Class MultipleChoiceItem

פריט מרובה פריטים

פריט שאלה שמאפשר למשיבים לבחור אפשרות מתוך רשימה של לחצני בחירה או שדה אופציונלי "other" ניתן לגשת לפריטים או ליצור אותם מForm. בזמן השימוש בחידון, הפריטים האלה מדורגים באופן אוטומטי.

// Open a form by ID and add a new multiple choice item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addMultipleChoiceItem();
item.setTitle('Do you prefer cats or dogs?')
  .setChoices([
    item.createChoice('Cats'),
    item.createChoice('Dogs')
   ])
  .showOtherOption(true);

שיטות

שיטהסוג הערך המוחזרתיאור קצר
createChoice(value)Choiceיוצר אפשרות חדשה.
createChoice(value, isCorrect)Choiceיוצר אפשרות חדשה.
createChoice(value, navigationItem)Choiceיוצרת אפשרות חדשה עם אפשרות לניווט בדף שקופצה לפריט נתון של מעבר דף.
createChoice(value, navigationType)Choiceיוצר אפשרות חדשה עם אפשרות לניווט בדף.
createResponse(response)ItemResponseייצור ItemResponse חדש עבור הפריט הזה לבחירה מרובה.
duplicate()MultipleChoiceItemיצירת עותק של הפריט הזה וצירוף שלו לסוף הטופס.
getChoices()Choice[]קבלת כל הבחירות לגבי פריט מסוים.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackהחזרת המשוב שמוצג למשיבים כשהם מגיבים בצורה נכונה לשאלה.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackהחזרת המשוב שמוצג למשיבים כשהם מגיבים באופן שגוי לשאלה.
getHelpText()Stringקבלת טקסט עזרה של הפריט (שנקרא לפעמים טקסט תיאור של פריטי פריסה כמו ImageItems, PageBreakItems וSectionHeaderItems).
getId()Integerמקבל את המזהה הייחודי של הפריט.
getIndex()Integerקבלת האינדקס של הפריט בין כל הפריטים בטופס.
getPoints()Integerמחזירה את ערך הנקודות של פריט הניתן לדירוג.
getTitle()Stringמקבל את הפריט של הפריט (נקרא לפעמים טקסט כותרת, במקרה של SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeמזהה את סוג הפריט, מיוצג כ-ItemType.
hasOtherOption()Booleanקובע אם הפריט כולל את האפשרות "other" .
isRequired()Booleanקובעת אם המשיב צריך לענות על השאלה.
setChoiceValues(values)MultipleChoiceItemמגדירה את האפשרויות של פריט מתוך מערך של מחרוזות.
setChoices(choices)MultipleChoiceItemמגדירה מערך של אפשרויות של פריט.
setFeedbackForCorrect(feedback)MultipleChoiceItemהגדרת המשוב שיוצג למשיבים כשהם יגיבו לשאלה בצורה נכונה.
setFeedbackForIncorrect(feedback)MultipleChoiceItemהגדרת המשוב שיוצג למשיבים כשהם יגיבו בצורה שגויה לשאלה.
setHelpText(text)MultipleChoiceItemמגדיר את טקסט העזרה של הפריט (הנקרא לפעמים טקסט תיאור עבור פריטי פריסה כמו ImageItems, PageBreakItems וSectionHeaderItems).
setPoints(points)MultipleChoiceItemמגדירה את מספר הנקודות שפריט הניתן לדירוג שווה לו.
setRequired(enabled)MultipleChoiceItemהגדרה אם המשיב חייב לענות על השאלה.
setTitle(title)MultipleChoiceItemמגדיר את הכותרת של הפריט (שנקראת לפעמים טקסט כותרת, במקרה של SectionHeaderItem).
showOtherOption(enabled)MultipleChoiceItemמגדיר אם לפריט יש אפשרות "other" .

תיעוד מפורט

createChoice(value)

יוצר אפשרות חדשה.

פרמטרים

שםסוגתיאור
valueStringהערך שנבחר, שהמשיבים רואים כתווית כשהם צופים בטופס

הלוך ושוב

Choice — האפשרות החדשה

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

createChoice(value, isCorrect)

יוצר אפשרות חדשה.

פרמטרים

שםסוגתיאור
valueStringהערך שנבחר, שהמשיבים רואים כתווית כשהם צופים בטופס
isCorrectBooleanאם הבחירה היא תשובה נכונה

הלוך ושוב

Choice — האפשרות החדשה

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

createChoice(value, navigationItem)

יוצרת אפשרות חדשה עם אפשרות לניווט בדף שקופצה לפריט נתון של מעבר דף. הערך הזה שווה ל-createChoice(value, navigationType), כאשר הערך של navigationType הוא FormApp.PageNavigationType.GO_TO_PAGE. לא ניתן לשלב באותו פריט אפשרויות עם ניווט בדף, עם אפשרויות שאינן כוללות ניווט בדף.

הניווט בדף מתבצע אחרי שהמשיבים משלימים את הדף שמכיל את האפשרות, ורק אם המשיב בחר באפשרות הזו. אם המגיב בחר מספר אפשרויות עם הוראות ניווט בדף באותו דף, רק לאפשרות הניווט האחרונה תהיה השפעה כלשהי. לניווט בדף אין גם השפעה על הדף האחרון בטופס.

פרמטרים

שםסוגתיאור
valueStringהערך שנבחר, שהמשיבים רואים כתווית כשהם צופים בטופס
navigationItemPageBreakItemהפריט שצריך לעבור אליו

הלוך ושוב

Choice — האפשרות החדשה

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

createChoice(value, navigationType)

יוצר אפשרות חדשה עם אפשרות לניווט בדף. לא ניתן לשלב באותו פריט את האפשרויות שבהן נעשה שימוש בניווט בדפים, עם אפשרויות שאינן כוללות ניווט בדף.

הניווט בדף מתבצע אחרי שהמשיבים משלימים את הדף שמכיל את האפשרות, ורק אם המשיב בחר באפשרות הזו. אם המגיב בחר מספר אפשרויות עם הוראות ניווט בדף באותו דף, רק לאפשרות הניווט האחרונה תהיה השפעה כלשהי. לניווט בדף אין גם השפעה על הדף האחרון בטופס.

פרמטרים

שםסוגתיאור
valueStringהערך שנבחר, שהמשיבים רואים כתווית כשהם צופים בטופס
navigationTypePageNavigationTypeסוג הניווט של הבחירה

הלוך ושוב

Choice — האפשרות החדשה

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

createResponse(response)

ייצור ItemResponse חדש עבור הפריט הזה לבחירה מרובה. המדיניות תחריג חריגה אם הארגומנט response לא תואם לבחירה חוקית עבור הפריט הזה, אלא אם showOtherOption(enabled) הוגדר לערך true.

פרמטרים

שםסוגתיאור
responseStringתשובה תקפה לפריט הזה בעל הבחירה מרובה

הלוך ושוב

ItemResponse — התגובה של הפריט

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

duplicate()

יצירת עותק של הפריט הזה וצירוף שלו לסוף הטופס.

הלוך ושוב

MultipleChoiceItem — עותק משוכפל של MultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getChoices()

קבלת כל הבחירות לגבי פריט מסוים.

הלוך ושוב

Choice[] – מגוון אפשרויות

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getFeedbackForCorrect()

החזרת המשוב שמוצג למשיבים כשהם מגיבים בצורה נכונה לשאלה.

הלוך ושוב

QuizFeedback — המשוב, אם יש.

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getFeedbackForIncorrect()

החזרת המשוב שמוצג למשיבים כשהם מגיבים באופן שגוי לשאלה.

הלוך ושוב

QuizFeedback — המשוב, אם יש.

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getHelpText()

קבלת טקסט עזרה של הפריט (שנקרא לפעמים טקסט תיאור של פריטי פריסה כמו ImageItems, PageBreakItems וSectionHeaderItems).

הלוך ושוב

String — טקסט העזרה של הפריט או טקסט התיאור שלו

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getId()

מקבל את המזהה הייחודי של הפריט.

הלוך ושוב

Integer — מזהה הפריט

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getIndex()

קבלת האינדקס של הפריט בין כל הפריטים בטופס.

הלוך ושוב

Integer – האינדקס של הפריט

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getPoints()

מחזירה את ערך הנקודות של פריט הניתן לדירוג.

הלוך ושוב

Integer — מספר הנקודות תמורת שאלה.

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getTitle()

מקבל את הפריט של הפריט (נקרא לפעמים טקסט כותרת, במקרה של SectionHeaderItem).

הלוך ושוב

String — טקסט הכותרת או טקסט הפריט

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getType()

מזהה את סוג הפריט, מיוצג כ-ItemType.

הלוך ושוב

ItemType — סוג הפריט

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

hasOtherOption()

קובע אם הפריט כולל את האפשרות "other" .

הלוך ושוב

Booleantrue אם הפריט כולל "other" אפשרות; false אם לא

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

isRequired()

קובעת אם המשיב צריך לענות על השאלה.

הלוך ושוב

Boolean – אם המשיב צריך לענות על השאלה

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setChoiceValues(values)

מגדירה את האפשרויות של פריט מתוך מערך של מחרוזות. משליך חריגה אם המערך הנתון ריק.

// Open a form by ID and add a new list item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addListItem();
item.setTitle('Do you prefer cats or dogs?');
item.setChoiceValues(['Dogs', 'Cats']);

פרמטרים

שםסוגתיאור
valuesString[]המערך של ערכי הבחירה, שהמשיבים רואים כתוויות בעת הצגת הטופס

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setChoices(choices)

מגדירה מערך של אפשרויות של פריט. משליך חריגה אם המערך הנתון ריק או מכיל רכיב null.

// Open a form by ID and add a new list item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addListItem();
item.setTitle('Do you prefer cats or dogs?')
item.setChoices([
  item.createChoice('Cats'),
  item.createChoice('Dogs')
]);

פרמטרים

שםסוגתיאור
choicesChoice[]מגוון אפשרויות

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

זריקות

Error — אם המערך הנתון הוא null, ריק או מכיל רכיב null

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setFeedbackForCorrect(feedback)

הגדרת המשוב שיוצג למשיבים כשהם יגיבו לשאלה בצורה נכונה.

// Open a form by ID and add a new list item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addListItem();
item.setTitle('Do you prefer cats or dogs?');
// Set "Dogs" as the correct answer to this question.
item.setChoices([
 item.createChoice('Dogs', true),
 item.createChoice('Cats', false)]);
// Add feedback which will be shown for correct responses; ie "Dogs".
item.setFeedbackForCorrect(
  FormApp.createFeedback().setDisplayText("Dogs rule, cats drool.").build());

פרמטרים

שםסוגתיאור
feedbackQuizFeedbackהמשוב החדש. ערך ריק ינקה את המשוב.

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setFeedbackForIncorrect(feedback)

הגדרת המשוב שיוצג למשיבים כשהם יגיבו בצורה שגויה לשאלה.

פרמטרים

שםסוגתיאור
feedbackQuizFeedbackהמשוב החדש

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setHelpText(text)

מגדיר את טקסט העזרה של הפריט (הנקרא לפעמים טקסט תיאור עבור פריטי פריסה כמו ImageItems, PageBreakItems וSectionHeaderItems).

פרמטרים

שםסוגתיאור
textStringטקסט העזרה החדש

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setPoints(points)

מגדירה את מספר הנקודות שפריט הניתן לדירוג שווה לו. ערך ברירת המחדל של פריטים חדשים הוא 0.

פרמטרים

שםסוגתיאור
pointsIntegerמספר הנקודות שפריט מסוים שווה

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setRequired(enabled)

הגדרה אם המשיב חייב לענות על השאלה.

פרמטרים

שםסוגתיאור
enabledBooleanאם המשיב חייב לענות על השאלה

הלוך ושוב

MultipleChoiceItem — הפריט הנוכחי (לשרשור)

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setTitle(title)

מגדיר את הכותרת של הפריט (שנקראת לפעמים טקסט כותרת, במקרה של SectionHeaderItem).

פרמטרים

שםסוגתיאור
titleStringהטקסט החדש של הכותרת או הכותרת

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

showOtherOption(enabled)

מגדיר אם לפריט יש אפשרות "other" . ברירת המחדל של CheckboxItem חדש או MultipleChoiceItem היא false.

פרמטרים

שםסוגתיאור
enabledBooleantrue אם הפריט כולל את האפשרות "other" ; false אם לא

הלוך ושוב

MultipleChoiceItemMultipleChoiceItem זה, לשרשור

הרשאה

סקריפטים שמשתמשים בשיטה זו מחייבים הרשאה באמצעות אחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms