TypeScript i Mapy Google

TypeScript to typowy ciąg nadrzędny JavaScriptu, który kompiluje się do zwykłego JavaScriptu. Fragment kodu poniżej przedstawia proste korzystanie z Map Google za pomocą TypeScriptu.

let map: google.maps.Map;
const center: google.maps.LatLngLiteral = {lat: 30, lng: -110};

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center,
  zoom: 8
 });
}

Pierwsze kroki

Projekt DefinitelyTyped to projekt typu open source, w którym są przechowywane pliki deklaracji typu dotyczące wielu pakietów, w tym również Map Google. Pliki deklaracji JavaScript Map Google (patrz pliki źródłowe na GitHubie) można zainstalować za pomocą NPM z pakietu @types/google.maps.

npm i -D @types/google.maps

Funkcje w wersjach alfa i beta

Typy zwykle nie mają właściwości, funkcji ani klas, które występują w wersjach alfa i beta. W wielu z tych przypadków można rzutować obiekt na prawidłowy typ.

Ten błąd jest spowodowany przez właściwość mapId w wersji beta dla MapOptions.

error TS2345: Argument of type '{ center: google.maps.LatLng; zoom: number;
mapId: string; }' is not assignable to parameter of type 'MapOptions'. Object
literal may only specify known properties, and 'mapId' does not exist in type
'MapOptions'.

Powyższy błąd można naprawić, korzystając z podanej obsady.

{ center: {lat: 30, lng: -110}, zoom: 8, mapId: '1234' } as google.maps.MapOptions

Konflikt pakietów typu @types

Niektóre biblioteki mogą używać pakietu innego niż @types/google.maps, co może powodować konflikty. Aby uniknąć problemów z niespójnymi typami, użyj opcji kompilatora skipLibCheck.

{
 "compilerOptions": {
  "skipLibCheck": true
 }
}

Określanie typu typeRoots

Niektóre platformy, takie jak Angular, mogą wymagać określenia opcji kompilatora typeRoots, który uwzględnia typy zainstalowane z @types/google.maps i wszystkie inne pakiety „@types”.

{
  ...
  "compilerOptions": {
    ...
    "typeRoots": [
      "node_modules/@types",
    ],
    ...
  }
}