Giới hạn tốc độ

Roads API trả về giới hạn tốc độ đã đăng cho một đoạn đường nhất định. Trong trường hợp đoạn đường có giới hạn tốc độ thay đổi, giới hạn tốc độ mặc định cho đoạn đường sẽ được trả về.

Không thể đảm bảo độ chính xác của dữ liệu giới hạn tốc độ do Roads API trả về. Dữ liệu giới hạn tốc độ được cung cấp không theo thời gian thực và có thể là dữ liệu ước tính, không chính xác, không đầy đủ và/hoặc đã lỗi thời. Xem thông tin chi tiết về phạm vi cung cấp để biết những khu vực có dữ liệu giới hạn tốc độ.

Yêu cầu

Yêu cầu giới hạn tốc độ phải được gửi qua HTTPS và có dạng sau:

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?parameters&key=YOUR_API_KEY

Sử dụng tham số

Tham số bắt buộc

 • Tham số path hoặc placeId.
  • path – Danh sách tối đa 100 cặp vĩ độ/kinh độ biểu thị một đường dẫn. Giá trị kinh độ và vĩ độ phải được phân tách bằng dấu phẩy. Các cặp vĩ độ/kinh độ phải được phân tách bằng ký tự gạch đứng: "|". Khi bạn cung cấp tham số path, trước tiên, API sẽ chụp nhanh đường dẫn đến con đường có nhiều khả năng nhất mà xe đi qua (như đối với yêu cầu snapToRoads), sau đó xác định giới hạn tốc độ cho đoạn đường tương ứng. Nếu không muốn API chụp nhanh đường dẫn, bạn phải truyền tham số placeId như giải thích bên dưới. Ví dụ sau đây cho thấy tham số path với 3 cặp vĩ độ/kinh độ: path=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.
  • placeId — (Các) mã địa điểm đại diện cho một hoặc nhiều đoạn đường. Đảm bảo mỗi mã địa điểm tham chiếu đến một đoạn đường chứ không phải là một loại địa điểm khác nhau. Bạn có thể chuyển tối đa 100 mã địa điểm cho mỗi yêu cầu. API không thực hiện việc chụp đường đối với các mã địa điểm đã cung cấp. Phản hồi bao gồm giới hạn tốc độ cho từng mã địa điểm trong yêu cầu. Bạn có thể gửi yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads để tìm mã địa điểm có liên quan, sau đó cung cấp các mã đó làm dữ liệu đầu vào cho yêu cầu speedLimits. Ví dụ sau đây cho thấy tham số placeId có hai mã địa điểm: placeId=ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE&placeId=ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU
 • key — Khoá API của ứng dụng. Ứng dụng của bạn phải tự xác định mỗi khi gửi yêu cầu đến Roads API bằng cách đưa khoá API vào mỗi yêu cầu. Tìm hiểu cách lấy khoá.

Thông số không bắt buộc

 • units – Liệu sẽ trả về giới hạn tốc độ theo km hay dặm/giờ. Bạn có thể thiết lập giá trị này thành KPH hoặc MPH. Giá trị mặc định là KPH.

Phản hồi

Các phần tử sau có thể xuất hiện trong phản hồi speedLimits:

 • speedLimits — Một dãy siêu dữ liệu về đường. Mỗi phần tử bao gồm các trường sau:
  • placeId — Giá trị nhận dạng duy nhất của một địa điểm. Tất cả mã địa điểm do Roads API trả về sẽ tương ứng với các đoạn đường.
  • speedLimit — Giới hạn tốc độ cho đoạn đường đó.
  • units — Trả về KPH hoặc MPH.
 • snappedPoints — một mảng các điểm chụp nhanh. Mảng này chỉ xuất hiện nếu yêu cầu chứa tham số path. Mỗi điểm bao gồm các trường sau:
  • location — chứa giá trị latitudelongitude.
  • originalIndex – Một số nguyên cho biết giá trị tương ứng trong yêu cầu ban đầu. Mỗi giá trị trong yêu cầu phải liên kết với một giá trị đã chụp trong phản hồi. Các giá trị này được lập chỉ mục từ 0, do đó, điểm có originalIndex4 sẽ là giá trị chụp nhanh của vĩ độ/kinh độ thứ 5 được chuyển vào thông số path.
  • placeId — Giá trị nhận dạng duy nhất của một địa điểm. Tất cả mã địa điểm do Roads API trả về sẽ tương ứng với các đoạn đường. placeId có thể được truyền trong yêu cầu giới hạn tốc độ để xác định giới hạn tốc độ dọc theo đoạn đường đó.
 • warning_message – Chuỗi chứa cảnh báo người dùng thấy.

Ví dụ về yêu cầu sử dụng một đường dẫn

Yêu cầu này nhận được giới hạn tốc độ cho từng đoạn đường gần nhất với các cặp vĩ độ/kinh độ được chỉ định trong đường dẫn bắc qua cầu Vasco da Gama ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Yêu cầu

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?path=38.75807927603043,-9.03741754643809|38.6896537,-9.1770515|41.1399289,-8.6094075&key=YOUR_API_KEY

Đáp

{
 speedLimits:
 [
  {
   placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE",
   speedLimit: 105,
   units: "KPH"
  },
  {
   placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU",
   speedLimit: 70,
   units: "KPH"
  },
  {
   placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M",
   speedLimit: 55,
   units: "KPH"
  }
 ],
 snappedPoints:
 [
  {
   location:
   {
    latitude: 38.75807927603043,
    longitude: -9.037417546438084
   },
   originalIndex: 0,
   placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE"
  },
  {
   location:
   {
    latitude: 38.689653701836896,
    longitude: -9.177051486847693
   },
   originalIndex: 1,
   placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU"
  },
  {
   location:
   {
    latitude: 41.13993011767777,
    longitude: -8.609400794783655
   },
   originalIndex: 2,
   placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M"
  }
 ],
 warningMessage: "Input path is too sparse. You should provide a path where consecutive points are closer to each other. Refer to the 'path' parameter in Google Roads API documentation."
}

Hãy chú ý thông báo cảnh báo đối với độ sai sót về điểm trong phản hồi ở trên. Nếu đang yêu cầu giới hạn tốc độ cho đoạn đường gần nhất tại các điểm tuỳ ý, bạn phải gọi speedLimits bằng mã địa điểm được truy xuất từ điểm cuối nearestRoads.

Yêu cầu mẫu sử dụng mã địa điểm

Thay vì sử dụng các cặp vĩ độ/kinh độ, bạn có thể chuyển mã địa điểm của đoạn đường. Bạn nên lấy mã địa điểm cho các đoạn đường bằng cách sử dụng các yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads. Khi bạn truyền mã địa điểm, API sẽ trả về giới hạn tốc độ cho đoạn đường được biểu thị bằng từng mã địa điểm. API này không áp dụng bất kỳ tính năng chụp đường nào cho các mã địa điểm đã cung cấp.

Ví dụ sau đây yêu cầu giới hạn tốc độ cho một số đoạn đường bắc qua cầu Vasco da Gama ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Yêu cầu

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?placeId=ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE&placeId=ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU&placeId=ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M&key=YOUR_API_KEY

Đáp

{
 "speedLimits": [
  {
   placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE",
   speedLimit: 105,
   units: "KPH"
  },
  {
   placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU",
   speedLimit: 70,
   units: "KPH"
  },
  {
   placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M",
   speedLimit: 55,
   units: "KPH"
  }
 ]
}

Đề xuất sử dụng

Để giảm thiểu số lượng lệnh gọi đến dịch vụ Giới hạn tốc độ, bạn nên lấy mẫu vị trí của thành phần theo tần suất từ 5 đến 15 phút (giá trị chính xác tuỳ thuộc vào tốc độ di chuyển của thành phần). Nếu một thành phần mang tính tĩnh, thì chỉ cần một mẫu vị trí là đủ (không cần thực hiện nhiều lệnh gọi).

Để giảm thiểu độ trễ tổng thể, bạn nên gọi dịch vụ Giới hạn tốc độ sau khi đã tích luỹ một số dữ liệu, thay vì gọi API mỗi khi nhận được vị trí của thành phần trên thiết bị di động.

Tại sao lại thiếu một số/tất cả giới hạn tốc độ?

Nguyên nhân phổ biến nhất gây thiếu speedLimits là yêu cầu giới hạn tốc độ của một địa điểm không phải là đoạn đường.

Ví dụ trên sử dụng cầu Vasco da Gama để minh hoạ các khái niệm; cầu hỗ trợ đường E90 bắc qua sông Tejo. Bản thân cầu có mã địa điểm là ChIJUzt97ZEwGQ0RM1JzQfqoDtU. Đoạn đường đầu tiên trong câu trả lời ở trên là một phần của đường E90 và có mã địa điểm là ChIJX12duJawGQ0Ra0d4Oi4jOGE. Trong yêu cầu mẫu, nếu bạn thay thế mã địa điểm bằng mã địa điểm của cầu, thì trong phản hồi, sẽ chỉ có 2 giới hạn tốc độ trong mảng speedLimits vì mã địa điểm của cầu không tham chiếu đến một đoạn đường riêng lẻ. Hơn nữa, nếu không có mã địa điểm nào dành cho đoạn đường, thì phản hồi sẽ không chứa bất kỳ giới hạn tốc độ nào.

Khi đưa ra yêu cầu giới hạn tốc độ bằng mã địa điểm, hãy đảm bảo rằng mỗi mã địa điểm tham chiếu đến một đoạn đường chứ không phải là một loại địa điểm khác nhau. Tốt nhất là bạn nên truy xuất mã địa điểm cho các đoạn đường riêng lẻ bằng cách sử dụng các yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads. Các yêu cầu này có thể trả về nhiều mã địa điểm từ một lệnh gọi duy nhất.