Tài liệu tham khảo về lớp GMStoàn cảnh

Tài liệu tham khảo về lớp GMSGMS

Tổng quan

GMSPanorama thể hiện siêu dữ liệu cho một ảnh toàn cảnh cụ thể trên Trái đất.

Lớp này không thể tạo bản sao trực tiếp và được lấy thông qua GMSPanoramaService hoặc GMSPanoramaView.

Thuộc tính

CLLocationCoordinate2Dtọa độ
 Vị trí chính xác của ảnh toàn cảnh này.
NSString * panoramaID
 Mã của ảnh toàn cảnh này.
NSArray< GMSPanoramaLink * > * đường liên kết
 Một mảng GMSPanoramaLink mô tả các ảnh toàn cảnh lân cận.

Tài liệu về thuộc tính

- Tọa độ (CLLocationCoordinate2D) [read, assign]

Vị trí chính xác của ảnh toàn cảnh này.

– (NSString*) panoramaID [read, copy]

Mã của ảnh toàn cảnh này.

Ảnh toàn cảnh có thể thay đổi ID theo thời gian, vì vậy bạn không nên duy trì điều này

– (NSArray<GMSPanoramaLink *>*) đường liên kết [read, copy]

Một mảng GMSPanoramaLink mô tả các ảnh toàn cảnh lân cận.