Thanh toán: Liên kết các SKU trước đó với các SKU mới

Tổng quan

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, chúng tôi đã ra mắt mô hình định giá trả theo mức giá mới cho các API của Nền tảng Google Maps. Chúng tôi cũng đã giới thiệu một số tính năng mới và thay đổi cách tính phí một số API và tính năng. Tài liệu này cung cấp thông tin so sánh các SKU trước và sau ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Báo cáo thanh toán được nhóm theo SKU
Hình 1: Bảng báo cáo thanh toán hiển thị các mục hàng sử dụng và chi phí theo SKU.

Khi xem báo cáo thanh toán theo SKU, hai cột đầu tiên trong bảng là Sản phẩmSKU. Để giúp bạn hiểu rõ cách thanh toán sản phẩm đã sửa đổi và so sánh với mô hình trước đó, trong bảng dưới đây, bạn sẽ thấy các Sản phẩm và SKU trước đó (sử dụng trước ngày 11 tháng 6 năm 2018) và cách các sản phẩm và SKU đó liên kết với các Sản phẩm và SKU mới (sử dụng từ ngày 11 tháng 6 năm 2018).

  • Nếu mô hình thanh toán đang sử dụng cùng một mã nhận dạng SKU (như đã nêu trong bảng), thì chúng tôi sẽ theo dõi việc sử dụng dựa trên SKU này trước ngày 11 tháng 6 năm 2018 và sẽ tiếp tục theo dõi thông tin này.
  • Nếu mô hình thanh toán đang sử dụng một mã SKU mới, thì chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi việc sử dụng các SKU đó vào các SKU mới từ ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thanh toán cho Nền tảng Google Maps.

Sản phẩm Maps

Các API trong Maps bao gồm: SDK Maps dành cho Android; SDK Maps dành cho iOS; API JavaScript của Maps; API tĩnh Maps; API tĩnh của Chế độ xem phố; API Nhúng của Maps; và URL của Maps.

  Sản phẩm và SKU trên hóa đơn TRƯỚC KHI ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hóa đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
SDK Maps dành cho Android API Android Google Maps Tải bản đồ   Maps và Chế độ xem phố Maps dành cho thiết bị di động Mã SKU mới
SDK Maps dành cho iOS SDK Google Maps dành cho iOS Tải bản đồ   Maps và Chế độ xem phố Maps dành cho thiết bị di động Mã SKU mới
API JavaScript cho Maps API JavaScript của Google Maps Bản đồ linh động   Maps và Chế độ xem phố Bản đồ động Mã SKU mới
Trước đây, chúng tôi sử dụng cùng một SKU cho tất cả lượt tải bản đồ JS và Panos. Hiện tại, mỗi SKU đều có một SKU riêng.   Maps và Chế độ xem phố Chế độ xem phố linh động Mã SKU mới
API tĩnh của Maps API Google Static Maps Bản đồ tĩnh   API tĩnh cho Maps Bản đồ tĩnh Cùng một mã SKU
API tĩnh của Chế độ xem phố Street View Static API Chế độ xem phố tĩnh   Street View Static API Chế độ xem phố tĩnh Cùng một mã SKU
API nhúng của Maps không có không có   API nhúng cho Maps Nhúng Mã SKU mới
Nhúng đã được lập hóa đơn từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, khi được dùng với các chế độ nâng cao.   API nhúng cho Maps Nhúng nâng cao Mã SKU mới

Sản phẩm Tuyến đường

API trong Tuyến bao gồm: API chỉ đường; API ma trận khoảng cách; và API đường.

  Sản phẩm và SKU trên hóa đơn TRƯỚC KHI ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hóa đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
API Đường đi Directions API Yêu cầu   Directions API Đường đi Mã SKU mới
Trước đây, chúng tôi đã sử dụng cùng một SKU cho tất cả các yêu cầu Chỉ đường. Bây giờ, hãy phân chia giữa yêu cầu cơ bản và nâng cao.   Directions API Hướng dẫn nâng cao Mã SKU mới
API Ma trận khoảng cách Distance Matrix API Các mục nhập   Distance Matrix API Ma trận khoảng cách Mã SKU mới
Trước đây, chúng tôi sử dụng cùng một SKU cho tất cả các yêu cầu Ma trận khoảng cách. Bây giờ, hãy phân chia giữa yêu cầu cơ bản và nâng cao.   Distance Matrix API Ma trận nâng cao về khoảng cách Mã SKU mới
API đường, tuyến đường được di chuyển bằng đường chụp nhanh Roads API Yêu cầu   Roads API Đường - Tuyến đường đi lại Mã SKU mới
API đường, đường gần nhất Roads API Yêu cầu   Roads API Đường – Đường gần nhất Mã SKU mới

Sản phẩm Địa điểm

API trong Địa điểm bao gồm API Địa điểm, SDK địa điểm dành cho Android; SDK địa điểm dành cho iOS; Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps; API mã hóa địa lý; API vị trí địa lý; API múi giờ; và API độ cao.

  Sản phẩm và SKU trên hóa đơn TRƯỚC KHI ngày 11 tháng 6 năm 2018   Sản phẩm và SKU trên hóa đơn SAU ngày 11 tháng 6 năm 2018  
API Sản phẩm trước SKU trước   Sản phẩm mới SKU mới Mã SKU mới?
API Địa điểm Places API Yêu cầu tự động hoàn thành   Places API Tự động hoàn thành – Mỗi yêu cầu Mã SKU mới
API Địa điểm không có không có   Places API Tự động hoàn thành mà không cần Thông tin chi tiết về địa điểm – Mỗi phiên Mã SKU mới
Tính năng mới: Tính năng tự động hoàn thành hiện hỗ trợ phương thức thanh toán dựa trên phiên hoạt động, với 2 SKU mới.   Places API Tự động hoàn thành (đi kèm với thông tin chi tiết về Địa điểm) – Mỗi phiên Mã SKU mới
API Địa điểm không có không có   Places API Dữ liệu cơ bản Mã SKU mới
Tính năng mới: Giờ đây, các yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm cho phép bạn chỉ định loại dữ liệu địa điểm cần trả về.   Places API Dữ liệu liên hệ Mã SKU mới
Các loại dữ liệu được chia thành 3 danh mục thanh toán: Cơ bản, Liên hệ và Không khí, được tính phí ở các mức giá khác nhau.   Places API Dữ liệu bầu không khí Mã SKU mới
API Địa điểm không có không có   Places API Tìm địa điểm Mã SKU mới
Tính năng mới: Tìm địa điểm nhập văn bản rồi trả về dữ liệu địa điểm đã yêu cầu.   Places API Tìm địa điểm – chỉ có mã nhận dạng Mã SKU mới
API Địa điểm Places API Yêu cầu   Places API Tự động hoàn thành truy vấn – Mỗi yêu cầu Mã SKU mới
    Places API Thông tin chi tiết về địa điểm Mã SKU mới
Tính năng thanh toán mới: Các dịch vụ địa điểm hiện được lập hóa đơn theo cách chi tiết hơn.   Places API Thông tin chi tiết về địa điểm – Làm mới mã nhận dạng Mã SKU mới
SKU API Địa điểm – Yêu cầu hiện được chia thành 6 SKU mới.   Places API Địa điểm – Tìm kiếm lân cận Mã SKU mới
    Places API Địa điểm – Tìm kiếm văn bản Mã SKU mới
    Places API Ảnh địa điểm Mã SKU mới
API mã hóa địa lý Geocoding API Yêu cầu   Geocoding API Mã hóa địa lý Cùng một mã SKU
API vị trí địa lý Geolocation API Vị trí địa lý   Geolocation API Vị trí địa lý Cùng một mã SKU
API múi giờ Time Zone API Múi giờ   Time Zone API Múi giờ Cùng một mã SKU
API Độ cao API độ cao của Maps Độ nâng   Elevation API Độ cao Cùng một mã SKU