Class Grid

רשת

רשת מאורגנת להצגת אוסף של פריטים מרשת.

אפשר להשתמש בתוספים ל-Google Workspace ובאפליקציות של Google Chat.

var grid = CardService.newGrid()
  .setTitle("My Grid")
  .setNumColumns(2)
  .addItem(CardService.newGridItem()
    .setTitle("My item"));

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addItem(gridItem)Gridהוספה של פריט רשת חדש לרשת.
setAuthorizationAction(action)Gridמגדירה פעולת הרשאה שפותחת כתובת URL לזרימת ההרשאה כשלוחצים על האובייקט.
setBorderStyle(borderStyle)Gridהגדרת סגנון הגבול שהוחל על כל פריט ברשת.
setComposeAction(action, composedEmailType)Gridמגדירה פעולה שכותבת טיוטת אימייל כשלוחצים על האובייקט.
setNumColumns(numColumns)Gridמספר העמודות שיוצגו ברשת.
setOnClickAction(action)Gridמגדירה פעולה שמופעלת כשלוחצים על האובייקט.
setOnClickOpenLinkAction(action)Gridמגדירה פעולה שפותחת כתובת URL בכרטיסייה כשלוחצים על האובייקט.
setOpenLink(openLink)Gridמגדיר כתובת URL שתיפתח בעקבות לחיצה על האובייקט.
setTitle(title)Gridהגדרת הטקסט של הכותרת ברשת.

תיעוד מפורט

addItem(gridItem)

הוספה של פריט רשת חדש לרשת.

פרמטרים

שםסוגתיאור
gridItemGridItemפריט הרשת להוספה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setAuthorizationAction(action)

מגדירה פעולת הרשאה שפותחת כתובת URL לזרימת ההרשאה כשלוחצים על האובייקט. פעולה זו פותחת את כתובת האתר בחלון חדש. כשהמשתמש מסיים את תהליך ההרשאה וחוזר לאפליקציה, התוסף נטען מחדש.

באובייקט של ממשק משתמש אפשר להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

// ...

var action = CardService.newAuthorizationAction().setAuthorizationUrl('url');
CardService.newTextButton().setText('Authorize').setAuthorizationAction(action);

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionAuthorizationActionהאובייקט שמציין את פעולת ההרשאה שיש לבצע כשלוחצים על הרכיב הזה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setBorderStyle(borderStyle)

הגדרת סגנון הגבול שהוחל על כל פריט ברשת. ברירת המחדל היא NO_BORDER.

פרמטרים

שםסוגתיאור
borderStyleBorderStyleסגנון הגבול שיש להחיל.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setComposeAction(action, composedEmailType)

מגדירה פעולה שכותבת טיוטת אימייל כשלוחצים על האובייקט. אפשר להגדיר לאובייקט בממשק משתמש רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ComposeActionResponse שהוגדר באמצעות ComposeActionResponseBuilder.setGmailDraft(draft).

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('composeEmailCallback');
CardService.newTextButton()
  .setText('Compose Email')
  .setComposeAction(action, CardService.ComposedEmailType.REPLY_AS_DRAFT);

// ...

function composeEmailCallback() {
 var thread = GmailApp.getThreadById(e.threadId);
 var draft = thread.createDraftReply('This is a reply');
 return CardService.newComposeActionResponseBuilder()
   .setGmailDraft(draft)
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהאובייקט שמציין את פעולת הכתיבה שצריך לבצע כשלוחצים על הרכיב הזה.
composedEmailTypeComposedEmailTypeערך 'טיפוסים בני מנייה (enum)' שמציין אם הטיוטה המורכבת היא טיוטה עצמאית או טיוטה של תשובה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setNumColumns(numColumns)

מספר העמודות שיוצגו ברשת. בחלונית הצדדית השמאלית, תוכלו להציג 1-2 עמודות, וערך ברירת המחדל הוא 1. אם השדה מוצג בתיבת דו-שיח, ניתן לך להציג 2-3 עמודות וערך ברירת המחדל הוא 2.

פרמטרים

שםסוגתיאור
numColumnsIntegerמספר העמודות.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setOnClickAction(action)

מגדירה פעולה שמופעלת כשלוחצים על האובייקט. אובייקט של ממשק משתמש יכול להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ActionResponse.

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('notificationCallback');
CardService.newTextButton().setText('Create notification').setOnClickAction(action);

// ...

function notificationCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNotification(CardService.newNotification()
     .setText("Some info to display to user"))
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהפעולה שצריך לבצע כשמשתמש לוחץ על הרכיב הזה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setOnClickOpenLinkAction(action)

מגדירה פעולה שפותחת כתובת URL בכרטיסייה כשלוחצים על האובייקט. תוכלו להשתמש בפונקציה הזו כשצריך ליצור את כתובת ה-URL או לבצע פעולות אחרות בתוסף ליצירת האובייקט OpenLink. באובייקט של ממשק משתמש אפשר להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

הפרמטר Action חייב לציין פונקציית קריאה חוזרת שמחזירה אובייקט ActionResponse שהוגדר באמצעות ActionResponseBuilder.setOpenLink(openLink).

// ...

var action = CardService.newAction().setFunctionName('openLinkCallback');
CardService.newTextButton().setText('Open Link').setOnClickOpenLinkAction(action);

// ...

function openLinkCallback() {
 return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
     .setUrl('https://www.google.com'))
   .build();
}

פרמטרים

שםסוגתיאור
actionActionהאובייקט שמציין את פעולת הקישור הפתוח שיש לבצע כשלוחצים על האלמנט הזה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


מגדיר כתובת URL שתיפתח בעקבות לחיצה על האובייקט. השתמשו בפונקציה הזו כאשר כתובת ה-URL כבר ידועה וצריך לפתוח אותה רק. אובייקט של ממשק משתמש יכול להגדיר רק אחד מהערכים setOpenLink(openLink), setOnClickAction(action), setOnClickOpenLinkAction(action), setAuthorizationAction(action) או setComposeAction(action, composedEmailType).

פרמטרים

שםסוגתיאור
openLinkOpenLinkאובייקט OpenLink שמתאר את כתובת ה-URL לפתיחה.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.


setTitle(title)

הגדרת הטקסט של הכותרת ברשת. הטקסט חייב להיות מחרוזת פשוטה ללא עיצוב.

פרמטרים

שםסוגתיאור
titleStringטקסט הכותרת.

החזרות

Grid – האובייקט הזה, לשרשור.