Class ImageButton

ImageButton

ImageButton עם תמונה שמוצגת בו.

אפשר להשתמש בתוספים ל-Google Workspace ובאפליקציות של Google Chat.

var imageButton = CardService.newImageButton()
  .setAltText("An image button with an airplane icon.")
  .setIcon(CardService.Icon.AIRPLANE)
  .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
    .setUrl("https://airplane.com"));

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
setAltText(altText)ImageButtonהגדרת הטקסט החלופי של הלחצן לנגישות.
setAuthorizationAction(action)ImageButtonמגדירה פעולת הרשאה שפותחת כתובת URL לזרימת ההרשאה כשלוחצים על האובייקט.
setComposeAction(action, composedEmailType)ImageButtonמגדירה פעולה שכותבת טיוטת אימייל כשלוחצים על האובייקט.
setIcon(icon)ImageButtonמגדיר Icon מוגדר מראש שיוצג על הלחצן.
setIconUrl(url)ImageButtonמגדיר את כתובת ה-URL של תמונה לשימוש כסמל של הלחצן הזה.
setOnClickAction(action)ImageButtonמגדירה פעולה שמופעלת כשלוחצים על האובייקט.
setOnClickOpenLinkAction(action)ImageButtonמגדירה פעולה שפותחת כתובת URL בכרטיסייה כשלוחצים על האובייקט.
setOpenLink(openLink)ImageButtonמגדיר כתובת URL שתיפתח בעקבות לחיצה על האובייקט.

תיעוד מפורט

setAltText(altText)

הגדרת הטקסט החלופי של הלחצן לנגישות. חובה.

פרמטרים

שםסוגתיאור
altTextStringהטקסט החלופי שצריך להקצות ללחצן הזה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setAuthorizationAction(action)

מגדירה פעולת הרשאה שפותחת כתובת URL לזרימת ההרשאה כשלוחצים על האובייקט. פעולה זו פותחת את כתובת האתר בחלון חדש. כשהמשתמש מסיים את תהליך ההרשאה וחוזר לאפליקציה, התוסף נטען מחדש.

באובייקט של ממשק משתמש אפשר להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

// ...

var action = CardService.newAuthorizationAction().setAuthorizationUrl('url');
CardService.newTextButton().setText('Authorize').setAuthorizationAction(action);

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionAuthorizationActionהאובייקט שמציין את פעולת ההרשאה שיש לבצע כשלוחצים על הרכיב הזה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setComposeAction(action, composedEmailType)

מגדירה פעולה שכותבת טיוטת אימייל כשלוחצים על האובייקט. אפשר להגדיר לאובייקט בממשק משתמש רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ComposeActionResponse שהוגדר באמצעות ComposeActionResponseBuilder.setGmailDraft(draft).

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('composeEmailCallback');
CardService.newTextButton()
  .setText('Compose Email')
  .setComposeAction(action, CardService.ComposedEmailType.REPLY_AS_DRAFT);

// ...

function composeEmailCallback() {
 var thread = GmailApp.getThreadById(e.threadId);
 var draft = thread.createDraftReply('This is a reply');
 return CardService.newComposeActionResponseBuilder()
   .setGmailDraft(draft)
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהאובייקט שמציין את פעולת הכתיבה שצריך לבצע כשלוחצים על הרכיב הזה.
composedEmailTypeComposedEmailTypeערך 'טיפוסים בני מנייה (enum)' שמציין אם הטיוטה המורכבת היא טיוטה עצמאית או טיוטה של תשובה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setIcon(icon)

מגדיר Icon מוגדר מראש שיוצג על הלחצן. כדי להגדיר את תמונת הלחצן, צריך להשתמש במאפיין הזה או ב-setIconUrl(url).

פרמטרים

שםסוגתיאור
iconIconאחד מהערכים המוגדרים מראש של Icon.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setIconUrl(url)

מגדיר את כתובת ה-URL של תמונה לשימוש כסמל של הלחצן הזה. כדי להגדיר את תמונת הלחצן, יש להשתמש במאפיין הזה או ב-setIcon(icon).

פרמטרים

שםסוגתיאור
urlStringכתובת ה-URL של תמונה מתארחת שתשמש כסמל של הלחצן הזה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setOnClickAction(action)

מגדירה פעולה שמופעלת כשלוחצים על האובייקט. אובייקט של ממשק משתמש יכול להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ActionResponse.

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('notificationCallback');
CardService.newTextButton().setText('Create notification').setOnClickAction(action);

// ...

function notificationCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNotification(CardService.newNotification()
     .setText("Some info to display to user"))
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהפעולה שצריך לבצע כשמשתמש לוחץ על הרכיב הזה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


setOnClickOpenLinkAction(action)

מגדירה פעולה שפותחת כתובת URL בכרטיסייה כשלוחצים על האובייקט. תוכלו להשתמש בפונקציה הזו כשצריך ליצור את כתובת ה-URL או לבצע פעולות אחרות בתוסף ליצירת האובייקט OpenLink. באובייקט של ממשק משתמש אפשר להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ActionResponse שהוגדר באמצעות ActionResponseBuilder.setOpenLink(openLink).

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('openLinkCallback');
CardService.newTextButton().setText('Open Link').setOnClickOpenLinkAction(action);

// ...

function openLinkCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
     .setUrl('https://www.google.com'))
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהאובייקט שמציין את פעולת הקישור הפתוח שיש לבצע כשלוחצים על האלמנט הזה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.


מגדיר כתובת URL שתיפתח בעקבות לחיצה על האובייקט. השתמשו בפונקציה הזו כאשר כתובת ה-URL כבר ידועה וצריך לפתוח אותה רק. אובייקט של ממשק משתמש יכול להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

פרמטרים

שםסוגתיאור
openLinkOpenLinkאובייקט OpenLink שמתאר את כתובת ה-URL לפתיחה.

החזרות

ImageButton – האובייקט הזה, לשרשור.