REST Resource: geoTiff

Tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào được liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

get

Trả về hình ảnh theo mã nhận dạng.