Method: geoTiff.get

Trả về hình ảnh theo mã nhận dạng.

Yêu cầu HTTP

GET https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
id

string

Bắt buộc. Mã của nội dung đang được yêu cầu.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thông báo đại diện cho nội dung HTTP tùy ý. Chỉ nên sử dụng HttpBody cho các định dạng nội dung không thể biểu diễn dưới dạng JSON, chẳng hạn như trang nhị phân thô hoặc trang HTML.

Có thể sử dụng thông báo này trong cả các phương thức API phát trực tuyến và không phải phát trực tuyến trong yêu cầu cũng như phản hồi.

HttpBody có thể dùng làm trường yêu cầu cấp cao nhất. Điều này rất thuận tiện nếu người dùng muốn trích xuất các tham số từ mẫu URL hoặc HTTP vào các trường yêu cầu và cũng muốn truy cập vào phần nội dung HTTP thô.

Ví dụ:

message GetResourceRequest {
 // A unique request id.
 string request_id = 1;

 // The raw HTTP body is bound to this field.
 google.api.HttpBody http_body = 2;

}

service ResourceService {
 rpc GetResource(GetResourceRequest)
  returns (google.api.HttpBody);
 rpc UpdateResource(google.api.HttpBody)
  returns (google.protobuf.Empty);

}

Ví dụ với các phương thức phát trực tuyến:

service CaldavService {
 rpc GetCalendar(stream google.api.HttpBody)
  returns (stream google.api.HttpBody);
 rpc UpdateCalendar(stream google.api.HttpBody)
  returns (stream google.api.HttpBody);

}

Việc sử dụng loại thông báo này chỉ thay đổi cách xử lý các yêu cầu và nội dung phản hồi, tất cả các tính năng khác sẽ tiếp tục hoạt động theo cách như cũ.

Nếu thành công, phản hồi là một phản hồi HTTP chung có định dạng được xác định bằng phương thức này.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "contentType": string,
 "data": string,
 "extensions": [
  {
   "@type": string,
   field1: ...,
   ...
  }
 ]
}
Trường
contentType

string

Giá trị tiêu đề Loại nội dung HTTP chỉ định loại nội dung của phần nội dung.

data

string (bytes format)

Nội dung yêu cầu/phản hồi HTTP dưới dạng tệp nhị phân thô.

Một chuỗi được mã hoá base64.

extensions[]

object

Siêu dữ liệu về phản hồi dành riêng cho ứng dụng. Phải được đặt trong phản hồi đầu tiên cho API phát trực tuyến.

Đối tượng chứa các trường thuộc kiểu tuỳ ý. Trường "@type" bổ sung chứa URI xác định loại. Ví dụ: { "id": 1234, "@type": "types.example.com/standard/id" }.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform