Mở rộng Google Trang trình bày

Google Apps Script cho phép bạn tạo và sửa đổi bản trình bày trên Google Trang trình bày theo phương thức lập trình thông qua dịch vụ Trang trình bày. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm trình đơn tuỳ chỉnh, hộp thoại và thanh bên vào Trang trình bày. Bạn cũng có thể tích hợp Trang trình bày với các dịch vụ khác của Google như Lịch, Drive và Gmail.

Bắt đầu

Apps Script bao gồm một dịch vụ tích hợp sẵn cho phép bạn lập trình để tạo, đọc và chỉnh sửa Google Trang trình bày. Apps Script có thể tương tác với Google Trang trình bày theo hai cách:

  1. Mọi tập lệnh đều có thể tạo bản trình bày mới hoặc truy cập vào bản trình bày hiện có nếu người dùng có quyền truy cập thích hợp đối với bản trình bày đó.
  2. Một tập lệnh có thể được liên kết với một bản trình bày, điều này giúp tập lệnh truy cập trực tiếp hơn vào giao diện người dùng Trang trình bày đối với tập lệnh đó. Để tạo một tập lệnh liên kết, hãy chọn Tiện ích > Apps Script trong Google Trang trình bày.

Trình đơn và giao diện người dùng tuỳ chỉnh

Bạn có thể tuỳ chỉnh Google Trang trình bày bằng cách thêm trình đơn, hộp thoại và thanh bên tuỳ chỉnh. Để tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách tạo trình đơn, hãy xem hướng dẫn tạo trình đơn. Để tìm hiểu về cách tuỳ chỉnh nội dung của hộp thoại, hãy xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ HTML.

Nếu bạn dự định phát hành giao diện tuỳ chỉnh trong tiện ích bổ sung, hãy làm theo hướng dẫn về kiểu để đảm bảo tính nhất quán với kiểu và bố cục của trình chỉnh sửa Google Trang trình bày.

tiện ích bổ sung cho Google Trang trình bày

tiện ích bổ sung là các dự án Apps Script được đóng gói đặc biệt, chạy trong Google Trang trình bày và có thể được cài đặt từ cửa hàng tiện ích bổ sung của Google Trang trình bày. Nếu bạn đã phát triển một tập lệnh cho Google Trang trình bày và muốn chia sẻ tập lệnh đó với mọi người, thì Apps Script sẽ cho phép bạn publish tập lệnh dưới dạng một tiện ích bổ sung để những người dùng khác có thể cài đặt tập lệnh đó từ cửa hàng tiện ích bổ sung.

Hãy xem tiện ích bổ sung dịch mẫu hoặc tiện ích bổ sung mẫu cho thanh tiến trình để biết các ví dụ về tiện ích bổ sung của Trang trình bày.