Spreadsheet Service

สเปรดชีต

บริการนี้อนุญาตให้สคริปต์สร้าง เข้าถึง และแก้ไขไฟล์ Google ชีต ดูคำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูลในสเปรดชีต

บางครั้งการดำเนินการในสเปรดชีตจะรวมอยู่ด้วยกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเรียกใช้เมธอดหลายรายการ หากต้องการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการทั้งหมดนั้นมีผลทันที เช่น แสดงข้อมูลผู้ใช้ขณะที่สคริปต์กำลังทำงาน ให้เรียกใช้ SpreadsheetApp.flush()

คลาส

ชื่อรายละเอียดแบบย่อ
AutoFillSeriesการแจกแจงประเภทของชุดหนังสือที่ใช้ในการคำนวณค่าที่กรอกโดยอัตโนมัติ
Bandingเข้าถึงและแก้ไขแถบสี ซึ่งเป็นรูปแบบสีที่ใช้กับแถวหรือคอลัมน์ของช่วง
BandingThemeการแจกแจงธีมของแถบสี
BigQueryDataSourceSpecเข้าถึงข้อกำหนดแหล่งข้อมูล BigQuery ที่มีอยู่
BigQueryDataSourceSpecBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับ BigQueryDataSourceSpecBuilder
BooleanConditionเข้าถึงเงื่อนไขบูลีนใน ConditionalFormatRules
BooleanCriteriaการแจกแจงที่แสดงถึงเกณฑ์บูลีนที่สามารถใช้ในรูปแบบหรือตัวกรองแบบมีเงื่อนไข
BorderStyleรูปแบบที่สามารถตั้งค่าในช่วงโดยใช้ Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style)
CellImageแสดงรูปภาพที่จะเพิ่มลงในเซลล์
CellImageBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับ CellImage
Colorตัวแทนของสี
ColorBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับ ColorBuilder
ConditionalFormatRuleเข้าถึงกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ConditionalFormatRuleBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
ContainerInfoเข้าถึงตําแหน่งของแผนภูมิภายในชีต
CopyPasteTypeการแจกแจงประเภทการวางแบบพิเศษที่เป็นไปได้
DataExecutionErrorCodeการแจกแจงรหัสข้อผิดพลาดการดำเนินการข้อมูล
DataExecutionStateการแจกแจงสถานะการดำเนินการกับข้อมูล
DataExecutionStatusสถานะการดำเนินการกับข้อมูล
DataSourceเข้าถึงและแก้ไขแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceChartเข้าถึงและแก้ไขแผนภูมิแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceColumnเข้าถึงและแก้ไขคอลัมน์แหล่งข้อมูล
DataSourceFormulaเข้าถึงและแก้ไขสูตรแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceParameterเข้าถึงพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceParameterTypeการแจกแจงประเภทพารามิเตอร์แหล่งข้อมูล
DataSourcePivotTableเข้าถึงและแก้ไขตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceRefreshScheduleเข้าถึงและแก้ไขกําหนดการรีเฟรชที่มีอยู่
DataSourceRefreshScheduleFrequencyเข้าถึงความถี่ของกำหนดการรีเฟรช ซึ่งระบุความถี่และเวลาที่จะรีเฟรช
DataSourceRefreshScopeการแจกแจงขอบเขตสำหรับการรีเฟรช
DataSourceSheetเข้าถึงและแก้ไขชีตแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSheetFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองชีตแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSpecเข้าถึงการตั้งค่าทั่วไปของข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceSpecBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับ DataSourceSpec
DataSourceTableเข้าถึงและแก้ไขตารางแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceTableColumnเข้าถึงและแก้ไขคอลัมน์ที่มีอยู่ใน DataSourceTable
DataSourceTableFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองตารางแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
DataSourceTypeการแจกแจงประเภทแหล่งข้อมูล
DataValidationเข้าถึงกฎการตรวจสอบข้อมูล
DataValidationBuilderเครื่องมือสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูล
DataValidationCriteriaการแจกแจงที่แสดงถึงเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลที่สามารถตั้งค่าในช่วง
DateTimeGroupingRuleเข้าถึงกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลาที่มีอยู่
DateTimeGroupingRuleTypeประเภทของกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลา
DeveloperMetadataเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
DeveloperMetadataFinderค้นหาข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในสเปรดชีต
DeveloperMetadataLocationเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอป
DeveloperMetadataLocationTypeการแจกแจงประเภทตำแหน่งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอป
DeveloperMetadataVisibilityการแจกแจงประเภทระดับการเข้าถึงข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอป
Dimensionการแจกแจงเส้นทางที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลในสเปรดชีต
Directionการแจกแจงซึ่งแสดงเส้นทางที่เป็นไปได้ที่เลื่อนภายในสเปรดชีตได้โดยใช้แป้นลูกศร
Drawingแสดงภาพวาดบนชีตในสเปรดชีต
EmbeddedAreaChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิพื้นที่
EmbeddedBarChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิแท่ง
EmbeddedChartแสดงแผนภูมิที่ฝังอยู่ในสเปรดชีต
EmbeddedChartBuilderช่างก่อสร้างใช้เพื่อแก้ไข EmbeddedChart
EmbeddedColumnChartBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับแผนภูมิคอลัมน์
EmbeddedComboChartBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับแผนภูมิผสม
EmbeddedHistogramChartBuilderตัวสร้างสำหรับแผนภูมิฮิสโตแกรม
EmbeddedLineChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิเส้น
EmbeddedPieChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิวงกลม
EmbeddedScatterChartBuilderเครื่องมือสร้างแผนภูมิกระจาย
EmbeddedTableChartBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับแผนภูมิตาราง
Filterใช้คลาสนี้เพื่อแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่ในชีต Grid ซึ่งเป็นประเภทชีตเริ่มต้น
FilterCriteriaใช้ชั้นเรียนนี้เพื่อดูข้อมูลหรือคัดลอกเกณฑ์ในตัวกรองที่มีอยู่
FilterCriteriaBuilderหากต้องการเพิ่มเกณฑ์ลงในตัวกรอง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้
  1. สร้างเครื่องมือสร้างเกณฑ์โดยใช้ SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
  2. เพิ่มการตั้งค่าลงในเครื่องมือสร้างโดยใช้วิธีการจากคลาสนี้
  3. ใช้ build() เพื่อรวมเกณฑ์กับการตั้งค่าที่คุณระบุ
FrequencyTypeการแจกแจงประเภทความถี่
GradientConditionเข้าถึงเงื่อนไขการไล่ระดับสี (สี) ใน ConditionalFormatRuleApis
Groupเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มสเปรดชีต
GroupControlTogglePositionการแจกแจงซึ่งแสดงตำแหน่งที่เป็นไปได้ที่ปุ่มเปิด/ปิดการควบคุมกลุ่มจะมีได้
InterpolationTypeการแจกแจงที่แสดงถึงตัวเลือกการประมาณค่าในช่วงสําหรับการคํานวณค่าที่จะใช้ใน GradientCondition ใน ConditionalFormatRule
NamedRangeสร้าง เข้าถึง และแก้ไขช่วงที่ตั้งชื่อแล้วในสเปรดชีต
OverGridImageแสดงรูปภาพในตารางในสเปรดชีต
PageProtectionเข้าถึงและแก้ไขชีตที่ป้องกันใน Google ชีตเวอร์ชันเก่า
PivotFilterเข้าถึงและแก้ไขตัวกรองตาราง Pivot
PivotGroupเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มย่อยของตาราง Pivot
PivotGroupLimitเข้าถึงและแก้ไขขีดจำกัดกลุ่มตาราง Pivot
PivotTableเข้าถึงและแก้ไขตาราง Pivot
PivotTableSummarizeFunctionการแจกแจงฟังก์ชันที่สรุปข้อมูลตาราง Pivot
PivotValueเข้าถึงและแก้ไขกลุ่มค่าในตาราง Pivot
PivotValueDisplayTypeการแจกแจงวิธีแสดงค่า Pivot เป็นฟังก์ชันของค่าอื่น
Protectionเข้าถึงและแก้ไขช่วงและชีตที่มีการป้องกัน
ProtectionTypeการแจกแจงแสดงส่วนต่างๆ ของสเปรดชีตที่ป้องกันจากการแก้ไขได้
Rangeเข้าถึงและแก้ไขช่วงของสเปรดชีต
RangeListคอลเล็กชันของอินสแตนซ์ Range อย่างน้อย 1 รายการในชีตเดียวกัน
RecalculationIntervalการแจกแจงซึ่งแสดงช่วงที่เป็นไปได้ซึ่งใช้ในการคำนวณสเปรดชีตอีกครั้ง
RelativeDateการแจกแจงที่แสดงถึงตัวเลือกวันที่สัมพัทธ์สำหรับการคำนวณค่าที่จะใช้ใน BooleanCriteria ที่อิงตามวันที่
RichTextValueสตริงข้อความที่มีการทำสไตไลซ์เพื่อแสดงข้อความในเซลล์
RichTextValueBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับค่า Rich Text
Selectionเข้าถึงรายการที่เลือกที่ใช้งานอยู่ในชีตที่ใช้งานอยู่
Sheetเข้าถึงและแก้ไขชีตสเปรดชีต
SheetTypeแผ่นงานประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในสเปรดชีต
Slicerแสดงตัวควบคุมตัวกรองที่ใช้เพื่อกรองช่วง แผนภูมิ และตาราง Pivot แบบไม่ทำงานร่วมกัน
SortOrderการแจกแจงที่แสดงถึงลำดับการจัดเรียง
SortSpecข้อกำหนดเฉพาะของการจัดเรียง
Spreadsheetเข้าถึงและแก้ไขไฟล์ Google ชีต
SpreadsheetAppเข้าถึงและสร้างไฟล์ Google ชีต
SpreadsheetThemeเข้าถึงและแก้ไขธีมที่มีอยู่
TextDirectionการแจกแจงเส้นทางข้อความ
TextFinderค้นหาหรือแทนที่ข้อความในช่วง แผ่นงาน หรือสเปรดชีต
TextRotationเข้าถึงการตั้งค่าการหมุนข้อความสำหรับเซลล์
TextStyleรูปแบบข้อความที่แสดงผลในเซลล์
TextStyleBuilderเครื่องมือสร้างสำหรับรูปแบบข้อความ
TextToColumnsDelimiterการแจกแจงประเภทของตัวคั่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งแบ่งคอลัมน์ข้อความออกเป็นหลายคอลัมน์ได้
ThemeColorตัวแทนของสีธีม
ThemeColorTypeenum ที่อธิบายรายการสีต่างๆ ที่ธีมต่างๆ รองรับ
ValueTypeการแจกแจงประเภทค่าที่ Range.getValue() และ Range.getValues() แสดงผลจากคลาสช่วงของบริการสเปรดชีต
WrapStrategyการแจกแจงกลยุทธ์ที่ใช้จัดการการตัดข้อความในเซลล์

AutoFillSeries

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DEFAULT_SERIESEnumค่าเริ่มต้น
ALTERNATE_SERIESEnumการป้อนข้อมูลอัตโนมัติด้วยการตั้งค่านี้จะส่งผลให้เซลล์ว่างในช่วงที่ขยายได้รับการเติมด้วยสำเนาของค่าที่มีอยู่

Banding

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copyTo(range)Bandingคัดลอกแถบสีนี้ไปยังช่วงอื่น
getFirstColumnColorObject()Colorแสดงสีของคอลัมน์ที่สลับสีกันเป็นครั้งแรกในแถบสี หรือแสดงผล null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getFirstRowColorObject()Colorแสดงผลสลับสีแถวแรก หรือแสดงผล null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getFooterColumnColorObject()Colorแสดงสีของคอลัมน์สุดท้ายในแถบ หรือ null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getFooterRowColorObject()Colorแสดงผลสีของแถวสุดท้ายในแถบหรือ null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getHeaderColumnColorObject()Colorแสดงสีของคอลัมน์แรกในชุดสี หรือ null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getHeaderRowColorObject()Colorแสดงสีของแถวส่วนหัวหรือ null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getRange()Rangeแสดงผลช่วงของแถบสีนี้
getSecondColumnColorObject()Colorแสดงผลสีของคอลัมน์ที่ 2 สลับกันในแถบสี หรือแสดงเป็น null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
getSecondRowColorObject()Colorแสดงผลสีแถวที่ 2 แบบสลับสี หรือ null หากไม่ได้กำหนดสีไว้
remove()voidนำแถบสีนี้ออก
setFirstColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์แรกที่สลับสี
setFirstColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์สลับสีแรกในแถบสี
setFirstRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวแรกที่สลับสี
setFirstRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีแถวสลับลำดับแรกในแถบสี
setFooterColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์สุดท้าย
setFooterColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์สุดท้ายในแถบ
setFooterRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวสุดท้าย
setFooterRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนท้ายในแถบสี
setHeaderColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ส่วนหัว
setHeaderColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ส่วนหัว
setHeaderRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนหัว
setHeaderRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวส่วนหัว
setRange(range)Bandingตั้งค่าช่วงสำหรับแถบสีนี้
setSecondColumnColor(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ที่ 2 ที่สลับกัน
setSecondColumnColorObject(color)Bandingตั้งค่าสีของคอลัมน์ที่สลับสีที่ 2 ในแถบสี
setSecondRowColor(color)Bandingตั้งค่าสีของแถวที่สองที่สลับกัน
setSecondRowColorObject(color)Bandingตั้งค่าการสลับสีลำดับที่ 2 ในแถบสี

BandingTheme

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
LIGHT_GREYEnumธีมแถบสีเทาอ่อน
CYANEnumรูปแบบแถบสีฟ้า
GREENEnumธีมแถบสีเขียว
YELLOWEnumธีมแถบสีเหลือง
ORANGEEnumธีมแถบสีส้ม
BLUEEnumธีมแถบสีฟ้า
TEALEnumรูปแบบแถบสีสีน้ำเงินอมเขียว
GREYEnumธีมแถบสีเทา
BROWNEnumธีมแถบสีน้ำตาล
LIGHT_GREENEnumธีมแถบสีเขียวอ่อน
INDIGOEnumรูปแบบแถบสีคราม
PINKEnumธีมแถบสีชมพู

BigQueryDataSourceSpec

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getDatasetId()Stringรับรหัสชุดข้อมูล BigQuery
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน
getRawQuery()Stringรับสตริงคำค้นหาดิบ
getTableId()Stringรับรหัสตาราง BigQuery
getTableProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล

BigQueryDataSourceSpecBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()DataSourceSpecสร้างข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getDatasetId()Stringรับรหัสชุดข้อมูล BigQuery
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์การเรียกเก็บเงิน
getRawQuery()Stringรับสตริงคำค้นหาดิบ
getTableId()Stringรับรหัสตาราง BigQuery
getTableProjectId()Stringรับรหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล
removeAllParameters()BigQueryDataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ทั้งหมดออก
removeParameter(parameterName)BigQueryDataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ที่ระบุออก
setDatasetId(datasetId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสชุดข้อมูล BigQuery
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)BigQueryDataSourceSpecBuilderเพิ่มพารามิเตอร์ หรือหากพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ ให้อัปเดตเซลล์ต้นทาง
setProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับการเรียกเก็บเงิน
setRawQuery(rawQuery)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่าสตริงคำค้นหาดิบ
setTableId(tableId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสตาราง BigQuery
setTableProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderตั้งค่ารหัสโปรเจ็กต์ BigQuery สำหรับตาราง

BooleanCondition

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getBackgroundObject()Colorรับสีพื้นหลังสำหรับเงื่อนไขบูลีนนี้
getBold()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ทำให้ข้อความเป็นตัวหนาและแสดงผล false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นำการทำตัวหนาออกจากข้อความ
getCriteriaType()BooleanCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กำหนดไว้ใน enum ของ BooleanCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สำหรับเกณฑ์ของกฎ
getFontColorObject()Colorรับสีแบบอักษรสำหรับเงื่อนไขบูลีนนี้
getItalic()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียงและแสดง false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นำตัวเอียงออกจากข้อความ
getStrikethrough()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ขีดทับข้อความและแสดงค่า false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นำขีดทับออกจากข้อความ
getUnderline()Booleanแสดงผล true หากเงื่อนไขบูลีนนี้ขีดเส้นใต้ข้อความและแสดงค่า false หากเงื่อนไขบูลีนนี้นำการขีดเส้นใต้ออกจากข้อความ

BooleanCriteria

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
CELL_EMPTYEnumเมื่อเซลล์ว่างเปล่า
CELL_NOT_EMPTYEnumเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อเซลล์ไม่ว่างเปล่า
DATE_AFTEREnumเกณฑ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่อยู่หลังค่าที่ระบุ
DATE_BEFOREEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่ก่อนค่าที่ระบุ
DATE_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อวันที่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_NOT_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อวันที่ไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_AFTER_RELATIVEEnumซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่หลังค่าวันที่สัมพัทธ์
DATE_BEFORE_RELATIVEEnumซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อวันที่อยู่ก่อนค่าวันที่ที่เกี่ยวข้อง
DATE_EQUAL_TO_RELATIVEEnumโดยเกณฑ์จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่ากับค่าวันที่สัมพัทธ์
NUMBER_BETWEENEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขอยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่เท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THANEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่มากกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THANEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_BETWEENEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขไม่ได้อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อตัวเลขไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_CONTAINSEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตมีค่าที่กำหนด
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตไม่มีค่าที่ระบุ
TEXT_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_NOT_EQUAL_TOEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_STARTS_WITHEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตเริ่มต้นด้วยค่าที่ระบุ
TEXT_ENDS_WITHEnumระบบจะเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตลงท้ายด้วยค่าที่ระบุ
CUSTOM_FORMULAEnumเป็นไปตามเกณฑ์เมื่ออินพุตทำให้สูตรที่ระบุได้รับการประเมินเป็น true

BorderStyle

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOTTEDEnumเส้นขอบของเส้นประ
DASHEDEnumเส้นขอบเส้นประ
SOLIDEnumเส้นขอบเส้นทึบบาง
SOLID_MEDIUMEnumเส้นขอบของเส้นทึบปานกลาง
SOLID_THICKEnumเส้นขอบเส้นทึบหนา
DOUBLEEnumเส้นขอบเส้นทึบ 2 เส้น

CellImage

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
valueTypeValueTypeฟิลด์ที่ตั้งค่าเป็น ValueType.IMAGE ซึ่งแสดงประเภทค่ารูปภาพ

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getAltTextDescription()Stringแสดงคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getAltTextTitle()Stringแสดงชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getContentUrl()Stringแสดงผล URL ที่โฮสต์โดย Google ไปยังรูปภาพ
getUrl()Stringรับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ และแสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน
toBuilder()CellImageBuilderสร้างเครื่องมือสร้างที่เปลี่ยนรูปภาพเป็นประเภทค่ารูปภาพเพื่อให้คุณวางลงในเซลล์ได้

CellImageBuilder

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
valueTypeValueTypeฟิลด์ที่ตั้งค่าเป็น ValueType.IMAGE ซึ่งแสดงประเภทค่ารูปภาพ

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()CellImageสร้างประเภทค่าของรูปภาพที่จำเป็นต่อการเพิ่มรูปภาพลงในเซลล์
getAltTextDescription()Stringแสดงคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getAltTextTitle()Stringแสดงชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
getContentUrl()Stringแสดงผล URL ที่โฮสต์โดย Google ไปยังรูปภาพ
getUrl()Stringรับ URL แหล่งที่มาของรูปภาพ และแสดงผล null หาก URL ไม่พร้อมใช้งาน
setAltTextDescription(description)CellImageตั้งคำอธิบายข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
setAltTextTitle(title)CellImageตั้งชื่อข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพนี้
setSourceUrl(url)CellImageBuilderตั้งค่า URL แหล่งที่มาของรูปภาพ
toBuilder()CellImageBuilderสร้างเครื่องมือสร้างที่เปลี่ยนรูปภาพเป็นประเภทค่ารูปภาพเพื่อให้คุณวางลงในเซลล์ได้

Color

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asRgbColor()RgbColorแปลงสีนี้เป็น RgbColor
asThemeColor()ThemeColorแปลงสีนี้เป็น ThemeColor
getColorType()ColorTypeรับข้อมูลประเภทของสีนี้

ColorBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asRgbColor()RgbColorแปลงสีนี้เป็น RgbColor
asThemeColor()ThemeColorแปลงสีนี้เป็น ThemeColor
build()Colorสร้างวัตถุสีจากการตั้งค่าที่กำหนดให้เครื่องมือสร้าง
getColorType()ColorTypeรับข้อมูลประเภทของสีนี้
setRgbColor(cssString)ColorBuilderตั้งค่าเป็นสี RGB
setThemeColor(themeColorType)ColorBuilderตั้งเป็นสีธีม

ConditionalFormatRule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()ConditionalFormatRuleBuilderแสดงค่าที่กำหนดล่วงหน้าของเครื่องมือสร้างกฎพร้อมกับการตั้งค่าของกฎนี้
getBooleanCondition()BooleanConditionเรียกข้อมูล BooleanCondition ของกฎหากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขบูลีน
getGradientCondition()GradientConditionเรียกข้อมูล GradientCondition ของกฎ หากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขการไล่ระดับสี
getRanges()Range[]เรียกข้อมูลช่วงที่ใช้กฎรูปแบบตามเงื่อนไขนี้

ConditionalFormatRuleBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()ConditionalFormatRuleสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากการตั้งค่าที่ใช้กับเครื่องมือสร้าง
copy()ConditionalFormatRuleBuilderแสดงค่าที่กำหนดล่วงหน้าของเครื่องมือสร้างกฎพร้อมกับการตั้งค่าของกฎนี้
getBooleanCondition()BooleanConditionเรียกข้อมูล BooleanCondition ของกฎหากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขบูลีน
getGradientCondition()GradientConditionเรียกข้อมูล GradientCondition ของกฎ หากกฎนี้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขการไล่ระดับสี
getRanges()Range[]เรียกข้อมูลช่วงที่ใช้กฎรูปแบบตามเงื่อนไขนี้
setBackground(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังให้กับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setBackgroundObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังให้กับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setBold(bold)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าการทำข้อความเป็นตัวหนาสำหรับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setFontColor(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีแบบอักษรให้กับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setFontColorObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าสีแบบอักษรให้กับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMaxpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างค่าสูงสุดของการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข และใช้ค่าสูงสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMaxpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างค่าสูงสุดของการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข และใช้ค่าสูงสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMaxpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องสูงสุดในการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMaxpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องสูงสุดในการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMidpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องจุดกึ่งกลางไล่ระดับสีของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMidpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องจุดกึ่งกลางไล่ระดับสีของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMinpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างค่าต่ำสุดของการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข และใช้ค่าต่ำสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMinpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderล้างค่าต่ำสุดของการไล่ระดับสีของกฎรูปแบบตามเงื่อนไข และใช้ค่าต่ำสุดในช่วงของกฎแทน
setGradientMinpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องต่ำสุดการไล่ระดับสีของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setGradientMinpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่องต่ำสุดการไล่ระดับสีของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setItalic(italic)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าตัวเอียงข้อความให้กับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setRanges(ranges)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าช่วงอย่างน้อย 1 ช่วงที่จะใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี้
setStrikethrough(strikethrough)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าขีดทับข้อความสำหรับรูปแบบกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
setUnderline(underline)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่าข้อความที่ขีดเส้นใต้สำหรับรูปแบบของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
whenCellEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อเซลล์ว่างเปล่า
whenCellNotEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อเซลล์ไม่ว่างเปล่า
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่อยู่หลังค่าที่ระบุ
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่อยู่หลังวันที่ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่อยู่ก่อนวันที่ที่กำหนด
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่อยู่ก่อนวันที่สัมพัทธ์ที่ระบุ
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่เท่ากับวันที่ที่ระบุ
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อวันที่เท่ากับวันที่สัมพัทธ์ที่ระบุ
whenFormulaSatisfied(formula)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อสูตรที่ระบุประเมินเป็น true
whenNumberBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขอยู่ระหว่าง 1 หรือ 2 ค่าที่ระบุ
whenNumberEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขเท่ากับค่าที่กำหนด
whenNumberGreaterThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขมากกว่าค่าที่กำหนด
whenNumberGreaterThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด
whenNumberLessThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขน้อยกว่าค่าที่กำหนด
whenNumberLessThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด
whenNumberNotBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขไม่อยู่ระหว่าง 2 ค่า และไม่ใช่ทั้ง 2 ค่าที่ระบุ
whenNumberNotEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่อตัวเลขไม่เท่ากับค่าที่กำหนด
whenTextContains(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตมีค่าที่กำหนด
whenTextDoesNotContain(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตไม่มีค่าที่กำหนด
whenTextEndsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตลงท้ายด้วยค่าที่ระบุ
whenTextEqualTo(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ
whenTextStartsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎรูปแบบตามเงื่อนไขให้ทริกเกอร์เมื่ออินพุตเริ่มต้นด้วยค่าที่กำหนด
withCriteria(criteria, args)ConditionalFormatRuleBuilderตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นเกณฑ์ที่กำหนดโดยค่า BooleanCriteria ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำมาจาก criteria และ arguments ของกฎที่มีอยู่

ContainerInfo

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getAnchorColumn()Integerทางด้านซ้ายของแผนภูมิจะตรึงไว้ในคอลัมน์นี้
getAnchorRow()Integerด้านบนของแผนภูมิตรึงไว้ในแถวนี้
getOffsetX()Integerมุมซ้ายบนของแผนภูมิจะชดเชยกับคอลัมน์ Anchor ด้วยจำนวนพิกเซลนี้
getOffsetY()Integerมุมซ้ายบนของแผนภูมิออฟเซ็ตจากแถวโฆษณา Anchor ด้วยจำนวนพิกเซลนี้

CopyPasteType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
PASTE_NORMALEnumวางค่า สูตร รูปแบบ และการผสาน
PASTE_NO_BORDERSEnumวางค่า สูตร รูปแบบ และการผสานโดยไม่มีเส้นขอบ
PASTE_FORMATEnumวางเฉพาะรูปแบบ
PASTE_FORMULAEnumวางเฉพาะสูตร
PASTE_DATA_VALIDATIONEnumวางเฉพาะการตรวจสอบข้อมูล
PASTE_VALUESEnumวางค่า โดยไม่มีรูปแบบ สูตร หรือการผสานเท่านั้น
PASTE_CONDITIONAL_FORMATTINGEnumวางเฉพาะกฎของสี
PASTE_COLUMN_WIDTHSEnumวางเฉพาะความกว้างของคอลัมน์

DataExecutionErrorCode

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_EXECUTION_ERROR_CODE_UNSUPPORTEDEnumรหัสข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่รองรับใน Apps Script
NONEEnumการดำเนินการกับข้อมูลไม่มีข้อผิดพลาด
TIME_OUTEnumหมดเวลาการเรียกใช้ข้อมูลแล้ว
TOO_MANY_ROWSEnumการดำเนินการกับข้อมูลแสดงผลจำนวนแถวที่เกินขีดจำกัด
TOO_MANY_COLUMNSEnumการดำเนินการกับข้อมูลจะส่งกลับคอลัมน์ที่เกินขีดจำกัด
TOO_MANY_CELLSEnumการดำเนินการกับข้อมูลแสดงผลเซลล์เกินจำนวนสูงสุด
ENGINEEnumข้อผิดพลาดของเครื่องมือดำเนินการข้อมูล
PARAMETER_INVALIDEnumพารามิเตอร์การเรียกใช้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
UNSUPPORTED_DATA_TYPEEnumการดำเนินการกับข้อมูลจะแสดงผลประเภทข้อมูลที่ไม่รองรับ
DUPLICATE_COLUMN_NAMESEnumการดำเนินการกับข้อมูลจะแสดงผลชื่อคอลัมน์ที่ซ้ำกัน
INTERRUPTEDEnumการดำเนินการกับข้อมูลถูกขัดจังหวะ
OTHEREnumข้อผิดพลาดอื่นๆ
TOO_MANY_CHARS_PER_CELLEnumการดำเนินการกับข้อมูลจะแสดงผลค่าที่เกินจำนวนอักขระสูงสุดที่อนุญาตในเซลล์เดียว
DATA_NOT_FOUNDEnumไม่พบฐานข้อมูลที่แหล่งข้อมูลอ้างอิง
PERMISSION_DENIEDEnumผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลที่แหล่งข้อมูลอ้างอิง

DataExecutionState

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_EXECUTION_STATE_UNSUPPORTEDEnumApps Script ไม่รองรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
RUNNINGEnumการดำเนินการกับข้อมูลได้เริ่มขึ้นแล้วและกำลังทำงานอยู่
SUCCESSEnumการดำเนินการกับข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และสำเร็จ
ERROREnumการดำเนินการกับข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และมีข้อผิดพลาด
NOT_STARTEDEnumยังไม่เริ่มเรียกใช้ข้อมูล

DataExecutionStatus

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getErrorCode()DataExecutionErrorCodeรับรหัสข้อผิดพลาดของการดำเนินการกับข้อมูล
getErrorMessage()Stringรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการดำเนินการกับข้อมูล
getExecutionState()DataExecutionStateรับสถานะการดำเนินการกับข้อมูล
getLastExecutionTime()Dateรับข้อมูลเวลาที่การดำเนินการข้อมูลครั้งล่าสุดเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าสถานะการดำเนินการจะเป็นอย่างไรก็ตาม
getLastRefreshedTime()Dateรับเวลาที่รีเฟรชข้อมูลสำเร็จครั้งล่าสุด
isTruncated()Booleanแสดงผล true หากข้อมูลจากการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จครั้งล่าสุดถูกตัดออก หรือ false ในกรณีอื่นๆ

DataSource

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
cancelAllLinkedDataSourceObjectRefreshes()voidยกเลิกการรีเฟรชออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งลิงก์กับแหล่งข้อมูลนี้
createCalculatedColumn(name, formula)DataSourceColumnสร้างคอลัมน์ที่คำนวณ
createDataSourcePivotTableOnNewSheet()DataSourcePivotTableสร้างตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ในเซลล์แรกของชีตใหม่
createDataSourceTableOnNewSheet()DataSourceTableสร้างตารางแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนี้ในเซลล์แรกของชีตใหม่
getCalculatedColumnByName(columnName)DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์ที่คำนวณในแหล่งข้อมูลที่ตรงกับชื่อคอลัมน์
getCalculatedColumns()DataSourceColumn[]แสดงคอลัมน์ที่คำนวณแล้วทั้งหมดในแหล่งข้อมูล
getColumns()DataSourceColumn[]แสดงผลคอลัมน์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูล
getDataSourceSheets()DataSourceSheet[]แสดงชีตแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลนี้
getSpec()DataSourceSpecรับข้อกำหนดของแหล่งข้อมูล
refreshAllLinkedDataSourceObjects()voidรีเฟรชออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ลิงก์กับแหล่งข้อมูล
updateSpec(spec)DataSourceอัปเดตข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลและรีเฟรชออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลที่ลิงก์กับแหล่งข้อมูลนี้ด้วยข้อกำหนดใหม่
updateSpec(spec, refreshAllLinkedObjects)DataSourceอัปเดตข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลและรีเฟรช data source sheets ที่ลิงก์ไว้ด้วยข้อกำหนดใหม่
waitForAllDataExecutionsCompletion(timeoutInSeconds)voidรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันทั้งหมดของออบเจ็กต์แหล่งข้อมูลที่ลิงก์จะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceChart

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
cancelDataRefresh()DataSourceChartยกเลิกการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์นี้หากยังทำงานอยู่
forceRefreshData()DataSourceChartรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบันของ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์อยู่
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceChartรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานไปตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceColumn

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
getFormula()Stringรับสูตรของคอลัมน์แหล่งข้อมูล
getName()Stringเรียกดูชื่อคอลัมน์แหล่งข้อมูล
hasArrayDependency()Booleanแสดงผลว่าคอลัมน์มีการพึ่งพาอาร์เรย์หรือไม่
isCalculatedColumn()Booleanแสดงผลว่าคอลัมน์นั้นเป็นคอลัมน์ที่คำนวณหรือไม่
remove()voidนำคอลัมน์แหล่งข้อมูลออก
setFormula(formula)DataSourceColumnตั้งค่าสูตรสําหรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
setName(name)DataSourceColumnตั้งชื่อคอลัมน์แหล่งข้อมูล

DataSourceFormula

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
cancelDataRefresh()DataSourceFormulaยกเลิกการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์นี้หากยังทำงานอยู่
forceRefreshData()DataSourceFormulaรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบันของ
getAnchorCell()Rangeแสดงผล Range ที่แสดงถึงเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงสูตรแหล่งข้อมูลนี้
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์อยู่
getDisplayValue()Stringแสดงผลค่าที่แสดงของสูตรแหล่งข้อมูล
getFormula()Stringแสดงผลสูตรของสูตรแหล่งข้อมูลนี้
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceFormulaรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
setFormula(formula)DataSourceFormulaอัปเดตสูตร
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานไปตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceParameter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getName()Stringรับชื่อพารามิเตอร์
getSourceCell()Stringรับเซลล์ต้นทางที่พารามิเตอร์ได้รับการกำหนดค่า หรือ null หากประเภทพารามิเตอร์ไม่ใช่ DataSourceParameterType.CELL
getType()DataSourceParameterTypeรับประเภทพารามิเตอร์

DataSourceParameterType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_PARAMETER_TYPE_UNSUPPORTEDEnumประเภทพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลที่ไม่รองรับใน Apps Script
CELLEnumพารามิเตอร์แหล่งข้อมูลจะมีค่าตามเซลล์

DataSourcePivotTable

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addColumnGroup(columnName)PivotGroupเพิ่มกลุ่มคอลัมน์ Pivot ใหม่ตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุ
addFilter(columnName, filterCriteria)PivotFilterเพิ่มตัวกรองใหม่โดยอิงตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุพร้อมด้วยเกณฑ์ตัวกรองที่ระบุ
addPivotValue(columnName, summarizeFunction)PivotValueเพิ่มค่า Pivot ใหม่โดยอิงตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุด้วยฟังก์ชันสรุปที่ระบุ
addRowGroup(columnName)PivotGroupเพิ่มกลุ่มแถว Pivot ใหม่ตามคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ระบุ
asPivotTable()PivotTableแสดงผลตาราง Pivot ของแหล่งข้อมูลเป็นออบเจ็กต์ตาราง Pivot ปกติ
cancelDataRefresh()DataSourcePivotTableยกเลิกการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์นี้หากยังทำงานอยู่
forceRefreshData()DataSourcePivotTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบันของ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์อยู่
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourcePivotTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานไปตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceRefreshSchedule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getFrequency()DataSourceRefreshScheduleFrequencyรับความถี่ของกำหนดการรีเฟรช ซึ่งระบุความถี่และเวลาที่จะรีเฟรช
getScope()DataSourceRefreshScopeรับขอบเขตของกำหนดการรีเฟรชนี้
getTimeIntervalOfNextRun()TimeIntervalรับกรอบเวลาของการเรียกใช้ครั้งถัดไปของกำหนดการรีเฟรชนี้
isEnabled()Booleanตรวจสอบว่ากำหนดการรีเฟรชนี้เปิดใช้งานอยู่หรือไม่

DataSourceRefreshScheduleFrequency

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDaysOfTheMonth()Integer[]ดึงวันของเดือนเป็นตัวเลข (1-28) ที่จะรีเฟรชแหล่งข้อมูล
getDaysOfTheWeek()Weekday[]รับวันของสัปดาห์ที่จะรีเฟรชแหล่งข้อมูล
getFrequencyType()FrequencyTypeรับประเภทความถี่
getStartHour()Integerรับชั่วโมงเริ่มต้น (ตัวเลข 0-23) ของช่วงเวลาที่กำหนดการรีเฟรชทำงาน

DataSourceRefreshScope

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_REFRESH_SCOPE_UNSUPPORTEDEnumไม่รองรับขอบเขตการรีเฟรชแหล่งข้อมูล
ALL_DATA_SOURCESEnumการรีเฟรชจะมีผลกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดในสเปรดชีต

DataSourceSheet

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceSheetเพิ่มตัวกรองที่ใช้กับชีตแหล่งข้อมูล
asSheet()Sheetแสดงผลชีตแหล่งข้อมูลเป็นออบเจ็กต์ชีตปกติ
autoResizeColumn(columnName)DataSourceSheetปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
autoResizeColumns(columnNames)DataSourceSheetปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
cancelDataRefresh()DataSourceSheetยกเลิกการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์นี้หากยังทำงานอยู่
forceRefreshData()DataSourceSheetรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบันของ
getColumnWidth(columnName)Integerแสดงผลความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์อยู่
getFilters()DataSourceSheetFilter[]แสดงผลตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับชีตแหล่งข้อมูล
getSheetValues(columnName)Object[]แสดงค่าทั้งหมดของชีตแหล่งข้อมูลสําหรับชื่อคอลัมน์ที่ระบุ
getSheetValues(columnName, startRow, numRows)Object[]แสดงค่าทั้งหมดของชีตแหล่งข้อมูลสำหรับชื่อคอลัมน์ที่ระบุจากแถวเริ่มต้นที่ระบุ (อิงตาม 1) จนถึง numRows ที่ระบุ
getSortSpecs()SortSpec[]รับข้อกำหนดในการจัดเรียงทั้งหมดในชีตแหล่งข้อมูล
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
refreshData()DataSourceSheetรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
removeFilters(columnName)DataSourceSheetนำตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับคอลัมน์ชีตแหล่งข้อมูลออก
removeSortSpec(columnName)DataSourceSheetนำข้อกำหนดในการจัดเรียงออกจากคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูล
setColumnWidth(columnName, width)DataSourceSheetตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
setColumnWidths(columnNames, width)DataSourceSheetตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ที่ระบุ
setSortSpec(columnName, ascending)DataSourceSheetตั้งค่าข้อกำหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูล
setSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceSheetตั้งค่าข้อกำหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในชีตแหล่งข้อมูล
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานไปตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceSheetFilter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ใช้ตัวกรองนี้
getDataSourceSheet()DataSourceSheetแสดงผล DataSourceSheet ที่มีตัวกรองนี้
getFilterCriteria()FilterCriteriaแสดงผลเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้
remove()voidนำตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceSheetFilterตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้

DataSourceSpec

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecรับข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูล BigQuery
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล

DataSourceSpecBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecBuilderดาวน์โหลดเครื่องมือสร้างสำหรับแหล่งข้อมูล BigQuery
build()DataSourceSpecสร้างข้อกำหนดของแหล่งข้อมูลจากการตั้งค่าในเครื่องมือสร้างนี้
copy()DataSourceSpecBuilderสร้าง DataSourceSpecBuilder ตามการตั้งค่าของแหล่งข้อมูลนี้
getParameters()DataSourceParameter[]รับพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล
getType()DataSourceTypeรับประเภทของแหล่งข้อมูล
removeAllParameters()DataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ทั้งหมดออก
removeParameter(parameterName)DataSourceSpecBuilderนำพารามิเตอร์ที่ระบุออก
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)DataSourceSpecBuilderเพิ่มพารามิเตอร์ หรือหากพารามิเตอร์ที่มีชื่ออยู่ ให้อัปเดตเซลล์ต้นทาง

DataSourceTable

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addColumns(columnNames)DataSourceTableเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางแหล่งข้อมูล
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceTableเพิ่มตัวกรองที่ใช้กับตารางแหล่งข้อมูล
addSortSpec(columnName, ascending)DataSourceTableเพิ่มข้อกำหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในตารางแหล่งข้อมูล
addSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceTableเพิ่มข้อกำหนดในการจัดเรียงในคอลัมน์ในตารางแหล่งข้อมูล
cancelDataRefresh()DataSourceTableยกเลิกการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์นี้หากยังทำงานอยู่
forceRefreshData()DataSourceTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบันของ
getColumns()DataSourceTableColumn[]รับคอลัมน์แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่มลงในตารางแหล่งข้อมูล
getDataSource()DataSourceรับแหล่งข้อมูลที่ออบเจ็กต์ลิงก์อยู่
getFilters()DataSourceTableFilter[]แสดงผลตัวกรองทั้งหมดที่ใช้กับตารางแหล่งข้อมูล
getRange()Rangeรับ Range ตารางแหล่งข้อมูลนี้ครอบคลุม
getRowLimit()Integerแสดงผลขีดจำกัดแถวของตารางแหล่งข้อมูล
getSortSpecs()SortSpec[]รับข้อกำหนดในการจัดเรียงทั้งหมดในตารางแหล่งข้อมูล
getStatus()DataExecutionStatusรับสถานะการเรียกใช้ข้อมูลของออบเจ็กต์
isSyncingAllColumns()Booleanแสดงผลว่าตารางแหล่งข้อมูลซิงค์คอลัมน์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่
refreshData()DataSourceTableรีเฟรชข้อมูลของออบเจ็กต์
removeAllColumns()DataSourceTableนำคอลัมน์ทั้งหมดในตารางแหล่งข้อมูลออก
removeAllSortSpecs()DataSourceTableนำข้อกำหนดในการจัดเรียงทั้งหมดออกในตารางแหล่งข้อมูล
setRowLimit(rowLimit)DataSourceTableอัปเดตขีดจำกัดแถวของตารางแหล่งข้อมูล
syncAllColumns()DataSourceTableซิงค์คอลัมน์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตารางแหล่งข้อมูล
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusรอจนกว่าการดำเนินการปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วหมดเวลาหลังจากใช้งานไปตามจำนวนวินาทีที่ระบุ

DataSourceTableColumn

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnรับคอลัมน์แหล่งข้อมูล
remove()voidนำคอลัมน์ออกจาก DataSourceTable

DataSourceTableFilter

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getDataSourceColumn()DataSourceColumnแสดงผลคอลัมน์แหล่งข้อมูลที่ใช้ตัวกรองนี้
getDataSourceTable()DataSourceTableแสดงผล DataSourceTable ที่มีตัวกรองนี้
getFilterCriteria()FilterCriteriaแสดงผลเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้
remove()voidนำตัวกรองนี้ออกจากออบเจ็กต์แหล่งข้อมูล
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceTableFilterตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองสำหรับตัวกรองนี้

DataSourceType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATA_SOURCE_TYPE_UNSUPPORTEDEnumประเภทแหล่งข้อมูลที่ไม่รองรับใน Apps Script
BIGQUERYEnumแหล่งข้อมูล BigQuery

DataValidation

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copy()DataValidationBuilderสร้างเครื่องมือสร้างสำหรับกฎการตรวจสอบข้อมูลตามการตั้งค่าของกฎนี้
getAllowInvalid()Booleanแสดงผล true หากกฎแสดงคำเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือ false หากปฏิเสธอินพุตทั้งหมด
getCriteriaType()DataValidationCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กำหนดไว้ใน enum ของ DataValidationCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สำหรับเกณฑ์ของกฎ
getHelpText()Stringรับข้อความช่วยเหลือของกฎ หรือnullหากไม่มีการตั้งค่าข้อความช่วยเหลือไว้

DataValidationBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
build()DataValidationสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูลจากการตั้งค่าที่ใช้กับเครื่องมือสร้าง
copy()DataValidationBuilderสร้างเครื่องมือสร้างสำหรับกฎการตรวจสอบข้อมูลตามการตั้งค่าของกฎนี้
getAllowInvalid()Booleanแสดงผล true หากกฎแสดงคำเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือ false หากปฏิเสธอินพุตทั้งหมด
getCriteriaType()DataValidationCriteriaรับประเภทเกณฑ์ของกฎตามที่กำหนดไว้ใน enum ของ DataValidationCriteria
getCriteriaValues()Object[]รับอาร์เรย์ของอาร์กิวเมนต์สำหรับเกณฑ์ของกฎ
getHelpText()Stringรับข้อความช่วยเหลือของกฎ หรือnullหากไม่มีการตั้งค่าข้อความช่วยเหลือไว้
requireCheckbox()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเป็นค่าบูลีน โดยค่านี้จะแสดงผลเป็นช่องทำเครื่องหมาย
requireCheckbox(checkedValue)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเป็นค่าที่ระบุหรือเว้นว่างไว้
requireCheckbox(checkedValue, uncheckedValue)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเป็นค่าใดค่าหนึ่งที่ระบุ
requireDate()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดวันที่
requireDateAfter(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้ระบุวันที่หลังจากค่าที่ระบุ
requireDateBefore(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้ระบุวันที่ก่อนค่าที่ระบุ
requireDateBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้ระบุวันที่ที่อยู่ระหว่าง 2 หรือ 2 วันที่ระบุ
requireDateEqualTo(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดวันที่ที่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireDateNotBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดวันที่ที่ไม่อยู่ระหว่าง 2 วันที่ไม่ตรงกับ 2 วัน
requireDateOnOrAfter(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้ระบุวันที่ในหรือหลังจากค่าที่ระบุ
requireDateOnOrBefore(date)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดวันที่ในหรือก่อนค่าที่ระบุ
requireFormulaSatisfied(formula)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดให้สูตรที่กำหนดต้องประเมินเป็น true
requireNumberBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดหมายเลขที่อยู่ระหว่าง หรือเป็นหนึ่งในจำนวนที่ระบุ
requireNumberEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดตัวเลขที่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberGreaterThan(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้ต้องมีตัวเลขที่มากกว่าค่าที่ระบุ
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberLessThan(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่ระบุ
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
requireNumberNotBetween(start, end)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดจำนวนที่ไม่อยู่ระหว่าง และไม่ใช่จำนวนที่ระบุของ 2 จำนวน
requireNumberNotEqualTo(number)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดจำนวนที่ไม่เท่ากับค่าที่ระบุ
requireTextContains(text)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตมีค่าที่กำหนด
requireTextDoesNotContain(text)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดให้อินพุตไม่มีค่าที่ระบุ
requireTextEqualTo(text)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ
requireTextIsEmail()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดให้อินพุตต้องอยู่ในรูปแบบอีเมล
requireTextIsUrl()DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดให้อินพุตต้องอยู่ในรูปแบบ URL
requireValueInList(values)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าที่ระบุค่าใดค่าหนึ่ง
requireValueInList(values, showDropdown)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ 1 ค่า โดยมีตัวเลือกให้ซ่อนเมนูแบบเลื่อนลง
requireValueInRange(range)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าในช่วงที่กำหนด
requireValueInRange(range, showDropdown)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลให้กำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าในช่วงที่กำหนด โดยมีตัวเลือกให้ซ่อนเมนูแบบเลื่อนลง
setAllowInvalid(allowInvalidData)DataValidationBuilderตั้งค่าว่าจะแสดงคำเตือนเมื่ออินพุตไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล หรือจะปฏิเสธอินพุตทั้งหมดเลยก็ได้
setHelpText(helpText)DataValidationBuilderตั้งค่าข้อความช่วยเหลือที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือเซลล์ที่ตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลไว้
withCriteria(criteria, args)DataValidationBuilderตั้งค่ากฎการตรวจสอบข้อมูลเป็นเกณฑ์ที่กำหนดโดยค่า DataValidationCriteria ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำมาจาก criteria และ arguments ของกฎที่มีอยู่

DataValidationCriteria

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DATE_AFTEREnumต้องระบุวันที่หลังจากค่าที่ระบุ
DATE_BEFOREEnumต้องมีวันที่ที่อยู่ก่อนค่าที่ระบุ
DATE_BETWEENEnumต้องระบุวันที่ระหว่างค่าที่ระบุ
DATE_EQUAL_TOEnumต้องระบุวันที่ที่เท่ากับค่าที่ระบุ
DATE_IS_VALID_DATEEnumต้องระบุวันที่
DATE_NOT_BETWEENEnumต้องระบุวันที่ที่ไม่ได้อยู่ในค่าที่ระบุ
DATE_ON_OR_AFTEREnumต้องเป็นวันที่ที่ตรงกับหรือหลังจากค่าที่ระบุ
DATE_ON_OR_BEFOREEnumต้องระบุวันที่ที่ตรงกับหรือก่อนค่าที่ระบุ
NUMBER_BETWEENEnumต้องการตัวเลขที่อยู่ระหว่างค่าที่ระบุ
NUMBER_EQUAL_TOEnumต้องใช้ตัวเลขที่เท่ากับค่าที่กำหนด
NUMBER_GREATER_THANEnumต้องการตัวเลขที่มากกว่าค่าที่กำหนด
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumต้องใช้ตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THANEnumต้องใช้ตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่ระบุ
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumต้องใช้ตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุ
NUMBER_NOT_BETWEENEnumต้องใช้ตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ระหว่างค่าที่กำหนด
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumต้องใช้ตัวเลขที่ไม่เท่ากับค่าที่กำหนด
TEXT_CONTAINSEnumอินพุตต้องมีค่าที่ระบุ
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumกำหนดให้อินพุตต้องไม่มีค่าที่ระบุ
TEXT_EQUAL_TOEnumกำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าที่ระบุ
TEXT_IS_VALID_EMAILEnumข้อมูลที่ป้อนต้องอยู่ในรูปแบบอีเมล
TEXT_IS_VALID_URLEnumข้อมูลที่ป้อนต้องอยู่ในรูปแบบ URL
VALUE_IN_LISTEnumอินพุตนี้จะต้องเท่ากับค่าที่ระบุค่าใดค่าหนึ่ง
VALUE_IN_RANGEEnumกำหนดให้อินพุตเท่ากับค่าในช่วงที่กำหนด
CUSTOM_FORMULAEnumกำหนดให้อินพุตต้องทำให้สูตรที่กำหนดประเมินเป็น true
CHECKBOXEnumกำหนดให้อินพุตเป็นค่าที่กำหนดเองหรือบูลีน โดยแสดงผลเป็นช่องทำเครื่องหมาย

DateTimeGroupingRule

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getRuleType()DateTimeGroupingRuleTypeรับข้อมูลประเภทของกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลา

DateTimeGroupingRuleType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
UNSUPPORTEDEnumประเภทกฎการจัดกลุ่มวันที่และเวลาที่ไม่รองรับ
SECONDEnumวันที่และเวลาของกลุ่มแยกตามวินาทีตั้งแต่ 0 ถึง 59
MINUTEEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามนาทีตั้งแต่ 0 ถึง 59
HOUREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงโดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 0 ถึง 23
HOUR_MINUTEEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงและนาทีโดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมง เช่น 19:45
HOUR_MINUTE_AMPMEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามชั่วโมงและนาทีโดยใช้ระบบแบบ 12 ชั่วโมง เช่น 7:45 PM
DAY_OF_WEEKEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันในสัปดาห์ เช่น Sunday
DAY_OF_YEAREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันของปีตั้งแต่ 1 ถึง 366
DAY_OF_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันของเดือนตั้งแต่ 1 ถึง 31
DAY_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามวันและเดือน เช่น 22-Nov
MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามเดือน เช่น Nov
QUARTEREnumกลุ่มวันที่และเวลาตามไตรมาส เช่น Q1 (ซึ่งแสดงช่วง ม.ค. - มี.ค.)
YEAREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปี เช่น 2008
YEAR_MONTHEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปีและเดือน เช่น 2008-Nov
YEAR_QUARTEREnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปีและไตรมาส เช่น 2008 Q4
YEAR_MONTH_DAYEnumจัดกลุ่มวันที่และเวลาตามปี เดือน และวัน เช่น 2008-11-22

DeveloperMetadata

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getId()Integerแสดงผลรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้
getKey()Stringแสดงผลคีย์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
getLocation()DeveloperMetadataLocationแสดงผลตำแหน่งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้
getValue()Stringแสดงผลค่าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ หรือ null หากข้อมูลเมตานี้ไม่มีค่า
getVisibility()DeveloperMetadataVisibilityแสดงผลการแสดงข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้
moveToColumn(column)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังคอลัมน์ที่ระบุ
moveToRow(row)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังแถวที่ระบุ
moveToSheet(sheet)DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังชีตที่ระบุ
moveToSpreadsheet()DeveloperMetadataย้ายข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปยังสเปรดชีตระดับบนสุด
remove()voidลบข้อมูลเมตานี้
setKey(key)DeveloperMetadataตั้งค่าคีย์ของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นค่าที่ระบุ
setValue(value)DeveloperMetadataตั้งค่าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นค่าที่ระบุ
setVisibility(visibility)DeveloperMetadataตั้งค่าระดับการเข้าถึงข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้เป็นระดับการเข้าถึงที่ระบุ

DeveloperMetadataFinder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
find()DeveloperMetadata[]ดำเนินการค้นหานี้และแสดงผลข้อมูลเมตาที่ตรงกัน
onIntersectingLocations()DeveloperMetadataFinderกำหนดค่าการค้นหาเพื่อพิจารณาตำแหน่งที่ทับซ้อนกันที่มีข้อมูลเมตา
withId(id)DeveloperMetadataFinderจำกัดการค้นหานี้เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับรหัสที่ระบุ
withKey(key)DeveloperMetadataFinderจำกัดการค้นหานี้เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับคีย์ที่ระบุ
withLocationType(locationType)DeveloperMetadataFinderจำกัดการค้นหานี้เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับประเภทสถานที่ที่ระบุ
withValue(value)DeveloperMetadataFinderจำกัดการค้นหานี้เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับค่าที่ระบุ
withVisibility(visibility)DeveloperMetadataFinderจำกัดการค้นหานี้เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลเมตาที่ตรงกับการแสดงผลที่ระบุ

DeveloperMetadataLocation

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getColumn()Rangeแสดงผล Range สำหรับตำแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตำแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.COLUMN
getLocationType()DeveloperMetadataLocationTypeรับประเภทของสถานที่ตั้ง
getRow()Rangeแสดงผล Range สำหรับตำแหน่งแถวของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตำแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.ROW
getSheet()Sheetแสดงผลตำแหน่ง Sheet ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตำแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.SHEET
getSpreadsheet()Spreadsheetแสดงผลตำแหน่ง Spreadsheet ของข้อมูลเมตานี้ หรือ null หากประเภทตำแหน่งไม่ใช่ DeveloperMetadataLocationType.SPREADSHEET

DeveloperMetadataLocationType

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
SPREADSHEETEnumประเภทสถานที่ของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับสเปรดชีตระดับบนสุด
SHEETEnumประเภทตำแหน่งสำหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับทั้งชีต
ROWEnumประเภทสถานที่ตั้งสำหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอปที่เชื่อมโยงกับแถว
COLUMNEnumประเภทสถานที่ตั้งสำหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอปที่เชื่อมโยงกับคอลัมน์

DeveloperMetadataVisibility

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOCUMENTEnumข้อมูลเมตาที่เห็นได้ของเอกสารจะเข้าถึงได้จากโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร
PROJECTEnumข้อมูลเมตาที่แสดงของโปรเจ็กต์จะแสดงและเข้าถึงได้โดยโปรเจ็กต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างข้อมูลเมตาเท่านั้น

Dimension

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
COLUMNSEnumมิติข้อมูลคอลัมน์ (แนวตั้ง)
ROWSEnumมิติข้อมูลแถว (แนวนอน)

Direction

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
UPEnumทิศทางการลดดัชนีแถว
DOWNEnumทิศทางของการเพิ่มขึ้นของดัชนีแถว
PREVIOUSEnumทิศทางการลดดัชนีคอลัมน์
NEXTEnumทิศทางการเพิ่มขึ้นของดัชนีคอลัมน์

Drawing

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
getContainerInfo()ContainerInfoรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพวาดในชีต
getHeight()Integerแสดงความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getOnAction()Stringแสดงชื่อมาโครที่แนบมากับภาพวาดนี้
getSheet()Sheetแสดงแผ่นงานที่ภาพวาดนี้ปรากฏขึ้น
getWidth()Integerแสดงความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
getZIndex()Numberแสดงดัชนี z ของภาพวาดนี้
remove()voidลบภาพวาดนี้ออกจากสเปรดชีต
setHeight(height)Drawingกำหนดความสูงจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setOnAction(macroName)Drawingกำหนดฟังก์ชันมาโครให้กับภาพวาดนี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)Drawingกำหนดตำแหน่งที่ภาพวาดปรากฏในชีต
setWidth(width)Drawingกำหนดความกว้างจริงของภาพวาดนี้เป็นพิกเซล
setZIndex(zIndex)Drawingตั้งค่าดัชนีลำดับ z ของภาพวาดนี้

EmbeddedAreaChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedAreaChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedAreaChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedAreaChartBuilderกำหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedAreaChartBuilderใช้เส้นซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าของเส้นและแท่งจะเรียงซ้อนกัน (สะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedAreaChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedBarChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedBarChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
reverseDirection()EmbeddedBarChartBuilderกลับทิศทางที่แท่งเติบโตตามแกนแนวนอน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedBarChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedBarChartBuilderใช้เส้นซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าของเส้นและแท่งจะเรียงซ้อนกัน (สะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedBarChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedChart

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
asDataSourceChart()DataSourceChartแคสต์ไปยังอินสแตนซ์แผนภูมิแหล่งข้อมูลหากแผนภูมิเป็นแผนภูมิแหล่งข้อมูล หรือnull ในกรณีอื่นๆ
getAs(contentType)Blobแสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ
getBlob()Blobแสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob
getChartId()Integerแสดงผลตัวระบุแบบคงที่สำหรับแผนภูมิซึ่งไม่ซ้ำกันในสเปรดชีตที่มีแผนภูมิ หรือ null หากแผนภูมิไม่อยู่ในสเปรดชีต
getContainerInfo()ContainerInfoแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผนภูมิภายในชีต
getHiddenDimensionStrategy()ChartHiddenDimensionStrategyแสดงกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
getMergeStrategy()ChartMergeStrategyแสดงผลกลยุทธ์การรวมที่ใช้เมื่อมีช่วงมากกว่า 1 ช่วง
getNumHeaders()Integerแสดงผลจำนวนแถวหรือคอลัมน์ในช่วงที่กำหนดเป็นส่วนหัว
getOptions()ChartOptionsแสดงตัวเลือกสำหรับแผนภูมินี้ เช่น ความสูง สี และแกน
getRanges()Range[]แสดงผลช่วงที่แผนภูมินี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
getTransposeRowsAndColumns()Booleanหากตั้งค่าเป็น true แถวและคอลัมน์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลแผนภูมิจะสลับกัน
modify()EmbeddedChartBuilderแสดงผล EmbeddedChartBuilder ที่ใช้แก้ไขแผนภูมินี้ได้

EmbeddedChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่

EmbeddedColumnChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedColumnChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedColumnChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedColumnChartBuilderใช้เส้นซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าของเส้นและแท่งจะเรียงซ้อนกัน (สะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedColumnChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedComboChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedComboChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedComboChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedComboChartBuilderใช้เส้นซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าของเส้นและแท่งจะเรียงซ้อนกัน (สะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedComboChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedHistogramChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedHistogramChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedHistogramChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setStacked()EmbeddedHistogramChartBuilderใช้เส้นซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าค่าของเส้นและแท่งจะเรียงซ้อนกัน (สะสม)
setTitle(chartTitle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedHistogramChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedLineChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedLineChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setCurveStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบที่จะใช้กับเส้นโค้งในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedLineChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderกำหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setRange(start, end)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าช่วงของแผนภูมิ
setTitle(chartTitle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง
useLogScale()EmbeddedLineChartBuilderทำให้แกนช่วงเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)

EmbeddedPieChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
reverseCategories()EmbeddedPieChartBuilderกลับการวาดชุดข้อมูลในแกนของโดเมน
set3D()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าแผนภูมิให้เป็น 3 มิติ
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedPieChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setTitle(chartTitle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่

EmbeddedScatterChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderนำช่วงที่ระบุออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีพื้นหลังของแผนภูมิ
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ
setColors(cssValues)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าสีของเส้นในแผนภูมิ
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้กับแถวและคอลัมน์ที่ซ่อน
setLegendPosition(position)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดตำแหน่งของคำอธิบายตามแผนภูมิ
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของคำอธิบายแผนภูมิ
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderตั้งค่ากลยุทธ์การรวมที่จะใช้เมื่อมีมากกว่า 1 ช่วง
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderกำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ของช่วงที่ควรถือเป็นส่วนหัว
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูงสำหรับแผนภูมินี้
setPointStyle(style)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดรูปแบบของจุดในเส้น
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
setTitle(chartTitle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งชื่อแผนภูมิ
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของชื่อแผนภูมิ
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderตั้งค่าว่าจะให้แถวและคอลัมน์ของแผนภูมิมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือไม่
setXAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทำให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)
setXAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderกำหนดช่วงสำหรับแกนแนวนอนของแผนภูมิ
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวนอน
setXAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อสำหรับแกนแนวนอน
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน
setYAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderทำให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก)
setYAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าช่วงสำหรับแกนแนวตั้งของแผนภูมิ
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง
setYAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderเพิ่มชื่อให้กับแกนแนวตั้ง
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่ารูปแบบข้อความชื่อแกนแนวตั้ง

EmbeddedTableChartBuilder

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
addRange(range)EmbeddedChartBuilderเพิ่มช่วงในแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น AreaChart และแสดงผล EmbeddedAreaChartBuilder
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น BarChart และแสดงผล EmbeddedBarChartBuilder
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ColumnChart และแสดงผล EmbeddedColumnChartBuilder
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ComboChart และแสดงผล EmbeddedComboChartBuilder
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น HistogramChart และแสดงผล EmbeddedHistogramChartBuilder
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิเส้นและแสดงผล EmbeddedLineChartBuilder
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น PieChart และแสดงผล EmbeddedPieChartBuilder
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น ScatterChart และแสดงผล EmbeddedScatterChartBuilder
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็น TableChart และแสดงผล EmbeddedTableChartBuilder
build()EmbeddedChartสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
clearRanges()EmbeddedChartBuilderนำช่วงทั้งหมดออกจากแผนภูมิที่เครื่องมือสร้างนี้แก้ไข
enablePaging(enablePaging)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการสลับหน้าผ่านข้อมูลหรือไม่
enablePaging(pageSize)EmbeddedTableChartBuilderเปิดใช้งานการแบ่งหน้าและกำหนดจำนวนแถวในแต่ละหน้า
enablePaging(pageSize, startPage)EmbeddedTableChartBuilderเปิดใช้การแบ่งหน้า กำหนดจำนวนแถวในแต่ละหน้า และหน้าแรกในตารางที่จะแสดง (เลขหน้าจะเป็น 0)
enableRtlTable(rtlEnabled)EmbeddedTableChartBuilderเพิ่มการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย (เช่น อาหรับหรือฮีบรู) โดยการกลับลำดับคอลัมน์ของตาราง เพื่อให้คอลัมน์ 0 เป็นคอลัมน์ด้านขวาสุด และคอลัมน์สุดท้ายคือคอลัมน์ซ้ายสุด
enableSorting(enableSorting)EmbeddedTableChartBuilderตั้งค่าว่าจะจัดเรียงคอลัมน์หรือไม่เมื่อผู้ใช้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์
getChartType()ChartTypeแสดงประเภทแผนภูมิปัจจุบัน
getContainer()ContainerInfoแสดงแผนภูมิ ContainerInfo ซึ่งสรุปตำแหน่งที่แผนภูมิปรากฏในชีต
getRanges()Range[]แสดงผลสำเนาของรายการช่วงที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภูมินี้ในปัจจุบัน
removeRange(range)EmbeddedChartBuilder