Method: dataLayers.get

Nhận thông tin về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí. Trả về lỗi có mã NOT_FOUND nếu vị trí nằm ngoài vùng phủ sóng.

Yêu cầu HTTP

GET https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Thông số
location

object (LatLng)

Bắt buộc. Kinh độ và vĩ độ cho trung tâm khu vực để lấy dữ liệu.

radiusMeters

number

Bắt buộc. Bán kính (tính bằng mét) xác định vùng xung quanh điểm trung tâm đó mà dữ liệu sẽ được trả về. Các giới hạn đối với giá trị này là:

  • Bạn luôn có thể chỉ định bất kỳ giá trị nào tối đa 100m.
  • Bạn có thể chỉ định các giá trị lớn hơn 100 m, miễn là radiusMeters <= pixelSizeMeters * 1000.
  • Tuy nhiên, đối với các giá trị trên 175 m, DataLayerView trong yêu cầu không được bao gồm thông lượng hằng tháng hoặc sắc độ theo giờ.
view

enum (DataLayerView)

Không bắt buộc. Tập hợp con dữ liệu mong muốn cần trả về.

requiredQuality

enum (ImageryQuality)

Không bắt buộc. Mức chất lượng tối thiểu được phép xuất hiện trong kết quả. Không kết quả nào có chất lượng thấp hơn kết quả này sẽ được trả về. Việc không chỉ định điều này tương đương với việc chỉ hạn chế ở chất lượng CAO.

pixelSizeMeters

number

Không bắt buộc. Tỷ lệ tối thiểu, tính bằng mét trên mỗi pixel, của dữ liệu cần trả về. Giá trị 0,1 (mặc định, nếu trường này không được đặt rõ ràng), 0,25, 0,5 và 1,0 được hỗ trợ. Các thành phần hình ảnh có độ phân giải bình thường thấp hơn pixelSizeMeters sẽ được trả về ở độ phân giải do pixelSizeMeters chỉ định; các thành phần hình ảnh có độ phân giải bình thường bằng hoặc lớn hơn pixelSizeMeters sẽ được trả về ở độ phân giải bình thường đó.

exactQualityRequired

boolean

Không bắt buộc. Có yêu cầu chất lượng ảnh chính xác hay không. Nếu bạn đặt chính sách này thành false (sai), thì trường requiredQuality sẽ được hiểu là chất lượng bắt buộc tối thiểu, sao cho có thể trả về hình ảnh chất lượng CAO khi giá trị requiredQuality được đặt thành TRUNG BÌNH. Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì requiredQuality sẽ được hiểu là có chất lượng chính xác theo yêu cầu và chỉ trả về hình ảnh có chất lượng MEDIUM nếu bạn đặt requiredQuality thành MEDIUM.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của DataLayers.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

DataLayerView

Phần thông tin về mặt trời cần trả về.

Enum
DATA_LAYER_VIEW_UNSPECIFIED Tương đương với FULL.
DSM_LAYER Chỉ mua DSM.
IMAGERY_LAYERS Tải DSM, RGB và mặt nạ.
IMAGERY_AND_ANNUAL_FLUX_LAYERS Tải DSM, RGB, mặt nạ và thông lượng hằng năm.
IMAGERY_AND_ALL_FLUX_LAYERS Nhận DSM, RGB, mặt nạ, thông lượng hằng năm và thông lượng hằng tháng.
FULL_LAYERS Nhận tất cả dữ liệu.