Enum DisplayStyle

DisplayStyle

شماره ای که سبک نمایش کارت را مشخص می کند.

DisplayStyle.REPLACE به این معنی است که کارت با جایگزین کردن نمای کارت بالایی در پشته کارت نشان داده می شود.

DisplayStyle.PEEK به این معنی است که هدر کارت در پایین نوار کناری ظاهر می‌شود و تا حدی کارت بالای فعلی پشته را می‌پوشاند. با کلیک روی هدر، کارت به پشته کارت می‌رود. اگر کارت فاقد هدر باشد، به جای آن از هدر تولید شده استفاده می شود.

DisplayStyle فقط برای کارت بازگردانده شده از تابع ماشه متنی کار می کند.

برای فراخوانی یک enum، کلاس والد، نام و ویژگی آن را فراخوانی می کنید. به عنوان مثال، CardService.DisplayStyle.PEEK .

خواص

ویژگی تایپ کنید شرح
PEEK Enum هدر کارت را در پایین محتوای افزودنی روی محتوای موجود نشان دهید.
REPLACE Enum با جایگزین کردن محتوای موجود، کارت را نشان دهید.