Thông báo lỗi trong API tĩnh của Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API tĩnh của Maps có thể đưa ra lỗi hoặc cảnh báo khi xảy ra lỗi. Hướng dẫn này giải thích từng thông báo lỗi và cung cấp thêm thông tin hướng dẫn về cách khắc phục lỗi.

Yêu cầu không hợp lệ

Trong trường hợp có một yêu cầu không hợp lệ, API tĩnh của Maps sẽ trả về mã trạng thái 4xx của HTTP và một thông báo mô tả vấn đề đó. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện lỗi đó. Lưu ý: Đây chưa phải là danh sách đầy đủ các lỗi có thể xảy ra. Vui lòng kiểm tra mã lỗi thực tế và thông báo mà API trả về để biết thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể.

Ví dụ về điều kiện lỗi Mã trạng thái
Yêu cầu này bao gồm một tham số không hợp lệ, hoặc thiếu một tham số bắt buộc. Ví dụ: thông số size không nằm trong phạm vi giá trị số dự kiến hoặc bị thiếu trong yêu cầu. 400 BAD REQUEST
Khoá API được bao gồm trong yêu cầu không hợp lệ. 403 FORBIDDEN

Các lỗi ngăn bản đồ hiển thị

Nếu yêu cầu hợp lệ nhưng xảy ra một lỗi khác khiến bản đồ không thể hiển thị, thì Maps Static API sẽ trả về văn bản hoặc hình ảnh lỗi thay vì bản đồ, tuỳ thuộc vào lỗi đó. Một ví dụ về điều kiện lỗi như vậy là khi ứng dụng vượt quá giới hạn sử dụng.

Hình ảnh lỗi được hiển thị thay vì bản đồ
Hình ảnh: Hình ảnh lỗi được hiển thị thay vì bản đồ

Nếu bạn sử dụng Maps Maps API không có khoá API, hoặc nếu thanh toán không được bật trên tài khoản của bạn, trang sẽ hiển thị một hình ảnh lỗi thay vì một bản đồ, kèm theo một đường liên kết cho biết loại lỗi. Ví dụ: "g.co/staticmaperror/key"

Giải pháp và lỗi không cần khoá
Lỗi hạn mức sử dụng: đã vượt quá giới hạn tải bản đồ hàng ngày Bạn đang sử dụng API tĩnh của Maps mà không có khoá API. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải:
  1. Nhận khoá API
  2. Bật tính năng thanh toán
  3. Ký URL của bạn
Lỗi hạn mức sử dụng: URL yêu cầu thiếu chữ ký số Yêu cầu của bạn thiếu chữ ký số (bắt buộc). Để giải quyết, hãy ký URL của bạn

Cảnh báo

Đối với một số điều kiện lỗi, API trả về một bản đồ nhưng một số thông tin có thể bị thiếu trong bản đồ. Khi điều này xảy ra, hệ thống sẽ thông báo cho bạn hai điều kiện.

  • Một, bản đồ sẽ hiển thị, nhưng có thanh lỗi màu vàng xếp chồng lên trên bản đồ cùng với văn bản "Lỗi bản đồ: g.co/staticmaperror"
  • Hai, API trả về một cảnh báo dưới dạng tiêu đề HTTP có tên X-Staticmap-API-Warning.

Ví dụ: URL sau đây chứa một giá trị ngoài dự kiến trong thông số markers:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Williamsburg,Brooklyn,NY&zoom=13&scale=1&size=400x400&markers=sdgaags&key=YOUR_API_KEY

API trả về một bản đồ, nhưng hiển thị một thanh lỗi màu vàng xếp chồng lên hình ảnh kèm theo "Lỗi bản đồ: g.co/staticmaperror":

Bản đồ hiển thị nhưng có lỗi Bản đồ: g.co/staticmaperror

API cũng trả về tiêu đề HTTP sau đây:

X-Staticmap-API-Warning:Error geocoding: marker 1

Bảng sau đây mô tả các cảnh báo mà API có thể đưa ra dưới dạng tiêu đề HTTP:

Cảnh báo trong tiêu đề X-Staticmap-API-Warning
Error geocoding: [center, ][marker #number, ][visible #num, ][path #num, ]* Đã xảy ra lỗi khi cố gắng mã hóa địa chỉ yêu cầu. Có nhiều biến thể của thông báo này, tuỳ thuộc vào thành phần không mã hoá được vị trí địa lý (giữa, đánh dấu, hiển thị hoặc đường dẫn) và số lượng thành phần không thành công. Ví dụ về cảnh báo này là X-Staticmap-API-Warning:Error geocoding: marker 1, như trong ví dụ trên.
Too many geocoded markers requested (max is 15). Yêu cầu này chỉ định số lượng điểm đánh dấu tối đa được phép với địa chỉ có thể đọc được. Tối đa là 15. Xin lưu ý rằng giới hạn này chỉ áp dụng cho các điểm đánh dấu được chỉ định là địa chỉ mà con người có thể đọc được và cần được mã hóa địa lý. Không áp dụng cho các điểm đánh dấu được chỉ định bằng toạ độ (vĩ độ/kinh độ).
Too many geocoded polyline vertices requested (max is 15). Yêu cầu này chỉ định nhiều hơn số lượng nhiều đường tối đa cho phép đối với địa chỉ có thể đọc được. Tối đa là 15. Xin lưu ý rằng giới hạn này chỉ áp dụng cho các đa tuyến có các đỉnh được chỉ định là địa chỉ mà con người có thể đọc được và cần có mã hoá địa lý. Không áp dụng cho đa đường được chỉ định bằng toạ độ (vĩ độ/kinh độ).

Bạn có thể xem cảnh báo về tiêu đề HTTP trong Bảng điều khiển Chrome dành cho nhà phát triển, Bảng điều khiển web của Firefox hoặc các công cụ tương đương khác trong trình duyệt.