินการที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setOnClickOpenLinkAction(action)

ตั้งค่าการดำเนินการที่เปิด URL ในแท็บเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อจำเป็นต้องสร้าง URL หรือเมื่อคุณต้องดำเนินการอื่นๆ ในโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างออบเจ็กต์ OpenLink ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์ Action ต้องระบุฟังก์ชันเรียกกลับที่แสดงผลออบเจ็กต์ ActionResponse ที่กำหนดค่าโดยใช้ ActionResponseBuilder.setOpenLink(openLink)

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('openLinkCallback');
CardService.newTextButton().setText('Open Link').setOnClickOpenLinkAction(action);

// ...

function openLinkCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
     .setUrl('https://www.google.com'))
   .build();
}

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
actionActionออบเจ็กต์ที่ระบุการทำงานของลิงก์แบบเปิดที่จะทำเมื่อมีการคลิกองค์ประกอบนี้

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


ตั้งค่า URL ที่จะเปิดเมื่อมีการคลิกออบเจ็กต์ ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อทราบ URL อยู่แล้ว และจำเป็นต้องเปิดเท่านั้น ออบเจ็กต์ UI มีการตั้งค่า setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) หรือ setComposeAction(action, composedEmailType) ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
openLinkOpenLinkออบเจ็กต์ OpenLink ที่อธิบาย URL ที่จะเปิด

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setStartIcon(startIcon)

ตั้งค่า IconImage ที่ไม่บังคับให้แสดงก่อนเนื้อหาข้อความ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
startIconIconImageไอคอนที่จะแสดง

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setSwitchControl(switchToSet)

ตั้งค่า Switch ที่แสดงทางด้านขวาของเนื้อหา DecoratedText รองรับปุ่มได้เพียงปุ่มเดียวหรือสวิตช์ 1 ตัวเท่านั้น

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
switchToSetSwitchสวิตช์ที่จะเพิ่ม

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setText(text)

ตั้งค่าข้อความที่จะใช้เป็นค่า รองรับการจัดรูปแบบ HTML พื้นฐาน ต้องระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
textStringเนื้อหาข้อความสำหรับวิดเจ็ตนี้

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setTopLabel(text)

ตั้งค่าข้อความป้ายกำกับที่จะใช้เป็นคีย์และแสดงอยู่เหนือเนื้อหาข้อความ

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
textStringข้อความป้ายกำกับ

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน


setWrapText(wrapText)

ตั้งค่าว่าข้อความของค่าควรแสดงในบรรทัดเดียวหรือหลายบรรทัด

พารามิเตอร์

ชื่อประเภทคำอธิบาย
wrapTextBooleanหากเป็น true ข้อความจะถูกตัดออกและแสดงเป็นหลายบรรทัด มิเช่นนั้น ระบบจะตัดข้อความให้สั้นลง

รีเทิร์น

DecoratedText — ออบเจ็กต์นี้สำหรับการทำเชน