Enum ContentType

نوع محتوا

یک مقدار enum که نوع محتوای محتوای تولید شده توسط UpdateDraftActionResponse را مشخص می کند.

برای فراخوانی یک enum، کلاس والد، نام و ویژگی آن را فراخوانی می کنید. به عنوان مثال، CardService.ContentType.TEXT .

خواص

ویژگی تایپ کنید شرح
TEXT Enum نشان می دهد که محتوای تولید شده متن ساده است. پیش فرض
MUTABLE_HTML Enum نشان می دهد که محتوای تولید شده به صورت HTML فرمت شده است. محتوا پس از تولید قابل ویرایش است.
IMMUTABLE_HTML Enum نشان می دهد که محتوای تولید شده به صورت HTML فرمت شده است، اما این محتوا پس از تولید قابل ویرایش نیست.